Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dn. 07.06.2024 r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.06.2024 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.5.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 7 Baranów-Skotniki Małe,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

1.Nieruchomości lub ich części przeznaczone do przejęcia na rzecz Powiatu Buskiego:

- w całości:

działka Nr 226 obr. 0035 Skotniki Małe gm. Busko-Zdrój,

działki Nr 5/2, 56/1, 4/2, 36/2 obr. 0001 Baranów gm. Busko-Zdrój,

działka Nr 518 obr. 0034 Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój,

- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej -

działki Nr: 20 (20/2, 20/1), 18 (18/2, 18/1), 17 (17/2, 17/1), 16 (16/2, 16/1), 15/5 (15/12, 15/11), 15/6 (15/10, 15/9), 15/3 (15/8, 15/7), 14 (14/2, 14/1), 13 (13/2, 13/1), 12 (12/2, 12/1), 11 (11/2, 11/1), 10 (10/2, 10/1), 8 (8/2, 8/1), 7/1 (7/6, 7/5), 7/2 (7/4, 7/3), 6 (6/2, 6/1), 5/1 (5/3, 5/4), 21 (21/2, 21/1, 21/3) obr. 0001 Baranów gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 243 (243/1, 243/2), 237 (237/2, 237/1), 225 (225/3, 225/2, 225/1), 224/2 (224/5, 224/4), 215 (215/2, 215/1), 214 (214/2, 214/1), 213 (213/2, 213/1), 212 (212/2, 212/1), 211/2 (211/6, 211/5), 211/1 (211/4, 211/3), 209 (209/2, 209/1), 207 (207/2, 207/1), 206 (206/2, 206/1), 205 (205/2, 205/1), 204/2 (204/4, 204/3), 322 (322/2, 322/1) obr. 0035 Skotniki Małe gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 459/3 (459/9, 459/8), 459/2 (459/7, 459/6), 459/1 (459/5, 459/4), 458 (458/2, 458/1), 457/2 (457/6, 457/5), 457/1 (457/4, 457/3), 456 (456/2, 456/1), 455 (455/2, 455/1), 454 (454/2, 454/1), 453 (453/2, 453/1), 452 (452/2, 452/1), 451/1 (451/5, 451/4, 451/3), 451/2 (451/6, 451/8, 451/7), 513 (513/3, 513/2, 513/1), 450/2 (450/4, 450/3), 448 (448/2, 448/1), 447 (447/2, 447/1), 446 (446/2, 446/1), 439/1 (439/13, 439/12), 439/7 (439/11, 439/10), 439/5 (439/9, 439/8), 438/5 (438/12, 438/11), 438/4 (438/10, 438/9), 437 (437/2, 437/1), 436/1 (436/6, 436/5), 436/2 (436/4, 436/3), 435 (435/2, 435/1), 434 (434/2, 434/1), 433 (433/2, 433/1), 432 (432/2, 432/1), 431 (431/2, 431/1), 495 (495/1, 495/2) obr. 0034 Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój,

(kolor wytłuszczony oznacza wydzieloną działkę do przejęcia przez Powiat Buski),

2Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

- do czasowego/stałego zajęcia poprzez remont, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę

infrastruktury technicznej i przebudowę dróg innej kategorii -

działki Nr: 56/1, 12 (12/1), 11 (11/1), 10 (10/1), 8 (8/1), 7/2 (7/3), 6 (6/1), 5/1 (5/4), 21 (21/3) obr

0001 Baranów gm. Busko-Zdrój,

działki Nr: 243 (243/2), 215 (215/1), 214 (214/1), 213 (213/1) obr 0035 Skotniki Małe gm. Busko-

Zdrój,

działki Nr: 459/1 (459/4), 457/2 (457/5), 457/1 (457/3), 456 (456/1), 454 (454/1), 451/1 (451/3), 450/2

(450/3), 448 (448/1), 447 (447/1), 439/1 (439/12), 439/5 (439/8), 438/5 (438/11), 438/4 (438/9), 437

(437/1), 436/1 (436/5), 435 (435/1), 434 (434/1), 432 (432/1), 431 (431/1) obr 0034 Skotniki Duże

gm. Busko-Zdrój,

(w nawiasie numer po podziale).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju al. Mickiewicza 15 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie stron o wydaniu decyzji uważa się za dokonane.

W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji, stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego.