Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 11 czerwca 2024 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2024

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii napowietrzno – kablowej Sn 15kVna działkach ozn. nr ewid. gr. 551, 102, 103, 538, 82, 83 położonych w sołectwie Pęczelice, gmina Busko – Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 11 czerwca 2024 roku do dnia 26 czerwca 2024 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.              

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, al. Adama Mickiewicza 10, pokój nr 5, w godzinach pracy tut. Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].