Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2018 -2040 (Nr II/14/2018).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr II/15/2018).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok (Nr II/16/2018).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Nr II/17/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (Nr II/18/2018).

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (Nr II/19/2018).

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „PONIDZIE" w Busku-Zdroju (Nr II/20/2018).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Nr II/21/2018).

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój (Nr II/22/2018).

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (Nr II/23/2018).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (Nr II/24/2018).

W sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 7 listopada 2018 r. ******* która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (Nr II/25/2018).

Zamknij