Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr III/26/2018).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 - 2040 (Nr III/27/2018).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2019 rok (Nr III/28/2018).

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Nr III/29/2018).

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (Nr III/30/2018).

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Nr III/31/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (Nr III/32/2018).

W sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 (Nr III/33/2018).

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola (Nr III/34/2018).

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2019 - 2023 (Nr III/35/2018).

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Nr III/36/2018).

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (Nr III/37/2018).