Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/38/2019),

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/39/2019),

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/40/2019),

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/41/2019),

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2018-2023 oraz sposobów realizacji zadań Rady (nr IV/42/2019),

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2019 rok (nr IV/43/2019),

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2019 rok (nr IV/44/2019),

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2019 rok (nr IV/45/2019),

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2019 rok (nr IV/46/2019),

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr IV/47/2019),

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonych na terenie gminy Busko-Zdrój (nr IV/48/2019),

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad sołeckich (nr IV/49/2019),

W sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (nr IV/50/2019),

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040 (nr IV/51/2019),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr IV/52/2019),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (nr IV/53/2019),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr IV/54/2019),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr IV/55/2019),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr IV/56/2019),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (nr IV/57/2019), 

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa (nr IV/58/2019),

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych (nr IV/59/2019),

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (nr IV/60/2019),

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Dobrowoda, Młyny, Wełecz i Kostki Małe (nr IV/61/2019),

W sprawie upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039” (nr IV/62/2019),

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2019 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (nr IV/63/2019),

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (nr IV/64/2019),

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2018 i 2019 rok (nr IV/65/2019).

W sprawie przekazania według właściwości petycji grupy mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 28 stycznia 2019 r. (nr IV/66/2019).