Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XXII/263/2020).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok (druk nr XXII/264/2020).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr XXII/265/2020).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXII/266/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXII/267/2020).

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XXII/268/2020).

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XXII/269/2020).

W sprawie opłaty targowej (druk nr XXII/270/2020).

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/271/2020).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/272/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXII/273/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w Busku-Zdroju (druk nr XXII/274/2020).

W sprawie rozwiązania spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LOTOS” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXII/275/2020).

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXII/276/2020).

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2020/2021 (druk nr XXII/277/2020).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2019 (druk nr XXII/278/2020).

W sprawie utworzenia Publicznego Żłobka ”Malucholandia” w Busku-Zdroju i ustalenia statutu (druk nr XXII/279/2020).

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju (druk nr XXII/280/2020).

W sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój (druk nr XXII/281/2020).

W sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 kwietnia 2020r. w przedmiocie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców (druk nr XXII/282/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr XXII/283/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczegółowych rozwiązań dla przedsiębiorców (druk nr XXII/284/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców (druk nr XXII/285/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 kwietnia 2020r. w przedmiocie zmiany prawa miejscowego (druk nr XXII/286/2020).

W sprawie negatywnego stanowiska wobec lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej w odległości mniejszej niż 500 metrów od istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/288/2020).