Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIX/463/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIX/464/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXIX/465/2021),

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok (druk nr XXXIX/466/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXXIX/467/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/468/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/469/2021),

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/437/2021 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/470/2021),

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do zawarcia w imieniu Gminy Busko-Zdrój porozumienia o utworzeniu spółki wodnej (druk nr XXXIX/471/2021),

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Wełecz (druk nr XXXIX/472/2021),

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B1) na działkach o nr ewid. gr. 357/1 i 357/2 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/473/2021),

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 (część działki) położonych w obrębie 9 przy ulicy Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/474/2021),

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/475/2021),

W sprawie zmiany uchwały Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 listopada 2018r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/476/2021),

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/319/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2020r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/477/2021),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XXXIX/478/2021),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (druk nr XXXIX/479/2021),

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (druk nr XXXIX/480/2021),

W sprawie zmiany Uchwały nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/481/2021),

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/482/2021),

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/483/2021),

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju (druk nr XXXIX/484/2021),

W sprawie zmiany uchwały Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 listopada 2018r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres od 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. (druk nr XXXIX/485/2021).