Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XL/486/2021),

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. z dochodów własnych Gminy Busko-Zdrój niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XL/487/2021),

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XL/488/2021),

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XL/489/2021),

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XL/490/2021),

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XL/491/2021),

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2022 rok (druk nr XL/492/2021),

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2022 rok (druk nr XL/493/2021),

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2022 rok (druk nr XL/494/2021),

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2022 rok (druk nr XL/495/2021),

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/418/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030" (druk nr XL/496/2021),

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030" (druk nr XL/497/2021),

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XL/498/2021),

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XL/499/2021),

w sprawie zobowiązania Burmistrza do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa (druk nr XL/500/2021),

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2022 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XL/501/2021),

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku (druk nr XL/502/2021),

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2022-2024 (druk nr XL/503/2021),

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr XL/504/2021),

w sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora (druk nr XL/505/2021),

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Wolica (druk nr XL/507/2021),

w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr XL/508/2021),