Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 07.04.2022r.

Znak: RSID.7013.4.3.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Zamówienie o wartości szacunkowej do 130 000 złotych netto

Gmina Busko–Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Budowa ulicy Wschodniej etap III wraz przebudową ulicy Partyzantów nr 314150 T w Busku-Zdroju" w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad w/w zadaniem.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ulicy Wschodniej etap III wraz przebudową ulicy Partyzantów nr 314150 T w Busku-Zdroju" w specjalnościach:

 • drogowej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-27).

Busko – Zdrój, dn.06.04.2022r. 

Znak: RSID.7013.4.1.2019.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie (zakup wraz z montażem) 12 sztuk słupków parkingowych ozdobnych w ramach Zadania 1: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju etap II - przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-20).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf  ] (2022-04-20)

Busko-Zdrój dnia 07.04.2022r.

Znak: RSID.7011.5.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz projektu technicznego dla zadań dotyczących poprawy gospodarki wodami opadowymi w rejonie ulic Lipowej, Rokosza, Waryńskiego, Kusocińskiego i Uchnasta w Busku-Zdroju".

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-28).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.12.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa ulicy Wschodniej etap III wraz z przebudową ulicy Partyzantów nr 314150 T w Busku-Zdroju w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
 • data ogłoszenia: 2022.04.06
 • termin składania ofert: 2022.04.21 godz. 09:002022.04.28 godz. 09:00, 2022.05.06 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.04.21 godz. 11:002022.04.28 godz. 11:00, 2022.05.06 godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022.04.27).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022.04.19).

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-05-06 09:26).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-05-06).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-05-19).

Busko – Zdrój, dn. 31.03.2022r.

Znak: RSID.062.1.2.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój oraz Gmina Stopnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-21).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf  ] (2022-05-10).

Busko-Zdrój, dnia 31.03.2022r.

Znak: RSID.7013.2.6.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki” zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad w/w zadaniem.

Busko-Zdrój dnia 28.03.2022 r.

Znak: RSID.7021.26.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Budowa ogrodzenia boiska sportowego działka nr ewid. 214 w miejscowości Baranów w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia przedstawia:

 • opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3
 • przedmiar robót załącznik nr 5

Poszczególny zakres zadania może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-15).

Busko-Zdrój,  dnia 21.03.2022r. 

Znak: RSID.7013.4.13.8.2021.2022

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej (w trybie zapytania ofertowego) na „Zakup, dostawę i montaż budynku kontenerowego stanowiącego zaplecze socjalne przeznaczone do obsługi terenu o charakterze parkowo-leśnym zwanym „Małpim Gajem”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] .
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] .
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - projekt budowlany [ pdf ].

Informacja dla Oferentów nr 1 [ pdf ] (2022-03-25)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-05).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf  ] (2022-04-05).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.11.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola
 • data ogłoszenia: 2022.03.17
 • termin składania ofert: 2022.04.01 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.04.01 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-04-01 09:18)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-04-01).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf  ] (2022-04-15).

Busko – Zdrój, dnia 16.03.2022 r.

Znak: GKNR.6830.7.22.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju ponownie zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Dobrowoda, obręb 0007, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 289 z działkami nr 268, 288, 256/1, 287