Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko – Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: GKNR.6825.28.3.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących:

 • opracowania projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości CHOTELEK, obręb 0006, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 353 na działki nr 353/1 i 353/2 wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 353/1. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.41.2020 z dnia 19.06.2020 r. ( załącznik nr 1 ) przewiduje wydzielenie z działki nr 353 o pow. 0.0600 ha działki nr 353/1 o projektowanej pow. 0.0070 ha i działki nr 353/2 o projektowanej pow. 0.0530 ha. Projektowana działka nr 353/1 wydzielona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości o numerze 353/1 stanowiącej drogę gminną. Projektowana działka 353/2 pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu osoby fizycznej. Punkty graniczne wydzielonej drogowej działki nr 353/1 należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
 • wyznaczenie/wskazanie punktu granicznego nr 38-801 dla nieruchomości położonej w miejscowości SZANIEC, obręb 0038, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 594 ( załącznik nr 2 ).

Busko – Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: GKNR.6825.41.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0009, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 564/4. Działka nr 564/4 na podstawie ewidencji gruntów i budynków stanowi drogę ( część ul. Spacerowa ), która jest w samoistnym posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój i podlega regulacji na rzecz Gminy Busko – Zdrój na podstawie art. 5.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W księdze wieczystej nr KI1B/00001911/3 prowadzonej na rzecz Skarbu Państwa, ewidencyjnej działce drogowej nr 564/4 mogą odpowiadać działki hipoteczne nr 772/5, 772/16, 752/8/1/564, 752/8/3/564. W ramach realizacji zlecenia należy zaktualizować i doprowadzić do zgodności oznaczenie działki nr 564/4 w księdze wieczystej KI1B/00001911/3.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm. ) i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm. ).

Busko-Zdrój, dnia 30 czerwca 2020 r.

GKNR.7031.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonania usługi polegającej na całkowitym uprzątnięciu terenu oraz wywozie, zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: całkowite uprzątnięcie terenu oraz wywóz, zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach 380 i 384 obręb 0038 Szaniec.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. gruz betonowy i ceramiczny i jeśli wystąpią to: opony, azbest (płyty faliste), wyroby z PCV.

Ww. odpady, należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a odpady niebezpieczne (jeśli wystąpią) na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.17)

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2020/ 2021
 • data ogłoszenia: 22.06.2020
 • termin składania ofert: 01.07.2020 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie https://stream.umig.busko.pl/ w dniu 01.07.2020 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2020.07.01).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.22)

Busko-Zdrój dnia 15.06.2020r.

Znak:GKNR.6845.136.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- dzierżawa części działki o nr 564/4 o powierzchni 20,0m² przy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na dzierżawę części działki w Busku-Zdroju przy ul. Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 564/4 - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ]. 

Busko-Zdrój dnia 15.06.2020r.

Znak:GKNR.6845.135.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- dzierżawa części działki o nr 192/12 o powierzchni 20,0m² przy ulicy Mickiewicza w Busku-Zdroju (teren zielony przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na dzierżawę części działki w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/12 - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ]. 

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I
 • data ogłoszenia: 2020.06.12
 • termin składania ofert: 2020.06.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.30 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
(2020.07.15)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II”
 • data ogłoszenia: 2020.06.10
 • termin składania ofert: 2020.06.18 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.18 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.18.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych
 • data ogłoszenia: 2020.06.09
 • termin składania ofert: 2020.06.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.06.24 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
(2020.07.16)

Busko-Zdrój dnia 02.06.2020r.

Znak: RSID.7011.5.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja projektu pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Busku – Zdroju”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 [ zip ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].