Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.42.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019.
 • data ogłoszenia: 2018.07.03
 • termin składania ofert: 2018.07.12 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dnia 2 lipca 2018 r.

Znak:OPIS.042.6.4.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii - zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych/elementów wyposażenia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - Formularz oferty cenowej [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - Umowa [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.41.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”"
 • data ogłoszenia: 2018.06.29
 • termin składania ofert: 2018.07.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.25)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.40.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.06.27
 • termin składania ofert: 2018.07.12 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. 

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.13)

Busko-Zdrój, dnia 21.06.2018r.

Znak: RSID.7013.4.4.2012.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wybór eksperta technicznego, który dokona opracowania ekspertyzy i oceny rzeczywistych wskaźników energetycznych i ekologicznych instalacji solarnych pracujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Gmin Partnerskich oraz ich odniesienie do zakładanych wskaźników rezultatu, które były podstawą do realizacji projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego,  współfinasowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zakończonego w 2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - matryca logiczna [ pdf ].
Załącznik nr 3 - raport z zakończenia projektu [ pdf ].
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ].
Załącznik nr 5 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 6 - klauzula bezstronności i poufności [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2018.06.26).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.39.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.06.21
 • termin składania ofert: 2018.07.06 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.06)

Busko-Zdrój, dnia 11.06.2018 r.

Znak: RSID.7051.30.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Folwark Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, 8 czerwca 2018 r.

GKNŚR.7021.57.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (ZO).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biologicznej rekultywacji Stawu Niemieckiego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 39/4 przy ulicy Kusocińskiego w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Protokół z otwarcia ofert [ pdf ].

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.38.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
 • data ogłoszenia: 08.06.2018
 • termin składania ofert: 26.06.2018 godz. 10:00  29.06.2018 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.05) - zadanie nr 3

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.10) - zadanie nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] - zadanie nr 2

Busko-Zdrój, 6 czerwca 2018 r.

GKNŚR.7021.57.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (ZO).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi biologicznego oczyszczenia Stawu Niemieckiego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 39/4 przy ulicy Kusocińskiego w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Unieważnienie postępowania  [ pdf ]