Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pok. 17, 18

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ docx ].

Wniosek - zalesienie [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ][ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ pdf ] [ docx ].

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Busko-Zdrój [ pdf ] [ docx ].
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Busko-Zdrój [ pdf ] [ doc ].
ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [ pdf ]. Wymogi - [ pdf ] [ doc ].

Procedura dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

 

Miejsce Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Adres: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

Numer pokoju: 13

W dniach:
Poniedziałek: 08:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00

Numer telefonu:
41 370 52 49
41 370 52 00

Fax: 41 370 52 01
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załączniki:
 • imię i nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) – właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy / miejscowość,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
Sposób załatwienia sprawy:

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność / współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój – pokój nr 3.

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Buska-Zdroju i kasach Urzędu na konto:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój
14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Czas załatwienia sprawy:
 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
  Uwaga.
  1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
  W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
  2) W przypadku konieczności przeprowadzania kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
 2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:
 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Wydział Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa).
Podstawa prawna:

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – art. 83f ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

Inne informacje:
 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa.
 5. Organ może, przed upływem 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
  Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.
 6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy:
  a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usuniecie,
  b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem założonym w drodze postanowienia.
 7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku, gdy:
  a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Miasta i Gminy Busko-zdrój), w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
  c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
  Uwaga.
  Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
  Do 14-dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
 8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Busko-Zdrój [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia [ pdf ] [ docx ].

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura dotycząca wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów 

Miejsce Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Adres: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

Numer pokoju: 13

W dniach:
Poniedziałek: 08:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00

Numer telefonu:
41 370 52 51
41 370 52 00

Fax: 41 370 52 01
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zgodnie z art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2134 z późn.zm.) ma zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwód każdego z pni;
  2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub;
  2. przesadzenie drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 , w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ww. ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
 12. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę.

Pouczenie: Oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sposób załatwienia sprawy:

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenie na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój – pokój nr 3.

Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Buska-Zdroju i kasach Urzędu na konto:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój
14 8480 0004 2001 0020 2000 0002.

Usunięcie drzew i krzewów, w przypadku braku ustawowych podstaw do zwolnienia, podlega opłacie w drodze decyzji.

Czas załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Wydziału GKNŚR. Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, od terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
Inne informacje:

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  W takim przypadku właściciel zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wartości podane w ww. pkt.3);
  3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów na obszarze NATURA 2000 [ pdf ] [ docx ].

Zamknij
-->