Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko Zdrój, 2006-09-04

Znak:GMKRŚII-7627/11/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.) 

zawiadamiam

że w dniu 04.09.2006 r. wydano postanowienie o odstąpieniu nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w ulicy: Jabłoniowej i przedłużenie 12-tego Stycznia w Busku-Zdroju"

Busko Zdrój, dn. 2006-08-31

Znak:GMKRŚII-7627/12/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r. )

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 11.05.2006 r. wszczęto na wniosek Pana Marka Świderskiego ul. Jarowa 113B, 35-082 Zwięczyca działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  stacji bazowej telefonii cyfrowej „ERA" na wieży Poczty Polskiej, nr stacji „Busko-Zdrój 55134 Centrum" zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 5 obr. 09 przy ul. Mickiewicza w Busku Zdroju a polegającej na zainstalowaniu:

- anteny sektorowej GSM 900 MHz, typ 80010302, wys. zaw. 37,3 m npt., azymut 175,
- anteny sektorowej GSM 900 MHz, typ 742047 DualBand , wys. zaw. 37,3 m npt., azymut    230,
- anteny sektorowej DCS 1800 MHz, typ 742047 DualBand , wys. zaw. 37,3 m npt., azymut    230,
- anteny radiolinii R5 średnicy 0,3 m, wys. zaw. 38,5 m npt., azymut 192.

Ponadto informuje się, że w tut. Urzędzie można składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do 21 września 2006 r.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 19/2006 znak: GMKRŚII-7627/12/06.

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

Busko Zdrój, dn. 2006-08-04

Znak:GMKRŚII-7627/19/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 05.06.2006 r. wszczęto na wniosek Firmy ATEM-POLSKA Sp. z o.o. działającej na podstawie upoważnienia wydanego przez Polską Telefonią Komórkową CENTERTEL   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5270 „Busko Zdrój" na istniejącej wieży TP Emitel przy ul. Mickiewicza 9 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5 obr. 06 gmina Busko Zdrój, polegającej na :

  Busko Zdrój, 2006-07-24

Znak: GMKRŚII-7627/1/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 46a ust. 5, art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm./

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

Busko Zdrój, dn. 2006-07-17

Znak:GMKRŚII-7627/3/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 09.02.2006 r. wszczęto na wniosek Zakładu Wyrobów Metalowych METAL-KOP ul. Langiewicza 42, 28-100 Busko Zdrój, postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego branży metalowej" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 406, 407, 408 i 409 w miejscowości Młyny gmina Busko-Zdrój oraz że dnia 12.04.2006 r. wydano postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006.

Dotację otrzymał:

Buski Klub Biegacza w Busku-Zdroju przy L.O. im. T. Kościuszki na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka", uzyskał dotację w kwocie 4 000,00 zł.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późń. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju uchwały  Nr XXXV/368/2006 z  dnia 11 maja 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego, o powierzchni ok. 81 ha.

Położenie obszaru objętego planem precyzuje załącznik graficzny, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w godzinach urzędowania, pokój nr 18.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,  Al. Mickiewicza 10,  28-100 Busko-Zdrój, w terminie do dnia 31 sierpnia  2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
mgr Witold Gajewski