Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 18 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej - 2 szt., stacji transformatorowej słupowej - 1 szt., słupów SN - 3 szt. (bramki kablowe), elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 63, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 156, 256/1, 256/2, 257/1, 297, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337/1, 337/2, 340/2, 340/3, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353/1, 353/2, 354, 355, 357, 358, 359, 405, 407/1, 407/2, 408, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 460,487, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 555, 556, 557, 558, 562/1, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 569/1, 570, 571/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 653/2, 660/1, 660/3, 660/4, 660/5, 689, 691/1, 691/2, 692, 693, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 701, 704, 734, 737, 739, 743, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763/1, 766, 767, 768, 783, 784, 785, 786, 800, 801, 802, 805/1, 805/3, 805/5, 805/7, 805/8, 823, 871, 872, 873, 881, 882, 884, 885, 886, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 924/3, 924/4, 924/5, 925, 926/1, 926/2, 927, 966, 992, 994, 1014, 1021, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1039, 571/2, 569/2, 562/2, 514, 298/1, 735, 339, 356, 1027, 751, 717, 936 położonych w obrębie geodezyjnym 39 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 141, 147 położonych w obrębie geodezyjnym 28 Pęczelice gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 1, 772 położonych w obrębie geodezyjnym 16 Smogorzów gm. Stopnica.

informacja wody polskie kr zuz 4 421 123 2019 es 4243

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów
do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

Na podstawie § 8 ust. 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. podaje się do wiadomości publicznej wykaz okręgów wyborczych w Powiecie Buskim.

Nr okręgu

Gmina

Ilość mandatów

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej

1

Busko Zdrój

2

Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój

2

Gnojno

2

Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno

3

Nowy Korczyn

2

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie,

ul. Krakowska 1,

28-136 Nowy Korczyn

4

Pacanów

2

Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5

Solec Zdrój

2

Urząd Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój

6

Stopnica

2

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

7

Tuczępy

2

Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

8

Wiślica

2

Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 14 czerwiec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.28.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 7, 8, 9/1, 9/2, 10/8, 10/7, 10/10, 10/9, 69/1, 70/1, 70/2, 69/2, 10/6, 71/2, 42, 44, 75/2, 45/2, 45/1, 76/1, 77/2, 78/2, 41, 48, 79/3, 69/2, 81/1, 49/2, 50, 51, 81/6, 52, 81/7, 53, 79/4, 81/3, 80/2, 79/5 położonych w Wolicy gm. Busko-Zdrój obręb 42.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 29 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko- Zdrój, dn. 07.06.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Widuchowa gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 116, 117, 201, 236, 262, 278, 354, 355, 415, 508, 524, 564, 598, 786, 959, 1005, 1027, 1028, 1134/1, 1134/3, 1135, 1152/2, 1186, 1211, 1237, 1238, 1257, 1315, 1365, 1390, 1504, 1510, 1529, 1613, 1641, 1642, 1644, 1645, 1716, 1717, 1730, 1820, 1890, 1900, 1958, 1990, 2081, 2082, 2108, 2141 o łącznej pow. 11,3200 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Widuchowa oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uprzejmie z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany zostałmateriał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku- Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 413705013.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 12 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ew. 788, 230, 231, 780/2, 781, 782, 779/1, 794/2, 783, 795, 260, 261, 264, 265, 268, 272/1, 272/2, 273/3, 273/5, 280/3, 281, 284, 285/1, 285/2 położonych w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 42/1, 43/1 położonych w Busku-Zdroju, obręb 05.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 czerwca 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 

Busko-Zdrój, dnia 12 czerwca 2019r.

Znak: BUŚ.6733.20.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN oraz stanowisk słupowych SN, na działkach ozn. nr ewid. 702, 703, 691, 692, 686, 666, 485/6, 895, 483, 99/7, 924, 628, 626 położonych na terenie sołectwa Owczary (obr. 26) gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 12 czerwiec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.22.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 767, 778/2, 780, 779, 771 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 12 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.25.2019.JD

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach realizacji zadania wchodzącego w skład inwestycji pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”, na działce ozn. nr ewid. gr. 447/2 położonej w Radzanowie gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 czerwca do 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 11 czerwca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze słupem (bramka kablowa), elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze słupami, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej, złączy kablowo-pomiarowych, realizowanej na działkach ozn. nr ew.: 86/2, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 216, 217, 262/2, 262/4, 263, 265, 269/2, 269/3, 270, 271, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393/1, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 423, 450, 451/1,451/2, 452, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461/1, 461/2, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 481, 482, 483, 537, 539/1, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544/1, 544/2, 544/3, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 576, 752 położonych w obrębie geodezyjnym 36 Słabkowice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].