Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dnia 24 marca 2020 r.

WOO-I.420.91.2018.MW.35 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) i art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 października w 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Kopalni Gipsu „Leszcze" S. A.; Leszcze 15, 28-400 Pińczów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Wydobywaniu gipsu ze złoża „Leszcze",

po analizie przedłożonego Aneksu nr 2 do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pismem znak: WOO-I.420.91.2018.MW.34 z dnia 24 marca 2020 r. tut. organ ponownie wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji sprawy.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 26.03.2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie (pod numerem telefonu 41 34-35-340) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach:

ww.kielce.rdos.gov.pl.

Jarosław Pajdak Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach /-podpisany cyfrowo/

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].