Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
 

Vademecum

  1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
  2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
  3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta, Burmistrza, Prezydenta.
  4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Interpelacje i zapytania radnych

Znak: OA-2.0003.1.9.2019

Interpelacja Witolda Gajewskiego

Budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Jabłoniowej do ulicy Jaśminowej – 250mb

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.8.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2019 rok zadania pn. „Budowa kablowego oświetlenia na odcinku 145 m. ul. Wesołej posadowionej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Działkowicza, a skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego”, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.7.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie nawiezienia w pierwszym kwartale w 2019 roku 80 ton kamienia tłucznia w koleiny i głębokie doły jezdni ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.6.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie nawiezienia w pierwszym kwartale w 2019 roku 30 ton kamienia tłucznia w koleiny i doły powstałe w drodze gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z wyrobiskiem po borowinie, droga gminna działka nr 44 obręb 21- teren wsi Mikułowice, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.5.2019

Interpelacja Bogdana Błaszczyka

W sprawie remontu drogi gminnej na Dz. Nr 482 od drogi serwisowej do drogi powiatowej Siesławice – Skorocice.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.4.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

W sprawie remontu i przebudowy parkingu na osiedlu Sikorskiego posadowionego obok Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju, wymiany nawierzchni i wykonanie koniecznych chodników, koszy na śmieci i oświetlenia.

Remont budynku do przechowywania śmieci oraz wykonanie odpowiedniego podjazdu dla samochodów wywożących odpady komunalne w ten sposób by nie kolidowało to z odbywającymi się w tym miejscu ruchu samochodowego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.3.2019

Interpelacja Bogdana Błaszczyka

W sprawie wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej prowadzącej do Bloków Kolejowych w Siesławicach.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.2.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

W sprawie zmiany organizacji ruchu samochodów w części zdrojowej tj. ulicy Parkowej poprzez wprowadzenie zakazu poruszenia się w tym obszarze samochodów o wysokim tonażu tj. tirów, samochodów dostawczych itp.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.1.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

W sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędnymi chodnikami, koszami na śmieci i oświetlenia na ulicy Rotmistrza Witolda Piłeckiego oraz terenu obok ul. Rajskich Ogrodów. Wykonanie niezbędnych podłączy i mediów do nowo wybudowanych w tym terenie domów jednorodzinnych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Interpelacja Radnego Andrzeja Zwierza

w sprawie budowy chodnika na ul Szydłowskiej w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].