Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
 

Vademecum

 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta, Burmistrza, Prezydenta.
 4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
 5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
 7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja Radnej Justyny Nurek

w sprawie ujęcia w budżecie Gminy na 2019 rok środków finansowych na wykonanie niewielkiego odcinka chodnika wraz z wjazdami na posesje na ul. J. Korczaka, tj. od posesji nr 26 do 34.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ]. 

Interpelacja Radnej Justyny Nurek

w sprawie nawiązania współpracy z właścicielami aptek w centrum miasta w celu ustawienia w aptekach pojemników na przeterminowane leki oraz wypracowanie systemu odbioru przeterminowanych leków z aptek.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ]. 

Interpelacja Radnej Justyny Nurek

w sprawie zdiagnozowania potrzeb mieszkańców naszego miasta i gminy w zakresie dostępności do usług przewozowych na terenie gminy Busko-Zdrój oraz rozważenie możliwości zorganizowania przez Gminę komunikacji miejskiej (np. 4 kursy dziennie, w dogodnych porach na trasie osiedla Sikorskiego – ul. Grotta – ul. Kopernika – Góra Kwiatowa (z przystankami przy szpitalu i przy marketach); połączenie z Nadolem; Kursy z centrum miasta – część zdrojowa oraz rozważenie opracowania systemu dopłat do niektórych kursów na terenie gminy (w przypadku likwidacji kursów i braku możliwości dojazdu mieszkańców do wybranych miejscowości).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ]. 

Interpelacja Radnej Justyny Nurek

Przedmiot, temat interpelacji: w sprawie rozważenia możliwości:

 1. zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy od skrzyżowania z ulicą Różaną do skrzyżowania z ulicą Mariana Langiewicza poprzez np.: utworzenia ronda na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i Langiewicza,
 2. zakupu i zamontowania 2 progów zwalniających na ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Różaną a os. Leszka Czarnego do skrzyżowania ulic: Bohaterów Warszawy i M.
  Langiewicza.
  lub
 3. ewentualnie montaż na słupie latarni nr 8 na ulicy Bohaterów Warszawy oraz na stojącej obok skrzynce energetycznej tzw. „pochłaniacza energii" lub innej osłony - rozwiązanie takie zastosowano przy ulicy Bohaterów Warszawy obok kościółka św. Leonarda.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ]. 

Interpelacja Radnego Łukasza Szumilasa w sprawie remontu i modernizacji dwóch reprezentacyjnych ulic miasta:

 1. Ul. Partyzantów wraz z budową na miejscu barierek – zatoczek, parkingowych plus kosze, ławki, wykonanie nowej nawierzchni oraz małej infrastruktury z widoczną identyfikacją wizualną Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
 2. Ul. Wojska Polskiego – kosze, ławki, wykonanie nowej nawierzchni, rondo Jana Pawła II jako witacz zapraszający do kurortu uzdrowiskowego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Interpelacja Radnego Jana Ozgowicza w sprawie budowy w 2019r. pozostałej części II linii zabudowy ul. Dygasińskiego o nawierzchni gruntowej oraz budowa w II linii zabudowy ul. Dygasińskiego kanału wód deszczowych i budowa oświetlenia [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Interpelacja Radnego Jana Ozgowicza w sprawie zabudowy w 2019r. rowu w obrębie ul.Gaik – od strony zalewanych nieruchomości w Busku-Zdroju [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Interpelacja Radnego Jana Ozgowicza w sprawie przeprowadzenia w 2019 r. remontu drogi gminnej posadowionej wzdłuż budynku nr 4, 5, 6 os. Piłsudskiego w Busku-Zdroju [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Zamknij
-->