Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2010 rok [pdf]. 

Uchwała Nr 32/2011 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2011 r.w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój za 2010 rok [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2010 rok [pdf]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój z dnia 18 marca 2011 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf].

BILANS z wykonania budżetu panstwa, jednostk i samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ. Sporządzony na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzone na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].
 
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzony na na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].
 
BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].
 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].
 
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].
 
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzien 31-12-2010r. [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 [ pdf ] [ korekta].

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010r. [ pdf ]. 

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2010r. [ pdf ].

Rb-30s roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 [ pdf ].

Rb-30s roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 [ pdf ]. 

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów w3asnych jednostek bud?etowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2010 do konca 4 kwartału roku 2010 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nale?ności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poreczen gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku  [ pdf ].

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 [ pdf ] [ korekta ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 31.05.2010r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 23.03.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2009 rok [ pdf ]. 

Uchwała 22/1010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku [ pdf ].  

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 [ pdf ] [ korekta nr 1 ] [ korekta nr 2 ].

Rb-PDP Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 [ pdf ].

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009  [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009  [ pdf ].

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 [ pdf ] [ korekta nr 1 ] [ korekta nr 2 ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 [ pdf ].

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r. [ pdf ].

Zarządzenie 29 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11.03.2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2008 rok [ pdf ].

 

Zarządzenie 25 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2008 rok [ pdf ].

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 [ pdf ]  

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 [ pdf ].

Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2008 [ pdf

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 [ pdf

 

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I-sze półrocze 2008 r. [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok [ pdf ].

W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2007 rok [ pdf ].

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 [ pdf

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 [ pdf ]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu [ pdf ].

Informacja z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I-sze półrocze 2006 r. [ pdf ].