Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Uchwala Nr 37/I/2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Busko Zdrój za 2012 rok [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2012 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2012 r. [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2012 r. [ pdf ].

Znak:FB 3035.1.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2012 rok  [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2012

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój
z dnia 04 kwietnia 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2012 rok [ pdf ].

Znak:FB.3126.1.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Znak:FB 3034.4.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 28 luty 2013 roku

W sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za IV kwartały 2012 roku [ pdf ].

Rb-34s - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012 [ pdf ].

Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r. [ pdf ].

Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2012r. [ pdf ].

Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 [ pdf ].

Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 [ pdf ].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 [ pdf ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku [ pdf ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].

Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku [ pdf ].

Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku [ pdf ].