Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzanie kryzysowe

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dyspozycja Nr 14 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
z dnia 28.08.2019 r.

W sprawie podjęcia i realizacji działań w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i podległych oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 141 Prezesa Rady Ministrów, w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

§1.

W związku z realizacją zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ( stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. O01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 2359, dotyczących zagrożeń antyterrorystycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, a także w podległych oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych należy wykonać następujące: zadania:

  1. Poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od norm.
  2. Zapewnić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
  3. Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
  4. Dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych, w szczególności dokonać weryfikacji kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania jak również weryfikacji czasu potrzebnego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.
  5. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów.
  6. Przeprowadzić kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektu.
  7. Sprawdzić na zewnątrz i wewnątrz budynku będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.
  8. Sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  9. Sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacyjnych.

Busko-Zdrój, dnia 22.01.2019 r.

SOZ.5535.1.2019

wg rozdzielnika

W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego występowania intensywnych opadów śniegu Szef Obrony Cywilnej Powiatu przypomina, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenia obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie uwagi na realizację obowiązków przez administratorów, właścicieli i zarządców obiektów, związanych z koniecznością odśnieżania dachów. Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia innych zagrożeń spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz odpowiednie reagowanie w celu przeciwdziałania wynikającym z tego zagrożeniom.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij