Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 29.11.2006r.

Znak:GMKRŚII-7627/12/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 27.11.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „ERA" na wieży Poczty Polskiej, nr stacji: „Busko-Zdrój 55134 Centrum".

Przedmiotowa decyzja została zamieszczona pod nr 7627/12/06 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój  pok. nr 8.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.11.2006 r. do 21.12.2006 r..

Obwieszczenie zostało umieszczone na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].

 

Dokument do pobrania [ pdf ]

 

Busko Zdrój, 2006-11-03

Znak: GMKRŚII-7627/21/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.)

zawiadamiam

że w dniu 18.07.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Biniątki - Chotelek gmina Busko Zdrój", oraz w dniu 30.10.2006 r. wydano postanowienie o odstąpieniu nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego .


Informacja o wyniku naboru na stanowisko ins. w Wydziale Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Busko Zdrój, dn. 2006-10-30Z

Znak:GMKRŚII-7627/19/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

stosownie do z art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.) 

podaje się do publicznej wiadomości,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5270 „Busko Zdrój" na istniejącej wieży TP Emitel przy ul. Mickiewicza 9 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5 obr. 06 gmina Busko Zdrój, polegającej na :


Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko „Inspektora w Wydziale Obsługi Interesanta", którzy przeszli do następnego etapu rekrutacji [ pdf ].

Busko Zdrój, dn. 2006-10-16

Znak:GMKRŚII-7627/16/06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój

stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr 129 poz. 902)

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 16.05.2006 r. wszczęto na wniosek Pana Marcina Kamela, ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/UMTS BT-12292 „Busko Zdrój", na istniejącej wieży TP Emitel przy ul. Mickiewicza 9, zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5 obr. 09 gmina Busko Zdrój.

Po rozbudowie stacja obsługująca POLKOMTEL S.A. składać się będzie  z trzech anten sektorowych GSM 900, trzech anten pracujących w systemie UMTS 2100 oraz czterech anten mikrofalowych o maksymalnej mocy promieniowania izotropowego nie przekraczającego 6 513,74 [W].

Ponadto informuje się, że w tut. Urzędzie w pok. nr 8 dostępny jest „Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM/UMTS-BT- 12292 Busko Zdrój", oraz że w tut. Urzędzie można składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do 07 listopada 2006 r.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 16/2006 znak: GMKRŚII-7627/16/06.

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wydziale Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].