Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

w sprawie naboru na stanowisko

"Podinspektor ds, księgowości w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój"

Informujemy, że w wyniku selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu

Zofia Olszowa
Anna Powroźnik
Paulina Polak
Krzysztof Kumor

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

na stanowisko

„Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój"

Informuję, że nabór na stanowisko Podinspektora nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Pieniądze na działania lokalne młodzieży (VII ogólnopolska edycja konkursu).

Dokument do pobrania [ pdf ].

Podinspektor ds. promocji w Wydziale Organizacyjnym,
Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Wach zamieszkała w Pasturce.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1c, 3 i 10, art. 43 ust. 2 w związku z art. 34 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.).

podaje się do publicznej wiadomości
informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie :
 
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój;
 • prognozy oddziaływania na środowisko;
 • opracowania ekofizjograficznego.

Z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz wyszczególnionymi dokumentami można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój Nr 18, w godzinach pracy Urzędu, w dniach od 3 października 2007r. do 5 listopada 2007r.

Uwagi i wnioski do tych dokumentów mogą być składane w terminie od dnia 3 października 2007r. do 5 listopada 2007r. w tut. Urzędzie pokój Nr 3.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/305/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 8 września 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym,

w dniach od 3 października 2007r. do 5 listopada 2007r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2007r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój nr 25 o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2007r.

Miasto i Gmina Busko-Zdrój z siedzibą w Busku Zdroju al. Mickiewicza przy współpracy z SARP o. Kielce ogłasza:

KONKURS

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI I REWITALIZACJI OBSZARU CENTRUM MIASTA BUSKO- ZDRÓJ RYNKU, PLACU PRZY ULICY POPRZECZNEJ ORAZ ALEI MICKIEWICZA.

-konkurs otwarty jednoetapowy z nagrodami, realizacyjny w części obejmującej teren inwestycji, studialny w części terenów przyległych.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (główna nagroda) którego Autor (zespół autorski) Uczestnik konkursu zaproszony zostanie (w części realizacyjnej) do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej dla inwestycji budowlanej: „Modernizacja i rewitalizacja obszaru centrum miasta, tj. rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz al. Mickiewicza w Busku-Zdroju”(o łącznej wartości inwestycji do 40 mln PLN brutto).

Harmonogram konkursu:

 • Ogłoszenia o konkursie – dn. 25 września 2007r.
 • Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu – wniosków i kart identyfikacyjnych do dnia 16 października 2007r. do godziny 14:00
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji i wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie 17 października 2007r.
 • Zgłaszanie pytań do dnia 16 października 2007r.
 • Udzielanie odpowiedzi do dnia 20 października
 • Składanie prac konkursowych do 30 listopada 2007r. do godziny 20:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu z dyskusją publiczną 7 grudnia 2007r. godzina 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika konkursu do złożenia pracy konkursowej jest spełnienie przez niego wymienionych w regulaminie wymagań.

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
  1) osoby fizyczne,
  2) osoby prawne,
  3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 2. Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania:
  a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163),
  b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2006r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej „Pzp”,
  c) Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w branży architektonicznej,
  d) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,
  e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest sekretarz organizacyjny konkursu: mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz - Opałka , tel. (+48) 502599015, tel/fax. (041) 34 76 360, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający będzie ponadto publikował na stronie internetowej
http://kielce.sarp.org.pl/konkursy.htm odpowiedzi na pytania i inne komunikaty.

Uwaga: materiały graficzne umieszczone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia ze względu na dużą objętość nie zawierają pełnej treści. W celu pozyskania kompletu warunków do projektu w formie elektronicznej na płycie CD - należy dokonać zgłoszenia na adres sekretarza organizacyjnego faksem z podaniem danych do faktury. Koszt brutto z wysyłką 50zł. płatny przelewem na konto podane na fakturze.

Miejscem składania wniosków i kart identyfikacyjnych jest siedziba Sądu Konkursowego SARP o. Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p, (w godz. 9:00 – 14:00).

Termin ostateczny złożenia wniosków i karty identyfikacyjnej do dn. 16 października 2007 r. godz.14:00.

Regulamin [ pdf ].

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne

w sprawie naboru

„Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju”

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy nikt z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne

w sprawie naboru

„Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych”

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Urszula Sikora
Beata Gwadera

Dokument do pobrania [ pdf ].