Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

 • Trwają roboty budowlane przy budowie wodociągów w miejscowościach:
  Gadawa, Baranów, Kameduły, Zbrodzice.
  Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.  [pdf]
 • Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy znajduje się ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju w rejonie ulicy 1-go Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 409/7 o powierzchni 3517 m2
  Termin składania ofert na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości upływa w dniu 20 października 2005r.
 • Olimpiada Wiedzy o Regionie Ponidzia [pdf]
 • Tematy do Olimpiady [pdf]
 • Wydział Przygotowania Projektów i Monitoringu Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 25.10.2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: Wieś aktywna. Kształtowanie i upowszechnianie idei rozwoju wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Busko-Zdrój” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”. [pdf]
 • Wydział Przygotowania Projektów i Monitoringu Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 23.09.2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo w miejscowości Siesławice – Zadanie 1” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.[pdf]
 • Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego kontroli finansowej [pdf]
 • Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1c, 3 i 10, art. 43 ust. 2 w związku
  z art. 34 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie :
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej, Kusocińskiego; prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego. [pdf]
 • Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 25 lutego 1999 r. Nr 15 poz. 139, z póżn. zm., w związku z przepisem art.85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.) oraz uchwałą Nr XXVI/305/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2002 r.
  zawiadamiam że
  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej, Kusocińskiego [pdf]
 • stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.09.2005 r. wszczęto na wniosek Firmy ATEM-POLSKA Sp. z o.o. działającej na podstawie upoważnienia wydanego przez Polską Telefonię Komórkową CENTERTEL   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji bazowej telefonii komórkowej w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 11 [pdf]
 • stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.09.2005 r. wszczęto na wniosek Firmy MAGNUS S.C. działającej na podstawie upoważnienia wydanego przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji przekaźnikowej ERA na budynku PSB S.A. w Wełczu 142 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209/4 [pdf]