Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

logo

1. ZARYS PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ LOKALNY”
W odpowiedzi na otwarty nabór wniosków ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Gmina Busko-Zdrój złożyła w lipcu 2019 r. zarys projektu pt.: „Busko-Zdrój - zdrowe i słoneczne miasto, w którym chce się być”.

Celem Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, w którym Gmina wzięła udział jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników małych i średnich miast w Polsce. Całkowity budżet Programu to 117,6 mln €.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

W programie wspierane są działania poprawiające jakość życia mieszkańców między innymi w zakresie poprawy jakości powietrza - przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy i polityki mieszkaniowej. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

W ramach programu w dwuetapowym naborze docelowo wybranych do finansowania i wdrożonych zostanie około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych. Projekty te otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln €, a poziom dofinansowania wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych. Podział środków: 60% będzie możliwe do wykorzystania na działania inwestycyjne, natomiast 40% na działania „miękkie”. Wypracowane rozwiązania będą upowszechniane wśród wszystkich samorządów.

2. REKOMENDACJA DO II ETAPU NABORU WNIOSKÓW
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informację, iż Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru, spośród 213 złożonych zarysów.

Zarys projektu pt.: „Busko-Zdrój - zdrowe i słoneczne miasto, w którym chce się być”, uzyskał 177 pkt. i został zakwalifikowany do II etapu naboru wniosków, na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych.

Dzięki temu znalazł się na liście 54 miejscowości, które przygotują Kompletne Propozycje Projektów. Wybrane po II etapie miasta (15 najlepszych projektów, które będą wdrażane do końca kwietnia 2024 r.) otrzymają środki grantowe od 3 do 10 mln €. Kompletną Propozycję Projektu wraz z załącznikami, które stanowią między innymi dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego należy złożyć do 31.07.2020 r.

http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/informacja-o-wyborze-zarysow-projektow-do-ii-etapu-naboru-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny/

3. SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MIAST W WARSZAWIE
W dniu 13.01.2020 w Warszawie reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wraz z reprezentantami innych samorządów spotkali się z przedstawicielami: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertami i doradcami Związku Miast Polskich, przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych.

54 miasta-Wnioskodawcy, wybrane do kolejnego etapu, rozpoczęły okres intensywnej pracy nad przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu. Czas trwania tej fazy potrwa minimum 6 miesięcy. Projekty powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne, powinny uwzględniać działania z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta.

Opracowywane Projekty muszą odnosić się do wymiarów:

 • środowiskowego,
 • społecznego,
 • gospodarczego
 • instytucjonalnego.

W ramach predefiniowanego projektu szkoleniowo-doradczego dla samorządów pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” każde z 54 miast uzyska kompleksowe wsparcie ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/54-miasta-rozpoczely-wyscig-po-granty-z-programu-rozwoj-lokalny

4. PIERWSZE SPOTKANIE WARSZTATOWE W BUSKU-ZDROJU
Dnia 16.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy będą pełnili rolę opiekunów i doradców miasta Busko-Zdrój oraz reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy a także Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prezentacja do pobrania.

Przeprowadzono szereg działań organizacyjnych oraz wykonano badania ankietowe niezbędne dla diagnozy potrzeb miasta.

Uzgodniono również model zarządzania projektem oparty na trzech zespołach: Radzie Rozwoju, Zespole Sterującym oraz Zespole Roboczym. Zespoły te będą ze sobą ściśle współpracowały przy tworzeniu Kompletnej Propozycji Projektu. Załącznikami do Kompletnej Propozycji Projektu będą dwa dokumenty strategiczne:

 1. Plan Rozwoju Instytucjonalnego - wskazujący kierunki działań i rozwoju w zakresie wzmocnienia kompetencji zarządczych miasta, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i pozostałymi partnerami, Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
 2. Plan Rozwoju Lokalnego - zawierający opis działań zmierzających do rozwiązania zdiagnozowanych problemów miasta i pobudzających kreowanie jego wieloaspektowego rozwoju w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym Planu Rozwoju Lokalnego.

Ustalono, iż prace nad projektem będą prowadzone w kilku etapach. Pierwszym z nich będzie Diagnoza miasta, która zostanie dokonana na podstawie danych własnych Gminy, danych GUS, US oraz ankiet prowadzonych m.in. wśród: młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej, klas maturalnych, dotyczących planowanej przyszłości, przedsiębiorców oraz tzw. liderów opinii.

Badanie wiąże się z dystrybucją ankiet oraz zebraniem uzyskanych danych. Uzgodniono również wykonanie Analizy instytucjonalnej jednostki samorządowej - metodą PRI, która pokaże na jakim etapie rozwoju instytucjonalnego znajduje się jednostka.

5. POWOŁANIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój został powołany Zespół ds. przygotowania projektu działań rozwojowych oparty na trzech zespołach:

 1. Zespole Roboczym, składającym się z pracowników UMiG Busko-Zdrój oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Członkowie zespołu zostali powołani Zarządzeniem nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r.;
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_22.pdf
 2. Zespole Sterującym, składającym się z kadry kierowniczej UMiG Busko-Zdrój oraz kadry zarządzającej jednostek podległych UMiG Busko-Zdrój. Członkowie Zespołu powołani zostali Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r. ,
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_23.pdf
 3. Rady Rozwoju składającej się z kadry zarządzającej UMiG Busko-Zdrój, przedstawicieli kluczowych interesariuszy, lokalnych liderów i autorytetów. Członkowie Rady powołani zostali Zarządzeniem nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 05 lutego 2020 r. ,
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_35.pdf

6. DRUGIE SPOTKANIE WARSZTATOWE

W dniu 29.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz członkowie Zespołu Sterującego oraz Zespołu Roboczego.

Dokonano mapowania interesariuszy1), zarówno Użytkowników miasta Busko-Zdrój jak również Dostawców usług. Uczestnicy spotkania przyznali wartości punktowe w skali od 0 pkt. do 10 pkt. dla każdego ze wskazanych interesariuszy2), tj. Użytkowników miasta oraz Dostawców usług pod kątem wpływu oraz zaangażowania na realizację programu rozwoju miasta.

 1. mapowanie interesariuszy - technika klasyfikacji i analizy interesariuszy przy pomocy tabeli (zwanej mapą interesariuszy) podzielonej na obszary z uwzględnieniem zainteresowania i poziomu wpływu poszczególnych osób na produkt/usługę. Pozwala na zrozumienie kim są osoby mające wpływ na strategię miasta, skąd pochodzą i w jakim stopniu są ważni dla procesu.
 2. interesariusze - podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa, etc.), które w pośredni, bądź bezpośredni oraz realny lub potencjalny mogą mieć wpływ lub być zainteresowanymi sukcesem/porażką projektu/przedsięwzięcia.

Fundusze norweskie i Fundusze EOG Fundusze norweskie i Fundusze EOG

7. BADANIE ANKIETOWE UCZNIÓW OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu 06-02-2020 r. w związku z prowadzonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju pracami nad przygotowaniem projektu działań rozwojowych zwrócono się do Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych oraz Publicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta Busko-Zdrój z prośbą o przeprowadzenie ankiety/badania uczniów ostatnich klas szkół. Badanie dotyczy planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży.

Ankieta została rozprowadzona w trybie on-line do przeprowadzenia wśród uczniów Szkół Ponadpodstawowych w wyznaczonym terminie tj. od 10 do 18 lutego 2020 r. Wśród uczniów ostatnich klas Publicznych Szkół Podstawowych w formie papierowej w terminie od 10 do 12 lutego 2020 r.

Dane, które zostaną zebrane za pomocą badania ankietowego są niezbędne celem opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiącego element Kompletnej Propozycji Projektu.

8. BADANIE ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW
W dniu 13.02.2020 r. w związku z prowadzonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju pracami nad przygotowaniem projektu działań rozwojowych zwrócono się do Przedsiębiorców z terenu miasta Busko-Zdrój z prośbą o przeprowadzenie ankiety/badania OCENY STANU I WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BUSKO-ZDROJU.

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności, która zapewnia lokalnym środowiskom rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Badania pokazują, że obszary, na których działają aktywni gospodarczo mieszkańcy charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowymi i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych. Firmy lokalne, w tym przede wszystkim firmy rodzinne odgrywają ważną rolę w lokalnym rynku pracy i mają zdolność zatrzymania odpływu obecnych mieszkańców oraz przyciągania do miasta nowych mieszkańców.

Badanie wśród przedsiębiorców jest elementem realizowanego przez miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców.

Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać plany rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli zidentyfikować obszary wymagające współdziałania z samorządem.

9. BADANIE FOKUSOWE

W dniu 17-02-2019 r., odbyły się dwa spotkania mające na celu badanie fokusowe: liderów samorządowych tj. kadry kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdój oraz jednostek podległych oraz liderów lokalnych tj. kadry zarządzającej UMiG Busko-Zdrój, przedstawicieli kluczowych interesariuszy, lokalnych liderów i autorytetów miasta. Badania przeprowadzono w sali narad UMiG Busko-Zdrój i każde z nich trwało około 2 godzin.

BADANIE FOKUSOWE

Badania fokusowe przeprowadzono w sposób bezpośredni, obydwu grupom respondentów zadawano podobne pytania dotyczące między innymi:

 • skojarzeń związanych z miastem,
 • głównych problemów miasta,
 • produktów Buska-Zdroju,
 • grup mieszkańców dla których w ocenie respondentów Busko-Zdrój jest najbardziej atrakcyjne, komu mieszka się w Busku-Zdroju tu najlepiej, najłatwiej a komu najtrudniej,
 • podmiotów, które samorząd powinien przyciągnąć do Buska-Zdroju,
 • rodzaju oferty, którą może przygotować samorząd wraz z inwestorami,
 • relacji Urząd – interesariusze.

BADANIE FOKUSOWE

Spotkanie w tak szerokiej grupie osób zaangażowanych w życie samorządowe, gospodarcze i społeczne Buska-Zdroju było wyjątkową okazją do szerokiego spojrzenia na miasto, jego potencjał i problemy a także owocnej dyskusji o kierunkach współpracy na rzecz jego rozwoju. Sformułowanych zostało szereg konkretnych inicjatyw, które winny być omawiane i rozwijane na kolejnych etapach procesu.

Wnioski z badania fokusowego zostaną wykorzystane do Diagnozy stanu miasta Busko-Zdrój oraz pozwolą lepiej dostosować politykę miejską do potrzeb mieszkańców.

10. SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Dnia 06.03.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Spotkanie poprowadził Janusz Szewczuk - ekspert Związku Miast Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Strutyński - doradca miasta Busko-Zdrój ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój na czele z Waldemarem Sikorą - Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Tomaszem Mierzwą - Głównym Specjalistą ds. Inwestycji.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Janusz Szewczuk za pośrednictwem opracowanego przez siebie narzędzia do analiz pogłębionych, dostępnego na stronie http://monitormiasta.pl/ dokonał analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Busko-Zdrój pod kątem demografii, rynku pracy, aktywności ekonomicznej funkcjonalnych grup wieku, aktywności ekonomicznej mieszkańców i podmiotów prawnych, wspierania inicjatyw społecznych. Przedstawił zarys problemów demograficznych, społecznych i gospodarczych, z którymi miasto może się spotkać w przyszłości ze względu na starzenie społeczeństwa, odpływ młodych osób. Zasygnalizował również możliwości ich rozwiązania oraz podał propozycje działań, dzięki, którym zostaną zminimalizowane.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

„Ekonomia nie polega na zwiększaniu dochodów, ale na gromadzeniu kapitału. Stąd też należy zrobić wszystko, co możliwe aby w ten kapitał inwestować i go pomnażać, a największym kapitałem Gminy Busko-Zdrój są jego mieszkańcy”.

11. KARTA ZGŁOSZENIA POMYSŁU

W odniesieniu do wymogów przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego dotyczących szerokiej partycypacji społecznej oraz ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w tym braku możliwości bezpośredniego kontaktu, w celu włączenia Państwa do wspólnych działań projektowanych zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po zaakceptowaniu, maja szansę na zamieszczenie w opracowywanych dokumentach a w przyszłości na realizację.

Przedmiotową „KARTĘ ZGŁOSZENIA POMYSŁU – BUSKO-ZDRÓJ” należy wypełnić on-line pod adresem www:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZfnJStutkwJEgWgZTT5JCtxUQ1VLUzUzRzhPRzhMTktSS0tSS1lONElSVy4u

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 5 kwietnia 2020 r.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ,
PONIEWAŻ NIE MA ZŁYCH POMYSŁÓW,
SĄ TYLKO NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI!!!

12. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PROJEKTÓW DO PROGRAMU ROZWÓJ LOKLANY

Obecna sytuacja, związana z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa, postawiła zupełnie nowe wyzwania przed miastami, w tym także 54 Miastami uczestniczącymi w II etapie Programu Rozwój Lokalny. W tym trudnym czasie, kiedy rozstrzygają się codzienne problemy miast i ich mieszkańców, niełatwo jest pisać projekt i planować przyszłość. To co wyobrażaliśmy sobie miesiąc temu, co planowaliśmy, dziś trzeba dostosować do nowych warunków życia. Również planowany projekt i prace nad nim, muszą zostać dostosowane do obecnej sytuacji, do nowych warunków. Projekty, muszą zostać dostosowane do nowych warunków. Sprzyjać temu będzie przesunięcie terminu składania wniosków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do dnia 31.10.2020 r. Pomimo wydłużenia terminu, zwracamy się z prośbą o utrzymanie tempa prac nad projektem, a nawet większe zaangażowanie i czynny udział on-line.

13. KARTA ZGŁOSZENIA POMYSŁU – TERMIN SKŁADANIA WYDŁUŻONY DO 16.04.2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem i chęcią dalszego przesyłania pomysłów na projekty w Busku-Zdroju oraz umożliwieniem Państwu w jak najszerszego dostępu do narzędzia, którym jest Karta Zgłoszenia Projektu, wydłużony zostaje termin składania pomysłów do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, iż przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po zaakceptowaniu, maja szansę na zamieszczenie w opracowywanych dokumentach a w przyszłości na realizację. Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Przedmiotową „KARTĘ ZGŁOSZENIA POMYSŁU – BUSKO-ZDRÓJ” należy wypełnić on-line pod adresem www:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZfnJStutkwJEgWgZTT5JCtxUQ1VLUzUzRzhPRzhMTktSS0tSS1lONElSVy4u

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 16 kwietnia 2020 r.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ!!!”

14. FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje wspierające przedsiębiorców i rozwój przedsiębiorczości oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na Forum Rozwoju Lokalnego - NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE wydarzenie on-line. Już 23 kwietnia będziemy rozmawiać o własnych zasobach miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego

@ ZwiazekMiastPolskich przedstawi m.in.:

- wyniki badań dotyczących planów młodzieży z małych i średnich miast, która wejdzie niebawem na rynek pracy,
- niepublikowane wcześniej dane dotyczące aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy.

Czekamy na Was, link do transmisji https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1376237155901265

#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast

FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

„Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego” 23 kwietnia 2020, g.10.00.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/270313310640770/

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej ? bit.ly/RozwójLokalny.

15. FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w ramach @Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. 7 maja skoncentrujemy się na TRANSFORMACJI CYFROWEJ. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych pomaga uruchamiać wewnętrzne potencjały małych i średnich miast.

@ZwiazekMiastPolskich odpowie m.in. na pytania:

 • Z jakimi cyfrowymi wyzwaniami mierzą się obecnie polskie miasta?
 • Jak może/powinno działać cyfrowe miasto?
 • Jak zarządzać miastem w oparciu o dane?

Zaprezentowane zostaną:

 • główne idee miasta inteligentnego,
 • przykłady działań i inicjatyw wspierających samorządy w tym procesie,
 • przykłady rozwiązań stosowanych w miastach.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1387333298124984

Seminarium i warsztaty odbywają się w pełni w trybie online, a udział jest bezpłatny :)

Na zgłoszenia czekamy do 4 maja. Do dzieła!

#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

[fot. Wojtek Jakubowski/ Fotokombinat]

"Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast"

7 maja 2020, g. 10.00

Więcej informacji, zgłoszenia na https://www.facebook.com/events/270313310640770/

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej ? bit.ly/RozwójLokalny.

16. Zdalne profilowanie miasta.

Dnia 28.04.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w domach i miejscach pracy części uczestników odbyły się zdalne warsztaty dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W zdalnych warsztatach, prowadzonych za pomocą aplikacji Microsoft Teams wzięło udział 13 osób w tym doradcy Związku Miast Polskich, przedstawiciele władz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz jego jednostek a także lokalni liderzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz uzdrowiska.

Celem warsztatów było dokonanie oceny konkurencyjności Buska-Zdroju poprzez określenie najważniejszych zasobów miasta: możliwości wykorzystania zasobów dla generowania produktów lokalnych oraz unikalność zasobów.

Określono również produkty Buska-Zdroju w tym wartość dodaną dla lokalnej społeczności oraz potencjał i perspektywy rozwoju produktów. Określono także kluczowe czynniki rozwoju Buska-Zdroju. Stworzony został profil miasta, porównany z miastami podobnymi. Na tej podstawie została sporządzona analiza SWOT Buska-Zdroju.

W kolejnych zaplanowanych już warsztatach wezmą udział doradcy ZMP, którzy posiadają doświadczenie w pracy z miastami uzdrowiskowymi, znają ich problemy, potrzeby.

praca online

17. Wyniki przeprowadzonych badań

Ogólnopolskie wyniki badań ankietowych młodzieży.

Wyniki badania ankietowego młodzieży i przedsiębiorców z Buska-Zdroju.

Ocena rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

18. Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminarium

Przed nami kolejna odsłona Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. Już 4 i 5 czerwca zapraszamy na spotkanie dotyczące INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH.

Będziemy rozmawiać m.in. o tym

 • Jak dzięki inwestycjom mieszkaniowym rozruszać lokalną gospodarkę?
 • Jak powinna wyglądać nowoczesna gospodarka mieszkaniowa w małym lub średnim mieście?
 • Przyjrzymy się również przykładom z miast, w których podjęto się realizacji tego typu projektów: Miasto Kamienna Góra , Rybnik.eu - Miasto Rybnik, Gmina Kępice, Dzień dobry w Kępnie.

@ZwiazekMiastPolskich przeprowadzi również debatę oksfordzką nt. znaczenia mieszkalnictwa małych i średnich miastach po epidemii COVID-19.

Seminarium i warsztaty odbywają się w pełni w trybie online, a udział jest bezpłatny

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 maja. Do dzieła! Zapraszamy też na transmisję online.

#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast

Link do transmisji: https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1410026535855660

 Fundusze norweskie i Fundusze EOG

"Mieszkalnictwo istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego"
4-5 czerwca, 2020, ? g. 10.00
Zapisy ➡ bit.ly/2XgT4Ce
Więcej informacji oraz pełen program ➡️ bit.ly/IV_Seminarium_FRL
➖➖➖
Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej ? bit.ly/RozwójLokalny.

19. Zdalne warsztaty z mieszkańcami Buska-Zdroju

Dnia 24.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, domach i miejscach pracy uczestników odbyły się zdalne warsztaty dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Na zdalne warsztaty, zostali zaproszeni wszyscy mieszkańców miasta Busko-Zdrój, a zwłaszcza: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, przedsiębiorcy, pracodawcy, kadra pedagogiczna, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W zdalnych warsztatach, prowadzonych przy pomocy aplikacji Zoom wzięły udział 52 osoby w tym:

 • doradcy Związku Miast Polskich, którzy pełnią rolę opiekunów i doradców miasta przy tworzeniu projektu w osobach p. Łukasza Strutyńskiego, p. Jacka Woźniaka, p. Rafała Sułkowskiego;
 • doradca ZMP, który posiada ogromne doświadczenie w pracy z miastami w zakresie transportu, infrastruktury w osobie p. Grzegorza Romana;
 • przedstawiciele władz Buska-Zdroju;
 • zespół miejski powołany do pracy nad projektem, w tym pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Rady Miejskiej;
 • lokalni liderzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz uzdrowiska, dyrektorzy szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój;
 • mieszkańcy miasta.

Zdalne warsztaty z mieszkańcami Buska-Zdroju

Spotkanie z interesariuszami rozpoczęło się podsumowaniem dotychczasowych prac dotyczącą diagnozy miasta Busko-Zdrój. Część główna spotkania dotyczyła wypracowania wizji, celów i działań składających się na nową ścieżkę rozwoju miasta Busko-Zdrój i opierała się na wspólnej dyskusji nad wizją miasta. Proponowana wizja: „Busko nowoczesnym kurortem, atrakcyjnym turystycznie z wysokospecjalistycznymi usługami zdrowotnymi, wyróżniającym się wysoką jakością życia mieszkańców, chroniącym dziedzictwo kultury i środowisko naturalne”. Uczestnicy zastanawiali się nad tym:

 • co jako miasto robimy najlepiej?
 • co możemy dać światu?
 • jakich ludzi chcemy przyciągnąć?
 • jak chcemy tu żyć?
 • co jest dla nas najważniejsze?

W trzech grupach roboczych dokonano również personifikacji miasta pod kątem wieku, wyglądu, wyobrażenia za 20 lat. Podjęto także próbę wyznaczenia celów ważnych z punktu widzenia mieszkańców miasta oraz wstępnie określono działania, które należy podjąć dla ich osiągnięcia.

Zdalne spotkanie warsztatowe doradców, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnej administracji, a przede wszystkim mieszkańców miasta było bardzo interesujące i owocne. Pozyskane informacje posłużą jako cenny materiał do dalszych prac nad projektem.

20. Spotkanie robocze z doradcą strategicznym w dziedzinie transportu

Dnia 01.07.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Roman – doradca strategiczny Związku Miast Polskich w zakresie transportu i gospodarki przestrzennej, doświadczony samorządowiec i urzędnik, Łukasz Strutyński – doradca miasta Busko-Zdrój ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój: Waldemar Sikora – Burmistrz, Michał Maroński – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mierzwa – Główny Specjalista ds. Inwestycji oraz część członków Zespołu Roboczego i Zespołu Sterującego.

Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowych pomysłów na działania w ramach projektu, które wynikają z diagnozy, a dotyczą m.in.: demografii, ochrony środowiska, komunikacji i transportu.

Spotkanie robocze z doradcą strategicznym w dziedzinie transportu Spotkanie robocze z doradcą strategicznym w dziedzinie transportu Spotkanie robocze z doradcą strategicznym w dziedzinie transportu

Grzegorz Roman specjalizujący się w dziedzinie transportu i urbanistyki, przyjechał do miasta na zaproszenie władz Buska-Zdroju w celu konsultacji. Dokonał wraz z Łukaszem Strutyńskim oraz przedstawicielami władz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oględzin miasta pod kątem transportowym i komunikacyjnym, a także pod kątem możliwości dalszego rozwoju przestrzennego.

Ekspert przedstawił zebranym wyniki swoich obserwacji w zakresie transportu, komunikacji i urbanistyki, unaocznił potencjały, które miasto powinno wykorzystać w tym zakresie, zaproponował możliwości rozwiązania kilku kwestii problemowych związanych z transportem i komunikacją, planowaniem przestrzennym oraz stanem środowiska, wskazał również możliwe kierunki rozwoju miasta w najbliższych latach.

21. Zaproszenie na spotkanie dotyczące kierunków rozwoju miasta Busko-Zdrój pt. „Busko - przestrzeń, która łączy”

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zaprasza

wszystkich mieszkańców miasta Busko-Zdrój,
a w szczególności: rodziny, młodzież, kadrę pedagogiczną, seniorów, w tym przedstawicieli Uniwersytetu III Wieku, osoby z niepełnosprawnościami, przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz Radnych Rady Miejskiej

do wzięcia udziału w spotkaniu na temat kierunków rozwoju miasta Busko-Zdrój

pn. „Busko - przestrzeń, która łączy”

które odbędzie się dnia 22-07-2020 r. (środa) w godzinach 16:00 - 18:30
w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury,
ul. A. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju

Szanowni Państwo

w związku ze znacznym zaawansowaniem prac nad projektem przygotowywanym w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do rozmowy dotyczącej nowej ścieżki rozwoju miasta. Spotkanie poświęcimy na konstruktywną dyskusję nad przygotowywanym projektem. Podejmiemy próbę wyciągnięcia oceny diagnozy oraz kształtowaniu przyszłościowej wizji miasta i celów rozwoju.

Od początku prac nad tym projektem dbamy o to, by mieszkańcy mieli istotny wkład w jego powstawanie. Spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszam, to ważna rozmowa o teraźniejszości i przyszłości naszego Miasta.
Liczę na Państwa aktywny udział, kreatywne pomysły, uwagi i sugestie. Jednocześnie apeluję do Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności i zachowanie dystansu w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Dodatkowo dla osób, które nie będą mogły osobiście wziąć udziału w spotkaniu, udostępnimy możliwość śledzenie spotkania on-line z możliwością zadawania pytań na profilu Facebook-owym Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Serdecznie zapraszam

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

22.

DIAGNOZA 
MIASTA BUSKO-ZDRÓJ
Program „Rozwój Lokalny”

 Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przedsiębiorcom, młodzieży, dyrektorom szkół oraz całej kadrze pedagogicznej, seniorom, pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek podległych UMIG, organizacjom pozarządowym za pracę przy tworzeniu projektu, za czas poświęcony badaniom, konsultacjom służących procesowi diagnozy na rzecz rozwoju lokalnego.
Dziękuję za zaangażowanie w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju Buska. 
Drodzy państwo w ramach projektu na rzecz naszego miasta, przygotowywanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współpracujemy już od ponad pół roku. To okres bardzo wytężonej pracy i trudnych działań. To dodatkowo trudny czas pandemii. Brak możliwości spotkań bezpośrednich z mieszkańcami. Trochę z przymusu przenieśliśmy się w cyberprzestrzeń i spotkania on-line. Pomimo trudnego okresu, dzięki Państwu, naszym licznym spotkaniom, rozmowom z zespołem miejskim z mieszkańcami – udało nam się. Dokonaliśmy jakże trudnej Diagnozy Miasta Busko-Zdrój.
Bez Państwa udziału i doświadczenia, przeprowadzenie procesu diagnozy byłoby znacznie utrudnione. W czasie ostatnich kilku miesięcy, odbyło się ponad 15 spotkań roboczych, warsztatów dotyczących Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, spacerów eksperckich, rozmów i wywiadów. W tej pracy wspierało i wspiera nas grono fachowców, doradców strategicznych, sektorowych Związku Miast Polskich (ZMP), o których należy wspomnieć - Pan Janusz Szewczuk, Pani Barbara Łączna, Pan Grzegorz Godziek, był też z nami Pan Grzegorz Roman. Naszymi stałymi doradcami z ramienia ZMP są Pan Łukasz Strutyński, Pan Jacek Woźniak oraz Pan Rafał Sułkowski.
W ramach prac nad projektem, przygotowaniem diagnozy społeczno-gospodarczej miasta oraz  w ramach jej pogłębienia sięgnęliśmy po badania opinii zarówno poprzez narzędzia dedykowane wybranym grupom mieszkańców miasta, jak i skierowane do wszystkich mieszkańców a poświęcone horyzontalnym zagadnieniom (przeprowadzono 11 badań ankietowych w tym badania ankietowe - bezpośrednie oraz ankiety online, odbyły się również 2 badania fokusowe oraz liczne rozmowy). Ich celem było zbadanie poglądów o warunkach i jakości życia w mieście, świadomości ekologicznej mieszkańców oraz jakości funkcjonowania Urzędu Miasta i Busko-Zdrój i jednostek mu podległych. Proces ankietyzacji przeprowadzono wśród buskiej młodzieży, lokalnych przedsiębiorców, a także wśród samych pracowników Urzędu Miasta i Busko-Zdrój. Łącznie w procesie badawczym udział wzięły 1 324 osoby. Tak znacząca aktywność pokazała, że wspólnie tworzymy miasto i jest ono dla nas bardzo ważne.

Chcielibyśmy się z Państwem podzielić efektem wspólnych działań. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz na stronie UMIG pod adresem  https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html
 
Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do zapoznania się z wynikami diagnozy.
To I etap prac, proszę o dalszą Państwa aktywność. Finalny etap przygotowywania projektu to miesiąc październik 2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Diagnoza Miasta Busko-Zdrój

Zespół Miejski, składających się z 12 pracowników Urzędu oraz pracownika jednostki podległej MGOPS przeprowadził w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. diagnozę stanu społeczno-gospodarczego miasta Busko-Zdrój, która jest elementem prac na potrzeby opracowania: Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiących załączniki do Kompletnej Propozycji Projektu planowanego do realizacji w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem Programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców
 
Więcej na temat badań znajdą Państwo poniżej w:
• Streszczenie z diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Busko-Zdrój  Prezentacja
• Raporcie z badań społecznych przeprowadzonych na potrzeby programu  Prezentacja  
• Rozwój Lokalny wskaźniki  Prezentacja

Dane MRL

MRL –Ogólny wskaźnik rozwoju Buska –Zdroju
Obszar 1 – Lokalna gospodarka
Obszar 2 – Rynek pracy
Obszar 3 –Sytuacja materialna mieszkańców
Obszar 4 –Stan finansów lokalnych
Obszar 5 – Dostępność usług
Obszar 6 –Zasoby mieszkaniowe
Obszar 7 – Zasoby instytucjonalne
Obszar 8 – Poziom bezpieczeństwa
Obszar 9 – Demografia
Obszar 10 – Dostępność komunikacyjna
Obszar 11 – Ład przestrzenny
Obszar 12 – Środowisko przyrodnicze

Wszelkie dane statystyczne można pobrać poniższych stron (po wybraniu miasta):

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
https://monitor.miasta.pl/
https://stat.gov.pl/

23. pkt "Busko - przestrzeń, która łączy".

„Busko - przestrzeń, która łączy”
Mieszkańcy SŁONECZNEGO MIASTA BUSKA-ZDROJU
tworzą nową ścieżkę rozwoju

Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy

Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy

22 lipca 2020 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie diagnozy miasta, wykonanej przez samorząd w ramach II etapu konkursu grantowego pn. „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków EOG i funduszy norweskich. W spotkaniu, w którym pomimo pandemii uczestniczyło ok. 50 osób, wzięli udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, radni Rady Miejskiej a także członkowie zespołu przygotowującego projekt. Dyskusję można było obserwować i komentować on-line.

Spotkanie otworzył burmistrz Waldemar Sikora, który przedstawił genezę projektu. Następnie doradcy Związku Miast Polskich pełniący funkcję opiekunów projektu przedstawili wyniki badań społecznych zrealizowanych na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, wskazali obszary kryzysowe i kluczowe problemy, które następnie poddano dyskusji.

Wnioski z diagnozy potwierdziły, że Busko-Zdrój, podobnie jak większość średnich miast w Polsce, ma problem ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców przy jednoczesnym wzroście subpopulacji w wieku poprodukcyjnym, spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz naturalnym odpływie młodych. Wśród innych deficytów zdiagnozowano m.in. niskie zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, ograniczenia związane z uzdrowiskowym charakterem miasta wpływające na jakość lokalnej gospodarki a także konieczność zmian instytucjonalnych w obrębie samorządu. Jednym z najbardziej istotnych aspektów dyskusji było omówienie aktualnych oczekiwań mieszkańców w obszarze przestrzeni miejskiej, stanu sanitarnego powietrza, komunikacji i dostępności miasta. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych spostrzeżeń, które stanowią cenny materiał do dalszych opracowań.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój serdecznie dziękuje mieszkańcom za aktywne włączenie się w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta. Podziękowania kieruje również w stronę doradców Związku Miast Polskich, Łukasza Strutyńskiego, Rafała Sułkowskiego oraz Jacka Woźniaka, za przeprowadzenie spotkania, a także wielu wcześniejszych warsztatów, spotkań, webinarów oraz cenne uwagi eksperckie, które wspierają nasz projekt.

 

24.

Busko-Zdrój, 14-08-2020r

Zgłoś swój pomysł na rozwój Buska-Zdroju
„Busko-przestrzeń, która łączy”

Burmistrz miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór POMYSŁÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ do Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), dokumentów, które przygotowujemy do II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W toku prac nad projektem rozmawialiśmy z Państwem o wynikach opracowanej dla Miasta diagnozy społeczno-gospodarczej i wspólnie formułowaliśmy cele rozwojowe naszego Miasta. Kolejnym etapem tworzenia projektu jest zaplanowanie działań odpowiadających zdiagnozowanym potrzebom i problemom rozwojowym Miasta.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich mieszkańców oraz organizacji z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów przedsięwzięć służących rozwojowi naszego Miasta.

Aby ułatwić Państwu kreowanie pomysłów, przygotowaliśmy zestawienie opracowanych w wyniku szerokiej debaty kluczowych problemów Miasta Busko-Zdrój i celów naszych działań (załącznik 1 do regulaminu).
Zgłaszane pomysły przedsięwzięć powinny przyczynić się do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych miasta, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców, co wpłynie na poprawę atrakcyjności miasta jako miejsca do życia i pracy.

Pomysły przedsięwzięć powinny odnosić się do kilku obszarów funkcjonowania miasta, np.: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego, kulturowego, związanego z zarządzaniem miastem, obsługą mieszkańców przez instytucje publiczne i  innych.

Mile widziane będą pomysły wielowymiarowe i kompleksowe, które łączą wiele obszarów i odpowiadają na problemy miasta, nastawione na poprawę życia mieszkańców i użytkowników miasta.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich swoich pomysłów, a członkowie Zespołu Miejskiego, odpowiednio je skomponują i połączą z innymi pomysłami w wiązki przedsięwzięć, czyli działania. Każdy z Państwa może zgłosić kilka pomysłów przedsięwzięć, z zaznaczeniem, że każdy pomysł powinien zostać zgłoszony na osobnej karcie. Zgłaszane pomysły mogą wskazywać również partnerstwo w ramach ich realizacji.

Kartę przedsięwzięcia mogą wypełnić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty publiczne, podmioty prywatne, czyli wszyscy, którym leży na sercu rozwój Miasta Busko-Zdrój.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną ocenione przez Zespół Oceniający pod kątem możliwości umieszczenia w PRL i PRI. Będą weryfikowane pod kątem zgodności z celami rozwoju naszego miasta oraz wpływu na ograniczenie negatywnych zjawisk utrudniających rozwój miasta. Pomysły będą weryfikowane pod kątem wykonalności.

KARTA POMYSŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA dostępna jest w ogłoszeniu o naborze w formie:
- edytowalnego formularza z załącznikami, składanego poprzez e-mail, osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu),
- online poprzez link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADFxQItUMFdDNFpaNkczQlVWWjlNNEZRRk41MTFYMi4u i wypełnienie drogą online – bez konieczność wizyty w Urzędzie.
- Kartę pomysłu do wypełnienia można pobrać w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy al. Mickiewicza 22 lub w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Grotta 3a (wypełnić i złożyć w urzędzie z dopiskiem na kopercie „KARTA POMYSŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA-Rozwój Lokalny” 

Wypełnione Karty pomysłów przedsięwzięć należy dostarczyć w terminie trwania naboru tj. od 14 sierpnia 2020r. do dnia 28 sierpnia 2020 roku:
• w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości należy wpisać: „KARTA POMYSŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA-Rozwój Lokalny” 
• w formie papierowej - drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28 -100 Busko-Zdrój, z dopiskiem: „KARTA POMYSŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA –Rozwój Lokalny ”;
• w formie online – za pośrednictwem opublikowanego w ogłoszeniu linku do Karty Pomysłu Przedsięwzięcia - bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dodatkowe informacje:
1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli Państwo nie jesteście zainteresowani uczestnictwem w dalszym etapie doprecyzowania/konstruowania przedsięwzięć/ działań, to możecie zostać anonimowi. Liczy się pomysł rozwoju miasta.
2. Wysłanie wiadomości e-mail, złożenie w UMIG Busko-Zdrój Karty pomysłu jest dobrowolne. Jeżeli podaliście Państwo w Karcie swoje dane osobowe, oznacza to jednocześnie, że wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przed udostępnieniem danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zgłoszenia propozycji pomysłu do projektu tworzonego przez Miasto Busko-Zdrój w ramach Programu Rozwój Lokalny.
3. Proszę wypełnić formularz tak, jak Państwo potrafią. Nie wszystkie pola muszą być szczegółowo uzupełnione. Jeśli któreś zagadnienie nie jest jasne, można pozostawić puste pole. Konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych jako „obowiązkowe”.
4. W razie pytań, prosimy kontaktować się z Panią Anną Garlej, tel. 41 370 52 23. Pracownik wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z wypełnieniem Karty pomysłu.

Szczegóły Programu „Rozwój Lokalny”, w którym Miasto bierze udział można znaleźć na stronie internetowej https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html oraz w BIP Urzędu w zakładce aktualności.

_______________

1. Regulamin naboru KART POMYSŁÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ
2. Zał. 1 do Regulaminu Cele projektu
3. Zał.1a Cele problemy PRI
3. Zał.1a Cele problemy PRL
3. Zał.1a Cele problemy - wersja [XLS]
4. Zał. 2 do Regulaminu Karta Pomysłu PRZEDSIĘWZIĘCIA – wersja edytowalna
5. Zał. 3 do Regulaminu RODO

25

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMYSŁÓW NA ROZWÓJ BUSKA-ZDROJU
„BUSKO-PRZESTRZEŃ, KTÓRA ŁĄCZY” –
TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH
ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 31.08.2020 R.

W związku z dużym zainteresowaniem, licznymi konsultacjami oraz chęcią dalszego przesyłania pomysłów na projekty w Busku-Zdroju a także umożliwieniem Państwu w jak najszerszego dostępu do narzędzi, umożliwiających zgłoszenie swoich pomysłów, wydłużony zostaje termin ich składania do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przypominamy, iż przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po ocenie komisyjnej, mają szansę na zamieszczenie w opracowywanych projektowych dokumentach strategicznych i wniosku o dofinansowanie a w przyszłości na realizację. Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROZWÓJ BUSKA-ZDROJU.

Przedmiotowa karta wraz z dokumentacją znajduje się pod adresem www: https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html 

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 31 sierpnia (poniedziałek) 2020 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli Państwo nie jesteście zainteresowani uczestnictwem w dalszym etapie doprecyzowania/konstruowania przedsięwzięć/ działań, to możecie zostać anonimowi. Liczy się pomysł rozwoju miasta.
 2. Wysłanie wiadomości e-mail, złożenie w UMIG Busko-Zdrój Karty pomysłu jest dobrowolne. Jeżeli podaliście Państwo w Karcie swoje dane osobowe, oznacza to jednocześnie, że wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przed udostępnieniem danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zgłoszenia propozycji pomysłu do projektu tworzonego przez Miasto Busko-Zdrój w ramach Programu Rozwój Lokalny.
 3. Proszę wypełnić formularz tak, jak Państwo potrafią. Nie wszystkie pola muszą być szczegółowo uzupełnione. Jeśli któreś zagadnienie nie jest jasne, można pozostawić puste pole. Konieczne jest wypełnienie pól  znaczonych jako „obowiązkowe”.
 4. W razie pytań, prosimy kontaktować się z Panią Anną Garlej, tel. 41 370 52 23. Pracownik wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z wypełnieniem Karty pomysłu.

Szczegóły Programu „Rozwój Lokalny”, w którym Miasto bierze udział można znaleźć na stronie internetowej https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html oraz w BIP Urzędu w zakładce aktualności.

_______________

1. Regulamin naboru KART POMYSŁÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ
2. Zał. 1 do Regulaminu Cele projektu
3. Zał.1a Cele problemy PRI
3. Zał.1a Cele problemy PRL
3. Zał.1a Cele problemy - wersja [XLS]
4. Zał. 2 do Regulaminu Karta Pomysłu PRZEDSIĘWZIĘCIA – wersja edytowalna
5. Zał. 3 do Regulaminu RODO

DO UZUPEŁNIENIA KARTY POMYSŁU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ!!!”

Informacja o wydłużeniu terminu [ pdf ].

26

TRWA OCENA POMYSŁÓW NA ROZWÓJ BUSKA ZDROJU

W dniach 09, 21 oraz 22 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój obradował Zespół Oceniający Przedsięwzięcia złożone przez mieszkańców Buska-Zdroju na potrzeby Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Oceniającego tj. przedstawiciele Zespołu Roboczego i Zespołu Sterującego, posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową ocenę propozycji pomysłów przedsięwzięć, powołani Dyspozycją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 03.09.2020 r. w składzie: Michał Maroński, Tomasz Mierzwa, Dorota Sroka, Anna Makowska, Bożena Twaróg, Anna Garlej oraz doradczo Waldemar Sikora, Anna Przyborowska-Ryś, Aneta Cieślak, Łukasz Strutyński i Paweł Walczyszyn.

Zespół oceniający podczas pracy. Od strony lewej: Anna Przyborowska-Ryś, Tomasz Mierzwa, Anna Makowska, Michał Maroński, Łukasz Strutyński - on-line, Dorota Sroka, Aneta Cieślak. Ocena pomysłów złożonych przez mieszkańców. Od lewej: Aneta Cieślak, Waldemar Sikora, Bożena Twaróg, Anna Przyborowska-Ryś, Anna Makowska. 

Zainteresowanie naborem pomysłów było bardzo duże. Do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój do dnia 31.08.2020 r., a więc w terminie naboru wpłynęło ponad 100 pomysłów. Komisja oceniła pod względem formalnym złożone formularze. Złożone propozycje są zgodne z celami rozwoju Miasta Busko-Zdrój. Odrzucono jedynie te, które nie zostały złożone w trybie określonym Regulaminem. W obecnym czasie trwa ocena merytoryczna pomysłów i przypisywane ich do poszczególnych obszarów i wymiarów wskazanych w Regulaminie programu „Rozwój Lokalny”. Każdy ze złożonych pomysłów jest rozpatrywany pod kątem zgodności z następującymi kryteriami:

 • Istotności problemów, na które odpowiada pomysł przedsięwzięcia. Zespół ocenia czy pomysł przedsięwzięcia oddziałuje na różne grupy interesariuszy oraz czy wskazuje rozwiązania problemów i wyzwań najistotniejszych z punktu widzenia realizacji celów rozwoju miasta;
 • Realności, adekwatności, konstruktywności. Zespół oceniający weryfikuje, czy pomysł wskazuje jakie zasoby (ludzkie, materialne, finansowe, technologiczne, niematerialne) są możliwe do pozyskania oraz jakie sposoby działania/ partnerstwa zwiększają szanse na wprowadzenie pomysłu w życie oraz czy zadanie jest realne do wykonania;
 • Wykorzystania aktywności społecznej. Oceniana jest skuteczna realizacja pomysłu, która bazuje na inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców, partnerstwie społecznym lub instytucjonalnym i jest ukierunkowana na tworzenie trwałych, efektywnych relacji społecznych i gospodarczych;
 • Innowacyjności. Oceniane jest, czy pomysł stanowi potencjał do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań; tworzenia unikatowej oferty dla społeczności;
 • Spełniania warunków dostępności. Zespół oceniający weryfikuje, czy pomysł powinien spełniać wymogi dostępności tj. obejmuje działania uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych np. likwidacja barier architektonicznych;
 • Zagadnień horyzontalnych. Oceniana jest zgodność z zasadami:
  • Równości szans kobiet i mężczyzn;
  • Niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
  • Zrównoważonego rozwoju.

Po zakończonym etapie oceny merytorycznej zostanie utworzona lista rankingowa, a w oparciu o zgłoszone pomysły zespół miejski stworzy kompleksową i spójną logicznie wiązkę przedsięwzięć do projektu. Jednakże ilość pomysłów oraz złożoność procesu oceny, wpływa na wydłużenie całej procedury.

Praca Zespołu oceniającego. Od lewej: Waldemar Sikora, Michał Maroński, Tomasz Mierzwa, Anna Przyborowska-Ryś, Aneta Cieślak.  Praca Zespołu oceniającego. Od lewej: Tomasz Mierzwa, Anna Przyborowska-Ryś, Aneta Cieślak, Dorota Sroka, Bożena Twaróg, Michał Maroński.

Złożone przez Państwa pomysły są bardzo ciekawe, bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, za zainteresowanie naborem i zaangażowanie. Z uwagi na określony budżet projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 nie wszystkie pomysły zostaną włączone do jego podstawowego zakresu.

Pomysły te zostaną uwzględnione jako działania uzupełniające oraz wykorzystane przy tworzeniu innych projektów.

27.

DOKONANO WYBORU POMYSŁÓW NA ROZWÓJ BUSKA-ZDROJU

Zainteresowanie konkursem pomysłów na rozwój Buska-Zdroju było bardzo duże. Ocenie poddano wszystkie złożone pomysły. Podczas I naboru, trwającego do 16.04.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wpłynęło w formie elektronicznej 28 pomysłów. W trakcie trwania II naboru w terminie 14-31.08.2020 r. wpłynęły 24 pomysły on-line oraz 75 pomysłów w wersji papierowej, łącznie - 99 pomysłów. Z oceny zostały wyłączone 4 pomysły, które wnioskodawcy podczas naborów omyłkowo złożyli podwójnie (zdublowana fiszka). Łącznie ocenie poddano 127 pomysłów.

Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdój dokonał oceny formularzy pod względem formalnym i merytorycznym Stwierdzono zgodność złożonych pomysłów z celami rozwoju Miasta Busko-Zdrój, określonymi w Regulaminie konkursu. Na etapie formalnym odrzucono jedynie te pomysły, które nie zostały złożone w trybie określonym Regulaminem, tj. 13 pomysłów, które nie zostały złożone na formularzu wymaganym Regulaminem. Pozostałe 114 pomysłów zostały przekazane do oceny merytorycznej.

W efekcie oceny merytorycznej 30 pomysłów nie zostało zakwalifikowanych do włączenia do projektu, ze względu na zbyt małą liczbę punktów - Zespół Oceniający ustanowił minimalną liczbę punktów kwalifikującą do włączenia do projektu na poziomie 8 pkt. 84 pomysły zostały włączone do projektu jako samodzielne przedsięwzięcia lub składowe przedsięwzięć w działaniach podstawowych i uzupełniających. Zdarzały się również podobne pomysły jak np. dotyczące ścieżek rowerowych. Pozytywnie ocenione pomysły uzyskały od 8 pkt. do 19 pkt. Większość pomysłów dotyczyła obszaru społecznego, zwłaszcza zagadnień kulturalnych. Pozostałe obejmowały obszar środowiskowy - głównie z zakresu dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz obszarów gospodarczego i przestrzennego.

W oparciu o zgłoszone pomysły zespół miejski stworzył kompleksową i spójną logicznie wiązkę przedsięwzięć i działań do Planu Rozwoju Lokalnego jak również Planu Rozwoju Instytucjonalnego, stanowiących elementy Kompletnej Propozycji Projektu.

Załącznik nr 1 – Pomysły zakwalifikowane [ pdf ].

Opis do załącznika: Załącznik zawiera tabelę z 84 pomysłami zakwalifikowanymi do projektu, pomysły te uzyskały ocenę od 8 pkt. do 19 pkt. Pomysły te włączono do Planu Rozwoju Lokalnego jak również Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

28.

KOMPLETNA PROPOZYCJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ LOKLANY ZOSTAŁA ZŁOŻONA

Dnia 30.10.2020 r. Gmina Busko-Zdrój złożyła Kompletną Propozycję Projektu w ramach II etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jest to zwieńczenie dziesięciu miesięcy wytężonej pracy nad projektem, a zwłaszcza nad jego strategicznymi załącznikami: Planem Rozwoju Lokalnego oraz Planem Rozwoju Instytucjonalnego. Dokumenty te zostały przyjęte Zarządzeniem nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, które stanowią integralne elementy Kompletnej Propozycji Projektu planowanego do realizacji przez Gminę Busko-Zdrój w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Miasta wielkości Buska-Zdroju, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy też instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. W trakcie procesu diagnostycznego przeprowadzono:

 • 12 badań ankietowych (bezpośrednich i on-line) - przebadano 1665 osób,
 • 2 badania fokusowe liderów samorządowych oraz liderów lokalnych, wśród których znaleźli się mi.in. przedstawiciele biznesu, polityki, duchowieństwa oraz lokalnych organizacji pozarządowych,
 • 30 spotkań roboczych i warsztatów z różnymi grupami interesariuszy z czego część odbyła się w formule on-line. W spotkaniach uczestniczyli doradcy miasta ze Związku Miast Polskich oraz z doradcy strategiczni Związku Miast Polskich,
 • zebrano 127 pomysłów na rozwój Buska-Zdroju.

Busko-Zdrój ukończyło działania związane z opracowaniem i złożeniem wniosku w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, jednak niezależnie od jego oceny i otrzymania dofinansowania w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021, proces zmian w mieście został zapoczątkowany.

29.

loga

GRANT NA DOSTĘPNOŚĆ dla Gminy Busko-Zdrój

Gmina Busko-Zdrój biorąc udział w programie Rozwój Lokalny, miała możliwość ubiegania się o grant w wysokości 100 000,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z przeznaczeniem na działania wspierające dostępność, a zwłaszcza niwelowanie barier architektonicznych w miastach.

W tym celu złożony został stosowny wniosek o grant, stanowiący wkład w budowę windy osobowej dla potrzeb obsługi interesariuszy, w tym osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku –Zdroju.

30.

loga

GRANT NA DOSTĘPNOŚĆ dla Gminy Busko-Zdrój 

„Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy”

W odpowiedzi na złożony w 2022 r. wniosek o grant na dostępność ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz Budżetu Państwa w lutym 2023 r. Gmina podpisała z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym funkcję Operatora Programu, Umowę w sprawie grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach.

Pozyskany grant w wysokości 100 000,00 zł dotyczy refundacji kosztów działań związanych z poprawą standardów dostępności oraz zniwelowaniem barier architektonicznych.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez budowę windy zewnętrznej dla potrzeb interesariuszy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

„Supported by Norway through the Norway Grants”

„Supported by Norway through the Norway Grants”

Winada