Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.2.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2019.01.09
 • termin składania ofert: 2019.01.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2019.02.18)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.02.27)

Busko – Zdrój, dn. 08.01.2019r.

Znak: RSID.7011.1.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowych architektonicznych, budowlano-wykonawczych i kosztorysowych dotyczących zadań pn.: Termomodernizacja Budynku świetlicy wiejskiej w Kamedułach, Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju, Termomodernizacja budynku świetlicy w Broninie, Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Szczaworyżu w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym” w oparciu o założenia zawarte w audytach energetycznych opracowanych przez Biuro Realizacji Budownictwa i Audytingu Energetycznego Marek Cibor z Warszawy.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Uzyskanie na własny koszt map do celów projektowych, jeżeli takie są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju;
1.2.Opracowanie dokumentacji projektowych architektonicznych, budowlano-wykonawczych i kosztorysowych dla następujących obiektów:

 1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kamedułach (Kameduły 34)
 2. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju (ul. Kościuszki 46, Busko-Zdrój) – obiekt objęty ochroną w ramach zabytkowego układu urbanistycznego miasta Busko-Zdrój
 3. Termomodernizacja budynku świetlicy w Broninie (Bronina 81A)
 4. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Szczaworyżu (Szczaworyż 53)

Busko Zdrój 08.01.2019 r.

Sygnatura akt: RSID.271.59.2018.ZP

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne.

Busko Zdrój 20.11.2018 r.

Sygnatura akt: RSID.271.59.2018.ZP

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców deklarujących selektywne gromadzenie odpadów wskazanych przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 lipca 2016r, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla zadania „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach umowy POIS.02.05.00-00-0005/16-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - specyfikacja zamówienia [ pdf ]. 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.58.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania „Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych”
 • data ogłoszenia: 2018.10.19
 • termin składania ofert: 2018.11.06 godz. 10:002018.11.20 godz. 10:00, 2018.11.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.12.06)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.11.15) - zmiana terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.10.30) - zmiana terminu

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.57.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2018.10.17
 • termin składania ofert: 2018.11.26 godz. 10:00, 2018.12.03 godz. 10:00, 2018.12.10 godz. 10:00, 2018.12.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2019.01.25)

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2019 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert , w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 11/12 z dopiskiem : Rada Nadzorcza PHU”Lotos”.

Oferta powinna zawierać:

 1. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
 2. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
 3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat.
 4. Sposób , harmonogram i proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
 5. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ( 0-41 ) 378-33-87 / Prezes Zarządu Spółki/.

Busko-Zdrój dnia 01.10.2018r.

Znak: RSID.7013.16.2.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój w ramach zadania pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych”.

Przedmiotowe zadanie pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” objęte jest umową o dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju – jako wydatek niekwalifikowalny.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt [ zip ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2018.10.05)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.10.19).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.55.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 14.000.000,00 zł
 • data ogłoszenia: 2018.09.14
 • termin składania ofert: 2018.10.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.11.22).