Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 4 październik 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.47.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 4 października 2018 roku wydana została Decyzja Nr 47/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu dwustanowiskowego o powierzchni zabudowy do 50m2 przy budynku przychodni nr 1 w Busku Zdroju, na działkach ozn. nr ewid. 226/1, 226/5 położonych w m. Busko-Zdrój przy ul. Sądowej .

Busko-Zdrój, 27 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.52.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) 

Zawiadamiam

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 62,00 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 381 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 161/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 26 września 2018 roku

W sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021"

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie [ pdf ].
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161_2018 Ogłoszenie o konkursie [ pdf ].
Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków Formularz ofertowy [ docx ].
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161_2018 Szczegółowe warunki konkursu ofert [ pdf ].
Załącznik Nr 2 do Szczegółowych warunków oświadczenie kadra [ docx ].
Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków oświadczenie wyposażenie [ docx ].
Załącznik Nr 4 do Szczegółowych warunków oświadczenie doświadczenie [ docx ].
Załącznik Nr 5 do Szczegółowych warunków oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami [ docx ].
Załącznik Nr 6 do Szczegółowych warunków oświadczenie o polisie [ docx ].

Busko - Zdrój, dn. 25.09.2018r.

STAROSTA BUSKI Znak:AB.6740.15.1.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.08.2018r. (nadane pocztą w dniu 27.08.2018r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

Busko-Zdrój, 25 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.51.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 792, 791/2, 778/1, 778/2, 743, 794/1 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 24 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.44.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 24 września 2018 roku wydana została Decyzja Nr 44/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spójnego systemu ścieżek rowerowych / ciągów pieszo rowerowych na terenie Miasta Busko – Zdrój etap III - w ramach zadania „ Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej” , na działkach ozn. nr ewid. 268/1, 266/6, 207/6, 207/7, 208/5, 210/2, 213/1 obręb 11- miasto położonych w m. Busko- Zdrój przy ul. Bohaterów Warszawy.

obwieszczenie starosty buskiego ab 674 4 2 2018

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz.1257 ze zm.); 
  3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362); 
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 232 ze zm.); 
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.) – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych; 
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2017 r., poz. 1644) – dotyczy szkół branżowych; 
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.); 
  8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej
(pok. nr 44, III p.), tel. 41 370 52 37
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Busko-Zdrój, 20 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.43.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 20 września 2018 roku wydana została Decyzja Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark i Mikułowice na działkach ozn. nr ewid. 142/2, 142/4, 143, 162/15, 162/16, 162/18, 162/19, 162/20, 162/22, 162/23, 162/25, 162/26, 163 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. 573, 574/2, 575/2, 576, 577, 580, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1240 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 20 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.42.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 20 września 2018 roku wydana została Decyzja Nr 42/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark na działkach ozn. nr ewid. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój.