Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 2022.05.12

Znak: BUŚ.6220.19.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak:BUŚ.6220.19.2021 z dnia 28.04.2022 r. orzeczono o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 30/3, 762, 28 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek , Gmina Busko-Zdrój” (proj. Chotelek I, realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 75 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

Od przedmiotowej decyzji zostało wniesione odwołanie przez Wnioskodawcę, które za pośrednictwem tut. Organu zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Busko-Zdrój, 2022.05.12

Znak: BUŚ.6220.20.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak:BUŚ.6220.20.2021 z dnia 27.04.2022 r. orzeczono o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 765 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek , Gmina Busko-Zdrój” (proj. Chotelek II) realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 45 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

Od przedmiotowej decyzji zostało wniesione odwołanie przez Wnioskodawcę, które za pośrednictwem tut. Organu zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Ewidencja Kąpieliska Publicznego w Radzanowie, Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 09.05.2022r.

Znak: GKN.6620.2.121.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Skorzów, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 26.05.2022r. do dnia 15.06.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 1 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Skorzów do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Chmielnik, dnia 28.04.2022r.

Znak: BOŚ. 6220.18.2021

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój".

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16.03.2022r., opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busko-Zdrój z dnia 18.03.2022r., opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu z dnia 27.04.2022r., a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Busko-Zdrój 10 maj 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.14.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 572, 523 (obręb 21) położonych w miejscowości Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 2022.05.06

Znak:BUŚ.6220.9.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Andrzeja Żelawskiego zam. w Busku-Zdroju zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1243/13 położonej w obrębie geodezyjnym Mikułowice gmina Busko-Zdrój.
Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 1243/13 obręb Mikułowice, gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 9 maj 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.9.2022 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 9 maja 2022 roku wydana została Decyzja Nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 552, 525 (obręb 21) położonych w miejscowości Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 09.05.2022r.

Znak: GKN.6620.2.121.2021

 

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Skorzów, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 26.05.2022r. do dnia 15.06.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 1 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Skorzów do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Rekrutacja
do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku – Zdroju, ul. Srogiego 1,
28-100 Busko – Zdrój, prowadzonego przez Gminę Busko - Zdrój,
na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 9 maja 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku – Zdroju na rok szkolny 2022/2023.

Terminy rekrutacji do przedszkola określone zostały w Zarządzeniu nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku – Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 – 100 Busko – Zdrój, prowadzonego przez Gminę Busko – Zdrój, na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju odbywać się będzie w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14.