Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/7556

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój, postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącej studni - gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 80/1 w msc. Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/24/08 z dnia 21.08.2008r., z tytułu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 4 (poniedziałek - piątek w godz. 7:00-16:00), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.07

Znak: BUŚ.6733.59.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1945 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096 ),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2019.01.07 na wniosek z dnia 2018.11.09 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 2, 5, 6/12, 1/5, 6/8, 6/11, 1/3, 699/4 i 699/5 położonych w Siesławicach.

Busko-Zdrój, dnia 7 stycznia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.56.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 7 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 56/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 605/3, 830/18, 830/19, 837, 830/20, 830/16, 830/17, 829/14, 829/15, 829/8, 829/16 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 3 styczeń 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.65.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 906/10, 906/11 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.02

Znak: BUŚ.6733.68.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ew. 900, 380, 908, 382, 389/1, 383/2, 384, 385, 386, 906, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1,392/2,907,393,394,926/1,926/2,397,398, 399, 400, 401, 402/2, 403/2, 404/2, 405/2, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 422, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 usytuowanych w Owczarach .

Busko-Zdrój, dnia 3 stycznia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.54.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 3 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 54/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ew. 108/3, 109, 110/1, 174, 112/4, 112/3, 112/1, 114, 115/2, 116/2, 152, 118/2, 175 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Objazdowej, obręb 05.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.02

Znak: BUŚ.6733.61.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKO-ZDRÓJ_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n.p.t wraz z trzema antenami sektorowymi i jedną anteną radioliniową, fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca realizowanej na działce ozn,. nr ewid. 208 położonej w sołectwie Dobrowoda (obręb 01) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.02

Znak: BUŚ.6733.63.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr ewid. 143/2 usytuowanej w Siesławicach oraz dz, nr ewid. 114 obr.12 usytuowanej w Busku-Zdroju .

Busko-Zdrój, 2 styczeń 2019 r

Znak: BUŚ.6733.66.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam strony, że w dniu 2 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 61,95 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Kielce, 17 grudnia 2018 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.: 49, 85, 89, 90 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w związku z prowadzonym na wniosek złożony 12 grudnia 2018 r., przez Dyrektora Zarządu IKM AGROPOM Sp. z o.o., postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na okres 20 lat, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego -rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,5320 ha, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,3615 ha, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,2798 ha, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3, terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,8822 ha, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój