Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko Zdrój, 2023.04.26

Znak: BUŚ.6131.2.9.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/22 obr. 08 w Busku-Zdroju.

Busko Zdrój, 2023.04.26

Znak: BUŚ.6131.2.8.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/43 obr. 08 w Busku-Zdroju.

Busko Zdrój, 2023.04.26

Znak: BUŚ.6131.2.7.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 40/31 obr. 10 w Busku-Zdroju.

Busko Zdrój, 2023.04.26

Znak: BUŚ.6131.2.5.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 112/48 obr. 10 w Busku-Zdroju.

Busko Zdrój, 2023.04.26

Znak: BUŚ.6131.2.10.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/21 obr. 08 w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego z przeznaczeniem na publiczne przedszkole, zmianie sposobu użytkowania poddasza użytkowego istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego na poddasze nieużytkowe, na działce ozn. nr ew. 1871/3 położonej w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój 19 kwiecień 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.2.2023

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce ozn. nr ew. gruntu 555/26 położonej w miejscowości Szaniec gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 2/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce ozn. nr ew. gruntu 555/26 położonej w miejscowości Szaniec gm. Busko – Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

logo wody polskie

Kielce, 14 kwietnia 2023r.

KR.ZUZ.1.4210.39.2023.AM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Stępniaka, złożony w dniu 08.02.2023r. przy piśmie z dnia 08.02.2023r., uzupełniony w dniu 04.04.2023r. przy piśmie z dnia 04.04.2023r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: 0034 Skotniki Duże i 0030 Radzanów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój" - odcinek 8 i 9.

logo wody polskie

Kielce, 14 kwietnia 2023r.

KR.ZUZ.1.4210.80.2023.AM

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Stępniaka, złożony w dniu 28.03.2023r. przy piśmie z dnia 23.08.2023r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0001 Baranów, 0034 Skotniki Duże, 0035 Skotniki Małe, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój" - odcinek 7.

logo wody polskie

Kielce, 14 kwietnia 2023r.

KR.ZUZ.1.4210.39.2023.AM

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Gminy Busko-Zdrój, z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Stępniaka, złożony w dniu 08.02.2023r. przy piśmie z dnia 08.02.2023r., uzupełniony w dniu 04.04.2023r. przy piśmie z dnia 04.04.2023r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: 0034 Skotniki Duże i 0030 Radzanów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec -Zdrój" - odcinek 8 i 9.