Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 2018.12.11

Znak:GKNŚR.6845.289.2018 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej 47,41m2 usytuowanego w budynku sklepo-świetlicy, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 338 położonej w Biniątkach, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 28 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę lokalu w Biniątkach".

Busko-Zdrój, 10 grudzień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.65.2018 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.). 

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 906/10, 906/11 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2018.12.06

Znak:GKNŚR.6845.278.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0m2 każde.

Minimalny czynsz najmu określa się w wysokości nie niższej niż 50,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 21 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na najem miejsca postojowego".

Busko-Zdrój, 2018.12.06

Znak:GKNŚR.6845.277.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 18 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 18 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 27 o powierzchni po 9,7m2 każdy, przeznaczone pod działalność handlowo-usługową.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 21 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obslugi Interesanta pokoj nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego w Hali Targowej".

Busko-Zdrój, 2018.12.06

Znak:GKNŚR.6845.276.2018

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 5-6 i 17-18, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 300,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 21 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Znak: DLI.2.6621.10.2018.ML.7

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

Busko-Zdrój, 4 grudnia 2018 r.

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 r.

Konsultacje rozpoczęto 23.11.2018 r. i zakończono 30.11.2018 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu przedmiotowej uchwały można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl jak również na tablicach ogłoszeń urzędu. W w/w terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, 3 grudzień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.52.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) .

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018 roku wydana została Decyzja Nr 52/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 62,00 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 381 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.03

Znak: BUŚ.6733.53.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073 ze zm. ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096 ),

zawiadamiam że, w dniu 2018.12.03 na wniosek z dnia 2018.10.03 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie kontenerowej stacji transformatorowe SN/nN, budowie linii kablowej SN i nN w ramach zadania PBW przebudowy i rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia związany z przyłączeniem budynku mieszkalnego w msc. Siesławice na dz. Nr ewid. 141/4, 141/7 i 141/8 położonych w Siesławicach.