Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) z terenu województwa świętokrzyskiego mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Taka szansa istnieje w związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektem pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw¬ni edycja", w ramach którego w terminie 4-8 marca br. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie.

Granty można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych - również na działania związane z rozwojem podmiotu. Inicjatywy mogą dotyczyć wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb środowisk lokalnych, do których wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty mogą być realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.

Sandomierz, 12.02.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.160.2018.KZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:
- art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.421.160.2018.KZ z dnia 1102.2019 r. udzielono Panu Paweł Jarosz pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w rowie na potrzeby istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr 77/6, obręb Elżbiecin, gmina Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar działek nr ewid. 77/6, 134, 135, 103, 164, 74, 133/3, 77/7, obręb Elżbiecin, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek - piątek w godz. 8:00- 16:00).

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że 28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O wsparcie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 19 luty 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.67.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 19 lutego 2019 roku wydana została Decyzja Nr 67/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 184, 225/1, 249 położonych w m. Wełecz gm. Busko-Zdrój.

Kielce, dnia 15-02-2019 

Znak: SPN.III.7821.1.3.2018

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz, 1474)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15.02.2019r., znak: SPN.III.7821.1.3.2018, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku- Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 839, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Stanowisko: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: 1/4 etatu (zadaniowy czas pracy)

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ].

Kielce, 6 lutego 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.319.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w dniu 12 września 2018 r. i ostatecznie uzupełniony w dniu 1 lutego 2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na organizacji wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej oraz na usługę wodną dla potrzeb istniejących zbiorników wodnych w Radzanowie, położonych na działce ewid. nr 447/2 obręb Radzanów, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, polegającą na: piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych - utrzymaniu wysokości lustra wody w zbiornikach oraz na okresowym zrzucie wody ze zbiorników do cieku Dopływ spod Szczaworyża (Cieku od Skotnik).

Busko-Zdrój, 12 luty 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działce ozn. nr ewid. 337 położonej w m. Chotelek gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.02.11

Znak:BUŚ.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 05.02.2019 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.10.2018 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO_KAZIMIERZAWIE/27516 (55516_BuskoZdrój)”.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 97 obręb 08, m. Busko-Zdrój.

Wnioskodawcą jest firma: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa.

Busko-Zdrój 2019.02.07

Znak:GKNR.6845.23.2019 

I N F O R M A C J A

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuję, że z dniem 28 lutego 2019 roku wygasają umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego (obok miejskiego stadionu), na której posadowione są tymczasowe garaże typu blaszaki.

W związku z powyższym osoby, które są nadal zainteresowane dzierżawą przedmiotowego gruntu, powinny niezwłocznie złożyć stosowne wnioski na zawarcie umowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].