Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 10 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.19.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej wewnętrznej, przebudowie drogi powiatowej wraz z budową zatoki autobusowej, realizowanej na działkach ozn. nr ew. 656/1, 656/2, 655, 743, 630 położonych w Kotkach gm. Busko-Zdrój

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, 10 maj 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.52.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) .

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 10 maja 2019 roku wydana została Decyzja Nr 52/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 61,95 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 381 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 9 maj 2019 r. 

Znak: BUŚ.6733.66.2018 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 61,95 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 07.05.2019r.

Znak: GKNR.6840.19.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. a) Trzeci przetarg ustny ograniczony:

Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 18 stycznia 2019 roku.

Busko-Zdrój, dnia 9 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 9 maja 2019 roku wydana została Decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działce ozn. nr ew. 95 położonej w sołectwie Wolica gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.05.07

Znak: BUŚ.6733.14.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z placem wewnętrznym. Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 195/2 obr. 02 miasto Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.05.07

Znak: BUŚ.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogami wewnętrznymi.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 obręb Dobrowoda gmina Busko-Zdrój.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:

  1. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
  2. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
  3. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
  4. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka" w Busku-Zdroju,
  5. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
  6. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].