Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój 5 maj 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.13.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/3, 56, 53/2, 52/2, 52/1, 51, 50 ( obręb 9 ) położonych w miejscowości Nowy Folwark gm. Busko – Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2022.04.28

Znak:BUŚ.6220.19.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 28.04.2022 r. znak:BUŚ.6220.19.2021 orzekł o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 30/3, 762, 28 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek, Gmina Busko-Zdrój” (proj. Chotelek I) realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 75 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 564/1, 564/6, 1236/7, 1236/10, 1236/13, 1242/3, 1242/2, 1242/1, 1236/18, 1236/19 (obręb 21) położonych w miejscowości Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 27.04.2022 r.

Znak: GKN.683.50.2021 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 526/2, 644/1 o łącznej pow. 0,0063 ha, położonej w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. określonym w piśmie znak jw. z dnia 27.01.2022 r., z uwagi na konieczność dokonania analizy poprawionego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przyjęcia go jako dowodu w sprawie.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Busko-Zdrój, dnia 27.04.2022 r.

Znak: GKN.683.42.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - zwanej dalej u.g.n., uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 540/4 o pow. 0,0311 ha, położonej w obrębie 43 Zbłudowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. określonym w piśmie znak jw. z dnia 27.01.2022 r., z uwagi na konieczność dokonania analizy poprawionego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przyjęcia go jako dowodu w sprawie.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 37 k.p.a. stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w w/w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Busko-Zdrój, dnia 27.04.2022 r.

Znak: GKN.683.41.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr nr 523/6, 539/1 o łącznej pow. 0,0687 ha, położonej w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. określonym w piśmie znak jw. z dnia 27.01.2022 r., z uwagi na konieczność dokonania analizy poprawionego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przyjęcia go jako dowodu w sprawie.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Busko-Zdrój 27 kwiecień 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia na działkach ozn. nr ew. 255/3, 255/4, 256/4, 256/6 położonych w miejscowości Busko – Zdrój ( obręb 12 ).

Busko-Zdrój, 26.04.2022 r.

Znak:GNWR.6845.291.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 10 przy ul. Kusocińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów nr 112/8 i opisana jest w księdze wieczystej nr KI1B/00033894/0.

Dzierżawa dotyczy części w/w działki o powierzchni 30,0 m² - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym.

Warunki dzierżawy:

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 6 miesięcy.
  2. Gmina Busko-Zdrój nie zapewnia dostępu do poboru energii i wody. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zabezpieczy dostęp mediów do punktu gastronomicznego we własnym zakresie.
  3. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
  4. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
  5. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego części działki wynosi: 2 000,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za dzierżawę miejsca oznaczonego na mapie kolorem czerwonym