Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 9 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.54.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ew. 108/3, 109, 110/1, 174, 112/4, 112/3, 112/1, 114, 115/2, 116/2, 152, 118/2, 175 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Objazdowej, obręb 05.

Busko-Zdrój, dnia 7 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.49.2018 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 7 listopada 2018 roku wydana została Decyzja Nr 49/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w Busku-Zdroju, realizowanej na działkach ozn. nr ew. 59/4 (obręb 05), 319, 73, 72/4, 72/1, 71/3, 70/3, 70/4, 69, 68/1, 67/1, 67/2 (obręb 03) położonych w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej.

Busko-Zdrój, 09.11.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.18.3.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. a) Drugi przetarg ustny ograniczony:

Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Busko-Zdrój, 09.11.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.30.1.2018

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony: 

a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Elżbiecin gm. Busko- Zdrój przy drodze krajowej DK 73, oznaczona w ewidencji gruntów nr 18 o powierzchni 0,36 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00068945/7. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 11 przy ul. Bohaterów Warszawy, składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 67/5 i powierzchni 0,0995 ha, 67/6 i powierzchni 0,0040 ha, 67/7 i powierzchni 0,0162 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9 oraz z działki nr 72/1 i powierzchni 0,0347 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00007340/1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako tereny o przeznaczeniu: „przemysłowo-składowo-usługowym”. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Busko Zdrój, 2018.11.07

Znak:BUŚ.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m, że

na wniosek firmy: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika jest Łukasza Gałka – SEMIX ul. Nakielska 12/1 42-600 Tarnowskie Góry, dnia 19.09.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO_KAZIMIERZAWIE/27516 (55516_BuskoZdrój)” . Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 97 obręb 08, m. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Busko-Zdrój, 2018.11.07 

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 5 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.43.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony, że w dniu 2 listopada 2018 r. wydane zostało postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce ozn. nr ew. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko-Zdrój, oraz wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce ozn. nr ew. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2 listopad 2018 r. 

Znak: BUŚ.6733.52.2018 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 62,00 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 381 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dn. 25.10.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak:AB.674.4.2.2018
dot. spr. Znak: AB.6740.15.3.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. llf ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.10.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.674.4.2.2018 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

  • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 4/7, 22/1, 22/6, 63/1, 63/6, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 6, 63/8, 64/3, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 64/3, 65/5, 66/6, 68/6, 69/9, 70/1 (z podziału działki nr 70), 71/2, 71/3, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 214, 550,
  • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 3/38, 3/50, 6, 63/8, 64/2, 64/3, 65/1, 65/5, 75, 78/9, 78/11, działki na terenie miasta Buska- Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • do czasowego zajęcia na czas rozebrania infrastruktury technicznej:działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr : 22/9 (z podziału działki nr 22/7), 23/1, 63/7, działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 9 nr : 550,
  • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki na terenie miasta Buska-Zdroju obręb 8 nr: 22/8, 70/2, 72/1, 78/14,

pod względem zatwierdzenia zmian w projekcie zagospodarowania terenu i w projekcie budowlanym, polegających na zmniejszeniu powierzchni parkingu, wydłużeniu drogi dojazdowej do parkingu, przesunięciu 2-ch wysp dzielących oraz 2-ch latarni oświetleniowych, zmiany spadku poprzecznego na jednostronny oraz wykonaniu dodatkowych 6 wpustów ulicznych przy południowym krawężniku na działce Nr 4/7 obr. 8 w Busku-Zdroju.

Znak: GKN.6852.1.2018

Busko-Zdrój, dn. 25.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku art. 113 ust. 6 i 7, art. 118 a, art. 124b i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6852.1.2018 z dnia 25.10.2018 r. zobowiązującej właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 0,28 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, do udostępnienia jej części na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości 16 m na przewody izolowane linii napowietrznej o tej samej długości oraz rozbiórce istniejącego stanowiska słupowego linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.