Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój 7 kwiecień 2022 r.

Znak: BUŚ.6730.13.2022

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr ew. 95 położonej w Wełczu gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 13/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr ew. 95 położonej w Wełczu gm. Busko – Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Busko-Zdrój, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku wydana została Decyzja Nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 689, 658 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku wydana została Decyzja Nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce ozn. nr 207/2 położonej w Błońcu gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój 4 kwiecień 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 564/1, 564/6, 1236/7, 1236/10, 1236/13, 1242/3, 1242/2, 1242/1, 1236/18, 1236/19 (obręb 21) położonych w miejscowości Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

Sandomierz, 25.03.2022 r. 

KR.ZUZ.4.4210.15.2022.AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Pani Joanny Struzikiewicz i Pana Piotra Struzikiewicza, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu ziemnego poprzez jego zarurowanie rurami PP perforowanymi Ø800 mm zlokalizowanego na działce o nr ewid. 416/1, obręb 0020 Łagiewniki, jednostka ewidencyjna Busko-Zdrój - obszar wiejski, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 416/1, obręb 0020 Łagiewniki, jednostka ewidencyjna Busko-Zdrój - obszar wiejski, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Busko-Zdrój, 2022.03.28

Znak: BUŚ.6220.17.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 28.03.2022 r. znak:BUŚ.6220.17.2021 orzekł o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134/2, 129/2 (obręb 0042) Wolica, Gmina Busko-Zdrój” realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 77 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 29 marzec 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 351, 293, 256 (obręb 40) położonych w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój.

Raport końcowy
z realizacji programu polityki zdrowotnej 

Nazwa programu polityki zdrowotnej:

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUSKO-ZDRÓJ W WIEKU 65+ NA LATA 2018-2021

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: LATA 2018-2021 Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: LATA 2018-2021 

 

Dokument źródłowy do pobrania: Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej [ pdf ].