Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Sandomierzu KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/632

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Dotyczy postępowania wszczętego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącej studni -gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 80/1 w msc. Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/24/08 z dnia 21.08.2008r., z tytułu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.),

- art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarządzenie Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój
z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2019/2020 [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2019.01.23

Znak:GKNŚR.6845.15.2019 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych numerami: 8, 9, 11 i 14, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0m2 każde.

Minimalny czynsz najmu określa się w wysokości nie niższej niż 50,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 08 lutego 2019 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na najem miejsca postojowego".

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2019 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
BURMISTRZA MIASTA GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [ pdf ].

Wzór oferty [ pdf ] [ docx ].

Wzór sprawozdania [ pdf ] [ docx ].

Regulamin konkursu [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
BURMISTRZA MIASTA GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [ pdf ].

Wzór oferty [ pdf ] [ docx ].

Wzór sprawozdania [ pdf ] [ docx ].

Regulamin konkursu [ pdf ].

Busko-Zdrój, 23 styczeń 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.67.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 184, 225/1, 249 położonych w m. Wełecz.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.22

Znak: BUŚ.6733.63.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1945 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096)

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2019.01.22 na wniosek z dnia 2018.11.21 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr ewid. 143/2 usytuowanej w Siesławicach oraz dz. Nr ewid. 114 obr.12 usytuowanej w Busku- Zdroju.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.17

Znak: BUŚ.6733.61.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1945 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096) 

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2019.01.17 na wniosek z dnia 2018.11.124 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n. p. t. wraz z trzema antenami sektorowymi i jedną anteną radioliniową, fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca, realizowanej na działce ozn. nr ew. 208 położonej w sołectwie Dobrowoda (obręb 01) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.01.17

Znak:BUŚ.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO_KAZIMIERZAWIE/27516 (55516_BuskoZdrój)”, realizowanego przez firmę: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa, działającą poprzez pełnomocnika Łukasza Gałka – SEMIX ul. Nakielska 12/1 42-600 Tarnowskie Góry.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 97 obręb 08, m. Busko-Zdrój.