Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 2019.04.16

Znak: BUŚ.6733.61.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1945 ze zm. ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)
z a w i a d a m i a m że, w dniu 2019.04.16 zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n. p. t. wraz z trzema antenami sektorowymi i jedną anteną radioliniową, fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca, realizowanej na działce ozn. nr ew. 208 położonej w sołectwie Dobrowoda (obręb 01) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dn. 12.04.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za-gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Bilczów gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej pow. 6,7487 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Bil-czów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uprzejmie zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany został mate¬riał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z akta¬mi sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 370-50-13.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 15.04.2019r.

Znak:GKNR.6840.11.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Słabkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 206 obręb 0036 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039603/6. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 11 w rejonie ul. Bohaterów Warszawy, składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 212/2 i 213/8 o łącznej powierzchni 0,0400 ha. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi dla działki nr 212/2 księgę wieczystą nr KI1B/00024883/4 natomiast dla działki nr 213/8 księgę wieczystą nr KI1B/00009942/5. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako tereny o przeznaczeniu: „usługi ogólnomiejskie”. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu prawnego do drogi publicznej.

Busko-Zdrój, 15 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.52.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 61,95 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 381 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 12 kwietnia 2019r.

Znak: BUŚ.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. nr ew. 129/3, 5, 3/3, 3/1 położonych w sołectwie Nowa Wieś gm. Busko-Zdrój.

Busko -Zdrój, dn. 08.04.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.3.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), działając z urzędu,

postanawiam:

w wydanej w dniu 26.02.2019 r. decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6810.4.3.2019 sprostować oczywistą omyłkę pisarską:

  • w orzeczeniu powinny być wpisane działki gruntu położone w miejscowości Busko-Zdrój obręb 01, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 94, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99, 150, 153, 166, 193, 192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha, zamiast działek nr 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99, 150, 153,166,193,192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha.

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA MIASTA GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie 78/2019 [ pdf ].
Regulamin konkursu [ pdf ].
Wzór oferty [ pdf ] [ rtf ].
Wzór sprawozdania [ pdf ] [ rtf ].

Busko-Zdrój, 10 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko - Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 227, 228/3, 226/5, 225/1, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 218 położonych w Busku - Zdroju przy ul. Sądowej i na os. Legionów Polskich (obręb 06) .

Busko-Zdrój, 10.04.2019r.

Znak:GKNR.6840.4.1.2019 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1. a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 282/3 obręb 0032 o powierzchni 0,1719 ha.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 282/4 obręb 0032 o powierzchni 0,1719 ha.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 282/5 obręb 0032 o powierzchni 0,1250 ha.

d) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 282/6 obręb 0032 o powierzchni 0,1250 ha

e) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 282/12 obręb 0032 o powierzchni 0,1643 ha.

Busko-Zdrój 2019.04.10

Znak:GKNR.6845.138.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].