Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 24 czerwca 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.36.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2022 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w Decyzji Nr 36/2021 z dnia 11 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 903, 902/1, 902/2, 901, 905, 906, 899, 503, 969, 898, 896, 895, 973, 889/2, 974, 975, 889/1, 888/2, 888/3, 886/1, 884/1, 529, 496/2, 497/2, 499/1, 500/1, 502, 501, 500/2, 499/2, 498, 497/1, 496/1, 440, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2, 439/1, 374, 373, 321, 320, 1523, 504/3, 504/1, 528, 980, 978/1 położonych w m. Kopernia gm. Pińczów.

Kielce, dnia 20 czerwca 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH

Znak: WOO-I.420.11.2022.MK.2 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 – cyt. dalej jako „UUOŚ”),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na rolę znajdującego się na działce o nr ewid. 1/1 położonej w obrębie Wełecz, gm. Busko- Zdrój.

Planowane zamierzenie polegało będzie na przekształceniu gruntów leśnych na użytek rolny na działce o nr ewid. 1/1 obręb 0040 Wełecz, gm. Busko - Zdrój, powiat buski.

Busko-Zdrój 23 czerwiec 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.20.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kamedułach realizowanej na działkach ozn. nr ew. 159, 160, 169/2, 169/1, 168/9, 168/5, 167/4 położonych w Kamedułach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 23 czerwca 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.19.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Palonkach realizowanej na działkach ozn. nr ew. 714/1, 730, 845 położonych w Palonkach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 23.06.2022 r.

Znak:GNWR.6845.329.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 13 przy ul. Rokosza, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 207/2 oraz nr 123/5, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010136/2.

Dzierżawa dotyczy 1 części działki nr 207/2 o powierzchni 20,0 m² oraz 3 części działki nr 123/5 o powierzchni 15,0 m2 każda - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem niebieskim i numerami 1, 3, 4 lub 5.

 

Zawiadomienie o wynikach przetargu pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 20 czerwca 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.15.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Żernikach Górnych realizowanej na działkach ozn. nr ew. 787/2, 789/1, 853, 920, 854/4, 854/7 położonych w Żernikach Górnych gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 123/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28 -100 Busko - Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 2022.06.10

Znak: BUŚ.6733.18.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. gr. 154/9, 154/13, 154/14, 154/7, 871, 155/5, 155/6, 155/7 i 155/8 położonych w sołectwie Owczary gm. Busko – Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 121/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 10 czerwca 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.17.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowie budynku gospodarczego, na działkach ozn. nr ew. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 121/1, 121/2 położonych w Busku-Zdroju przy al. Adama Mickiewicza, obręb 9.