Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko - Zdrój, 24 kwietnia 2019 r.

Gmina Busko - Zdrój, jako organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości, iż uzyskała finansowe wsparcie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z 6 października 2015r.

Wsparcie finansowe zostało udzielone:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju -wysokość wsparcia 12 000,00 zł,
  2. Zespołowi Placówek Oświatowych w Dobrowodzie - wysokość wsparcia 4 000,00 zł.

Całkowity koszt programu wynosi 20 000,00 zł.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Sandomierz, 18.04.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.49.2019.AK/3272

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój, działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Bzduch, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni drogi gminnej -ulicy Reymonta miejscowości Busko-Zdrój, biegnących wzdłuż niej chodników, a także wód opadowych lub roztopowych z projektowanej drogi bocznej poprzez wylot istniejącego przepustu pod koroną ww. drogi gminnej do rowu melioracyjnego „R-11" w km 0+395 jego biegu, zlokalizowanego na działkach nr ew. 197 i 198 obręb 0003 Busko-Zdrój jednostka ewidencyjna 260101_4 Busko-Zdrój-miasto.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 197 i 198 obręb 0003 Busko-Zdrój jednostka ewidencyjna 260101_4 Busko-Zdrój-miasto; powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Busko-Zdrój, 25 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) .

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 23/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_BUSKOZDRO_SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53.00m n.p.t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce nr ewid, 370 położonej w sołectwie Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Kielce, 11 kwietnia 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.319.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na organizacji wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej oraz na usługę wodną dla potrzeb istniejących zbiorników wodnych w Radzanowie, położonych na działce ewid. nr 447/2 obręb Radzanów, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, polegającą na: piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych - utrzymaniu wysokości lustra wody w zbiornikach oraz na okresowym zrzucie wody ze zbiorników do cieku Dopływ spod Szczaworyża (Cieku od Skotnik)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że ze względu na umożliwienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, również umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, z przyczyn niezależnych od organu, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), wyznacza nowy termin załatwienia nin. sprawy do dnia 25 maja 2019 r.

Busko-Zdrój, 19 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.9.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 9/2019 o odmowie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO _ BUSKOZDROJ/27516 (55516_BuskoZdrój) w skład której wejdą:

- wieża stalowa nie wyższa niż 55.5m n.p.t (wraz z odgromami) o podstawie trójkąta, rama stalowa wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, okablowaniem technicznym łączącym anteny z urządzeniami na ramie, wewnętrznej linii zasilającej z zestawem pomiarowym, systemem antenowym zainstalowanym na wieży na wysokości 51.0m n.p.t, składającym się z sześciu anten ATR4518R11v06 (po dwie anteny na każdym azymucie), o azymucie 0o, 110o, 230o ,pochylenie wiązki (tilt) odpowiednio: 0-8o , 0-10o, 0-10o o maksymalnej mocy promieniowanej izotropowo odpowiednio dla poszczególnych anten i azymutów 9970 W, 9582 W, 9921 W, 9582 W, 9970 W, 9582 W, oraz anteny radioliniowej o średnicy 0.3m na azymucie 298o i wysokości 48.5m n.p.t, zjazdu publicznego, ogrodzenia stacji, na działce nr ewidencyjny gruntu 97 położonej w m. Busko Zdrój obręb 8.

Busko-Zdrój, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2019 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. nr ew. 143/2, 141/5, 141/4, 141/6 położonych w sołectwie Siesławice (obr. 32) gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:

  1. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
  2. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju.
  3. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju.
  4. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka" w Busku-Zdroju.
  5. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach.
  6. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.

Zarządzenie + ogłoszenie [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. [ pdf ].

Busko Zdrój, 15.04.2019 r.

Znak: GKNR.6830.6.3.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Kostki Duże obręb 0016 gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 219 z działką nr 218 - stanowiącymi własność osób fizycznych. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko-Zdrój, 2019.04.16

Znak: BUŚ.6220.15.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że postanowieniem z dnia 15.04.2019 r. znak:BUŚ.6220.15.2018 z urzędu podjęto zawieszone postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów znak:OŚiGM.6220.10.2017 z dnia 24.05.2018 r., postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewitalizacja zalewu pińczowskiego oraz starorzeczy rzeki Nidy w rejonie oczyszczalni Miasta Pińczów” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I”, planowanego do wykonania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewitalizacja zalewu pińczowskiego oraz starorzeczy rzeki Nidy w rejonie oczyszczalni Miasta Pińczów” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” planowanego do wykonania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.