Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Art.269 ustawy wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 298 pkt 2 ustawy wskazuje podmioty obowiązane do ponoszenia przedmiotowej opłaty, a mianowicie:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój w sezonie 2018/2019 będzie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Busku - Zdroju.

Uwagi dotyczące skutków wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych można zgłaszać:

– do Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00 pod nr tel. 41 370 52 32,
– do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju przez całą dobę poza godzinami pracy urzędu, w dni wolne od pracy oraz w święta pod nr tel. 41 378 24 77, 41 378 24 78, 882 774 076.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, 16 listopad 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.55.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 782, 784, 744, 788, 778/2 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 16 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.56.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 605/3, 830/18, 830/19, 837, 830/20, 830/16, 830/17, 829/14, 829/15, 829/8, 829/16 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko: 

Przełożonej Pielęgniarek w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dnia 2018.11.13

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek EmiTel S.A ul. Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Piotr Kasprzycki, ul. Hetmańska nr 22/6, 40-560 Katowice dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_Busko-Zdrój _Szaniec 27661 w skład której wejdzie:

  • stalowa wieża kratowa o wysokości 53,00 m.n.p.t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi,
  • fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne oraz rozdzielnica elektryczna na dz. Nr ewid. 370 położonej w Szańcu,

Busko-Zdrój, 12.11.2018 r.

Znak: GKNŚR.6841.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste:

Nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej obręb. 06 oznaczona w ewidencji gruntów nr 618/1 o powierzchni 358 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KI1B/00028406/5.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i położona w obszarze, dla którego obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Busko-Zdrój zatwierdzony Uchwałą Nr IX/122/199 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.09.1999 r. zmieniony Uchwałą Nr XXV/263/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2005 r., zgodnie ze studium nieruchomość znajduje się w obszarze przeznaczonym pod tereny przemysłowo-składowo-usługowe.

Busko-Zdrój 2018.11.09

Znak:GKNŚR.6840.260.2018

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczone są wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykazy na tablicach ogłoszeń wywieszone są od dnia 13.11.2018r. do dnia 05.12.2018r.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i oddania w użytkowanie wieczyste [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dn. 09.11.2018r.

STAROSTA BUSKI Znak: AB.674.4.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096),

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na

  • przebudowie i budowie drogi gminnej,
  • budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, linii kablowej oświetlenia ulicznego,
  • przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej i napowietrznej teletechnicznej w Busku-Zdroju,

w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulic Ogrodowej w Busku-Zdroju wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej":

Busko-Zdrój, dnia 2018.11.07

Znak: BUŚ.6733.53.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowe SN/nN, budowie linii kablowej SN i nN w ramach zadania PBW przebudowy i rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia związany z przyłączeniem budynku mieszkalnego w msc. Siesławice na dz. Nr ewid. 141/4, 141/7 i 141/8 położonych w Siesławicach.