Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 30 stycznia 2019r.

Znak: BUŚ.6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Powiatu Buskiego (siedziba władz Powiatu ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój) reprezentowanego przez Starostę Buskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym, na działce nr ewid. 199/1 położonej w Busku-Zdroju przy Kopernika.

Busko-Zdrój, dnia 30 stycznia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 179/1, 179/2, 200/3, 180/7 (wydzielona z dz. 180/1), 180/8 (wydzielona z dz. 180/1), 180/9 (wydzielona z dz. 180/1) położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Bronina gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 906, 922, 1058, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 679/1, 680/2, 680/1, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/1, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 1005, 702, 703, 704, 705, 1003, 706, 707, 710/1, 711/1, 711/2, 712, 713, 714, 715, 716, 909, 162, 887, 982/2, 228/3, 228/4, 229, 234, 236, 237, 238/2, 239, 240/9, 240/6, 240/5, 241/1, 891, 241/2, 218, 219, 220/1, 222, 223, 224, 225, 226, 892/2, 555, 554, 206/2, 206/1, 207, 204/1, 890, 1045, 235, 553, 901, 443/1, 442, 174, 173/1, 173/4, 892/1, 262/2, 262/4, 259/2, 258/4, 172, 256/1, 256/4, 94, 886, 884, 148/1, 149, 1052, 147, 146, 973, 145, 144/3, 144/5, 144/4, 144/2, 1051, 1046, 143, 974, 142, 141, 140, 139, 138, 978, 156, 887, 163/1, 164/1, 165/3, 165/4, 165/2, 166/1, 166/2, 166/3, 167, 169, 262/3, 259/1, 260, 258/1, 258/3, 257/2, 257/1, 255, 893/3, 254, 253, 250/1, 249, 248, 247, 246, 243, 245, 244, 242, 98/1, 98/2, 90, 464, 1076/11, 1076/12, 883, 27, 893/1, 263, 1077, 265, 266, 267, 268, 955, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 284/1, 916/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784/2, 784/1, 784/3, 916/2, 895, 306, 304/1, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 325, 296, 295, 294, 293, 292, 956, 291, 289, 288, 287, 286/2, 286/1, 285/3, 285/2, 893/4, 285/1, 1076/1, 1076/7, 1076/13 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/14 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/15 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/16 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/8, 1076/9, 1076/10, 309/4, 309/3, 310/4, 310/7, 310/6, 311, 312, 313/2, 313/1, 316/3, 897, 898, 959, 960, 377, 378/1, 379, 378/2, 380, 382/1, 383, 384, 385, 899, 426, 427, 428/1, 429, 428/2, 430/1, 430/2, 431, 1070, 434, 435, 900, 985, 437 położonych w obrębie geodezyjnym 0046 Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 1007, 991, 714, 715, 716, 718, 767, 719, 720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 746, 729, 730, 731, 732, 16, 5, 106, 3/6, 3/7, 3/8, 3/1, 2, 1, 745, 728 położonych w obrębie geodezyjnym 0039 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.01.28

Znak: BUŚ.6733.4.2019.RR

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam, że

na wniosek Piotra Materka zam. ul. E. Orzeszkowej 28/6; 25-435 Kielce działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju z siedzibą Wełecz 146; 28-100 Busko-Zdrój, dnia 18.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącego mostu, budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice-Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów.

Sygn. akt VIII Ns 619/18

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 619/18, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu — Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 245 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0011 miasto Busko - Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/1 o pow. 0,0011 ha z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona Ryszardowi Nurkowi ewentualnie jego spadkobiercom pod warunkiem należytego udokumentowania przez nich swoich uprawnień do odbioru przedmiotowych należności, tj. złożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie aktu poświadczenia dziedziczenia po w/w. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu."

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 28 styczeń 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.65.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 65/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn nr ewid 906/10, 906/11 położonych w Mikułowicach gm. Busko Zdrój.

Busko-Zdrój 2019.01.28

Znak:GKNŚR.6845.14.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 28 styczeń 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia, na działce ozn. nr ewid. 157 (obręb 5 ) położonej w Busku Zdroju przy ul. Łagiewnickiej.

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.28

Znak: BUŚ.6733.68.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ew. 900, 380, 908, 382, 389/1, 383/2, 384, 385, 386, 906, 387, 388, 389, 390, 391, 392/1, 392/2, 907,3 93,394,926/1,926/2,397,398, 399, 400, 401, 402/2, 403/2, 404/2, 405/2, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 422, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 usytuowanych w Owczarach.

Busko-Zdrój, 2019.01.24

Znak:BUŚ.6220.13.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 24.01.2019 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.13.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 898, 899/4, 899/1, 899/3 w miejscowości Galów, gmina Busko-Zdrój, realizowanego przez firmę: PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Leonarda 9; 25-311 Kielce.

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) działające na rzecz mieszkańców gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez ww. podmioty.