Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 25 kwiecień 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2022 roku wydana została Decyzja Nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 351, 293, 256 (obręb 40) położonych w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 2022.04.21

Znak:BUŚ.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce działającego poprzez pełnomocnika Jacka Seweryńskiego Biuro Konsultingowe-Doradcze Euroekspert Jacek Seweryński, ul. Prusa 10; 42-584 Wymysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko-Zdrój”.

Przedsięwzięcie usytuowano po zachodniej stronie miejscowości Olganów i Dobrowoda gm. Busko-Zdrój o przebiegu uwidocznionym na mapach, które będą załącznikiem do przedmiotowej decyzji.

Busko-Zdrój, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odzysku odpadów - kompostownia bioodpadów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 arkusz 2 obręb Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 21.04.2022r.

Znak: GKN.6620.2.128.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Wolica, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 16.05.2022r. do dnia 03.06.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 1 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Wolica do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Busko-Zdrój, 22.04.2022 r.

Znak:GNWR.6845.288.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnych.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obr. 13 w Parku Zdrojowym przy kompleksie #Tężnia Busko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 123/5, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010136/2.

Dzierżawa dotyczy 14 części działki nr 123/5 o powierzchni 12,0 m2 każda - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktów promujących produkty regionalne, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem żółtym i numerami od 1 do 14.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 miesięcy.
 2. Wydzierżawiający umożliwi dostęp do punktu poboru energii przesuwając koszty zakupu energii elektrycznej na Dzierżawcę.
 3. W przypadku, gdy Dzierżawca celem dostosowania wydzierżawionej nieruchomości do prowadzenia działalności poniesie nakłady na przedmiot dzierżawy, po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, nie będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot tych nakładów ani utraconych korzyści.
 4. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 5. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego jednej części działki wynosi: 1000,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za dzierżawę jednego miejsca oznaczonego na mapie nr 1, 2, 3, … lub 14.

Busko-Zdrój, 22.04.2022 r.

Znak:GNWR.6845.287.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 09 przy ul. Spacerowej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 564/8 i opisana jest w księdze wieczystej nr KIIB/00001911/3.

Dzierżawa dotyczy części w/w działki o nr 564/8 o powierzchni 20,0 m² - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 5 miesięcy.
 2. Gmina Busko-Zdrój nie zapewnia dostępu do poboru energii i wody. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zabezpieczy dostęp mediów do punktu gastronomicznego we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Dzierżawca celem dostosowania wydzierżawionej nieruchomości do prowadzenia działalności poniesie nakłady na przedmiot dzierżawy, po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, nie będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot tych nakładów ani utraconych korzyści.
 4. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 5. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego części działki wynosi: 1 500,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za dzierżawę miejsca oznaczonego na mapie kolorem czerwonym

Busko-Zdrój, 22.04.2022 r.

Znak:GNWR.6845.285.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 13 przy ul. Rokosza, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 207/2 oraz nr 123/5, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010136/2.

Dzierżawa dotyczy 1 części działki nr 207/2 o powierzchni 20,0 m² oraz 4 części działki nr 123/5 o powierzchni 15,0 m2 każda - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem niebieskim i numerami 1, 2, 3, 4 lub 5.

Busko - Zdrój, dn. 22.04.2022r.

Znak: GNWR.6840.21.2022

OGŁOSZENIE

1. Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych:

 1. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko - Zdrój obręb 01, oznaczona w ewidencji gruntów nr 140/1 o powierzchni 0,1543 ha. Działka powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 140 obr. 01 opisanej w księdze wieczystej KI1B/00016513/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju. W świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z działalnością usługową lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 2. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko - Zdrój obręb 01, oznaczona w ewidencji gruntów nr 69/2 o powierzchni 0,1545 ha. Działka powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 69 obr. 01 opisanej w księdze wieczystej KI1B/00037336/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako obszar US - tereny związane z rekreacją. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Busko-Zdrój, 2022.04.19

Znak:BUŚ.6220.8.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek firmy: Józef Wieloch-Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego z siedzibą ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój działającej poprzez pełnomocnika Bartłomieja Maja zam. w Busku-Zdroju zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

Działki objęte przedsięwzięciem oznaczone zostały w ewidencji gruntów numerami 544, 547/2, 570, 546/2 obręb Wełecz, gmina Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój pod ogródki gastronomiczne, punkty promujące produkty regionalne oraz punkty gastronomiczne [ pdf ].