Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (2019.02.20).

Busko-Zdrój, 7 luty 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko - Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 162/49, 162/13, 162/52, 188, 210/1, 211/1 położonych w m. Nowy Folwark oraz działce 525 położonej w m. Mikułowice.

Busko-Zdrój, dn. 30.01.2019 r.

Znak: GKN.683.5.2018

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. le pkt 3, ust. 3, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7, a także art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji przez Starostę Buskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Busku-Zdroju (obręb 13), oznaczonej jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr 5/17 znak: AB.6740.15.5.2017 z dnia 31.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska", w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne".

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o odmowie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Busko-Zdrój, 05.02.2019 r.

Znak: GKNŚR.6830.2.1.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Podgaje gm. Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: dz. 7 z dz. 6 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko-Zdrój, 2019.01.24

Znak:BUŚ.6220.16.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie – montażu budynku o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem do wyrobu pojemników metalowych”, realizowanego przez firmę: ZAG sp. z o.o., Kotki 40, 28-100 Busko-Zdrój działającej za pośrednictwem pełnomocnika Tomasza Sikorę, os. Sikorskiego 16/16, 28-100 Busko-Zdrój.

Kielce, dnia 28 stycznia 2019r.

Znak: SKO.OŚ- 60/97/4/2019 

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33§ la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z2018r., poz. 1302),

Zawiadamia

że przy piśmie (odpowiedzi na skargę) z dnia 28 stycznia 2019r. znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Ewy Kryczka i Krzysztofa Kryczka na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2018r. znak: SKO.OŚ-60/3860/254/2018 , którą Kolegium uchyliło w całości zaskarżoną decyzję własną z dnia 27 września 2018r. znak: SKO.OŚ-60/2452/167/2018 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 stycznia 2015r. znak: GKŚR.6220.4.2014, którą po rozpatrzeniu wniosku CDS Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na działce nr ewid. 903, obręb Galów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie i w to miejsce orzekło o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 02 kwietnia 2015r. znak: SKO.OŚ-60/856/52/2015 utrzymującej w mocy powyższą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 stycznia 2015r. znak: GKŚR.6220.4.2014.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko- Zdrój, dn. 29.01.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.3.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Busko-Zdrój, obręb 01, oznaczonych w ewidencji gruntów nu-merami 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 94, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164,165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1,11, 24, 91, 92, 95, 99,150,153,166,193,192 o łącznej pow. 15.1127 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w Urzędzie Mia-sta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Busko- Zdrój, dn 29.01.2019r.

Znak: GKN.6810.4.2.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Chotelek gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 27, 28, 36, 49, 64, 65, 81, 85, 97, 140, 147,148, 210, 211, 220, 284, 329, 331, 373, 428, 436, 437, 507/1, 554, 558, 597, 628, 634, 651, 652, 664, 665, 687, 736, 748, 759/1, 760 o łącznej pow. 9.4753 ha, za mienie gromadzkie.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Chotelek oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 30 stycznia 2019r.

Znak: BUŚ.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Powiatu Buskiego (siedziba władz Powirozbudowie budynku administracyjno – oświatowego o łącznik oraz nadbudowie o jedną kondygnację z przeznaczeniem na usługi publiczne w zakresie oświaty, na działkach nr ewid. 22/1 i 22/3 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej.atu ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój) reprezentowanego przez Starostę Buskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: