Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 98/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie regulaminu dowozu uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Busko - Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 06 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.13.2019

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ul. Łagiewnicka nr 25, 28-100 Busko-Zdrój, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Konrad Rachuna ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce, zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej realizowanej na działkach:

  • 580, 785, 784, 757 dr, 994, 1021, 754 dr, 765 dr, 564, 563, 644/6, 644/7, 643 dr, 565/1, 565/2, 987, 734, 756 dr, 566/1, 566/2, 567, 927, 922/1, 919/1, 920/1, 921, 741 położonych  w Szczaworyżu obręb 39;
  • 53 dr, 56 dr, 57/1, 57/2, 87, 90 dr, 91 dr, 93 dr położonych w Skotnikach Małych obręb 35;
  • 141, 147, 549 dr położonych w Pęczelicach obręb 28, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 7 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2019 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 7 maja 2019 roku wydana została Decyzja Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 129/3, 5, 3/3, 3/1 położonych w sołectwie Nowa Wieś (obr. 23) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.05.02

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 30.04.2019 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.4.2018 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do dnia 31 maja 2019 r. dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje wygaszeniem z mocy ustawy zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej.

/ art. 111 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)/

Nr konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Busko-Zdrój, 6 maj 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.16.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 227, 228/3, 226/5, 225/1, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 218 położonych w Busku - Zdroju przy ul. Sądowej i na os. Legionów Polskich (obręb 06) .

Busko-Zdrój, 02.05.2019r.

Znak:GKNR.6840.1.3.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

1. Lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 46,20 m² położony na I piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr 1 na os. Kościuszki w Busku-Zdroju wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą – o pow. 7,59 m2. Opisanemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje udział wynoszący 63/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/10 obr. 10 w Busku-Zdroju o powierzchni 1692 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B00039777/6.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 116/10 położona na os. Kościuszki w Busku-Zdroju zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

Lokal nie jest obciążony długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Lokal jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

2. Sprzedaż ww. lokalu nastąpi w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena nieruchomości lokalowej ustalona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 147 800,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie w wysokości 14 900, 00 zł.

Od ceny lokalu zostanie udzielona bonifikata zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXVI/268/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity-Uchwała Rady Miejskiej w Busku- Zdroju Nr XXVI/363/2017 ze zm.).

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2018 poz.2174 z dnia 2018.11.21).
Ceny nieruchomości lokalowej płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. składać wnioski o nabycie nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 14 tel. 413705252 lub pok. nr 15 tel. 413705262.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 02.05.2019r.

Znak:GKNR.6840.1.1.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1. a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1018 obręb 0038 o powierzchni 2,00 ha. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nr KI1B/00039218/0. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcji ograniczającej zabudowę, grunt orny i łąki. Działka nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Mikułowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 158/33 obręb 0021 o powierzchni 0,9470 ha. Opisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nr KI1B/00039220/7. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcji ograniczającej zabudowę oraz na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Działka nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich

2. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym na podstawie przepisów art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mając na uwadze fakt, że nieruchomości mają charakter rolny do ich nabywców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu się ustroju rolnego.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do składania w terminie do 14 czerwca 2019 roku wniosków o nabycie ww. nieruchomości.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości ustalone zostały w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:
-dz. nr 158/33 - 223 000,00 zł
-dz. nr 1018 - 36 000,00 zł
Ceny wywoławcze nieruchomości zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

4. Ceny nieruchomości płatne będą najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych.

5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 14 tel. 413705252 lub pok. nr 15 tel. 413705262.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.18.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej (2 szt.) elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 46, 82, 83, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 592, 705, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114/1, 114/2, 119/1, 119/2, 125/1, 125/2, 128/1, 128/3, 128/4, 131/1, 132/1, 133/3, 133/5, 140/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 143/2, 149/2, 65/11, 65/14, 65/15, 65/18, 65/19, 65/26, 66/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 120, 122 położonych w obrębie geodezyjnym 32 Siesławice gm. Busko-Zdrój
  • ozn. nr ew. 198, 199, 207, 208, 210, 293, 301, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 448, 619, 206/1, 206/2, 300/2, 303/1, 303/2, 306/2, 315/2, 316/4, 316/6, 330/2, 332/2, 336/2, 349/4, 405/1, 405/2, 431/1, 300/1 położonych w obrębie geodezyjnym 40 Wełecz gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.17.2019.JD

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową oraz kontenerowej stacji transformatorowej, realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 1/1, 65/13, 65/22, 35/1, 36, 37/3, 37/4, 38/1, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 42/1, 43, 47, 45/1, 65/23, 45/4, 45/5, 45/3, 49/4, 50, 61, 62, 63, 65/6, 65/7, 65/8, 65/24 położonych w obrębie geodezyjnym 32 Siesławice gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 491, 490, 529, 431/2, 431/3, 431/1, 430, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 419/6, 432, 433, 448, 476, 475, 530/1, 531/1, 530/2, 531/2, 532/2, 531/3, 532/3, 533/3, 534/2, 558/1, 419/12, 419/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 559/1, 559/2, 568, 569/4, 572/13, 558/2, 572/3, 572/23, 572/15, 572/16, 545/1, 545/2, 584 położonych w obrębie geodezyjnym 40 Wełecz gm. Busko-Zdrój.