Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 2018.10.24

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

iż zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_BUSKO-ZDRÓJ _SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53,00m n p. t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce ozn. Nr ewid. 370 położonej w sołectwie Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450,
ze zm.), z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
pt. „Sport to zdrowie".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. „Sport to zdrowie" złożonej przez Klub Sportowy ARENA BUSKO, z siedzibą przy ul. Janusza Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty zgodnie z formularzem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój nr 3, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl, jak również na tablicy ogłoszeń urzędu.

Busko-Zdrój, 25 października 2018 r.

W załączeniu:

  • OGŁOSZENIE [ pdf ].
  • OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „SPORT TO ZDROWIE" [ pdf ].
  • FORMULARZ [ docx ].

Busko-Zdrój, dnia 24 października 2018 r.

OPIS.524.3.2018

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje rozpoczęto 11 października 2018 r. i zakończono 18 października 2018 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu przedmiotowej uchwały można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia", jak również na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

W ww. terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OGŁOSZENIE
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANUSZA KORCZAKA W BUSKU-ZDROJU
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela

Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia z niepełnosprawnością w klasie ósmej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju - 1 etat.

Ogłoszenie [ pdf ].

Sandomierz, 16.10.2018 r.

KR.ZUZ.4.421.197.2018.AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chmielnik ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik, działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Potocką, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów otwartych, przepustów pod droga leśną i zjazdami oraz rowów odprowadzających w związku z realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/71 na terenie Leśnictwa Budy-długości ok. 2,094km, na terenie obrębu Stopnica w oddz. Nr 101,102,103,104 i 105 Leśnictwa Budy".

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 561, 663, 1781, 1782, 1806, 97/1779, 98/1777, 99/1775, 100/1774, 102/1780, 103/1778, 104/1776 obręb 0018 Kotki - Gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 22 październik 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.51.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 792, 791/2, 778/1, 778/2, 743, 794/1 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

logo wfosigw

Busko-Zdrój, dn. 19.10.2018 r.

Znak: GKNŚR.6232.2.117.2018

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotację w kwocie do 32 500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) stanowiącej 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: 

Realizacja w 2018 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032”.

Busko-Zdrój, dnia 15 października 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.49.2018

OBWIESZCZENIE 


Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w Busku-Zdroju, realizowanej na działkach ozn. nr ew. 59/4 (obręb 05), 319, 73, 72/4, 72/1, 71/3, 70/3, 70/4, 69, 68/1, 67/1, 67/2 (obręb 03) położonych w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej.

decyzja decyzja

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 11 października 2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

1) Tytuł projektu

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11 października 2018 r. – 18 października 2018 r.

3) Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej

Wydział Oświaty Promocji i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370-52-37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.