Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania pożytku publicznego [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2022.03.24

Znak:BUŚ.6220.14.2016

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 24.03.2022 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.14.2016 umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP”, realizowanego przez Andrzeja Lasaka zam. gm. Wiślica.

Busko-Zdrój, dnia 2 marca 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.5.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 121 (obręb 03), 43/6 (obręb 06) położonych w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, dnia 2022.03.23

Znak: BUŚ.6730.328.2021

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. została wydana decyzja nr 328 /2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą .

Realizację/budowę następujących obiektów/elementów:

 • budynku stacji paliw ( kasa, zaplecze, sklep z artykułami konfekcjonowanymi, sanitariaty) zadaszone stanowiska tankowania pojazdów ,
 • samoobsługowej myjni bezdotykowej trzystanowiskowej o powierzchni zabudowy ok. 92 m2,
 • podziemnego, dwupłaszczowego, czterokomorowego zbiornika na paliwo płynne o pojemności ok. 60 m³,
 • podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności ok. 10 m³,
 • podziemnego zbiornika Adblue o pojemności ok. 5 m³,
 • dystrybutorów i wysepek pod dystrybutory: 2 dystrybutory 8-wężowe (dla benzyn i oleju napędowego), dystrybutor 4-wężowy (ON, ON TIR i 2 węże Adblue) oraz dystrybutor 2-wężowy gazu LPG, wraz z instalacjami paliwowymi, zlokalizowanych pod zadaszeniem,
 • zbiornika retencyjno-odparowującego o powierzchni ok. 120 m2,
 • stanowiska przyjmowania paliw,
 • stanowiska odkurzacza i kompresora samochodowego,
 • stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych,
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ok. 11 szt. oraz jednego miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych,
  ciągów pieszych i dróg wewnętrznych,
 • pylonu cenowego i reklamowego,
 • terenów biologicznie czynnych na powierzchni ok. 1 450 m2. Zgodnie z załącznikiem graficznym przedstawiającym planowane zagospodarowanie terenu Inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż wschodniej granicy działki inwestycyjnej.
 • podziemnej infrastruktury technicznej i technologicznej - rurociągi paliw, przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, przyłącza sieci energii elektrycznej oraz teletechnicznej

Busko-Zdrój, 2022.03.21

Znak:BUŚ.6220.5.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek firmy: PVE 236 sp. z o.o. z siedzibą Jana Karola Chodkiewicza 7/1c; 85-065 Bydgoszcz działającej poprzez pełnomocnika Damiana Bębnistę zamieszkałego w Bydgoszczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid.152 obręb Elżbiecin, gmina Busko-Zdrój.
Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 152 obręb Elżbiecin, gmina Busko-Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego ZIT, który będzie trwał do dnia 29.03.2022 roku włącznie.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu należy dokonywać poprzez dostarczenie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego ZIT (stanowiącego załącznik do ogłoszenia) w ww. terminie w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze uzupełniającym członków Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ] ;
 2. Regulamin Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ];
 3. Formularz zgłoszeniowy [ pdf ] [ docx ].

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2022.03.18

Znak:BUŚ.6220.27.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 i art. 85  ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 18.03.2022 r. znak:BUŚ.6220.27.2021 orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „PV Kotki” o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, realizowanego przez Annę Grzegorczyk.
Działki objęte przedsięwzięciem oznaczone zostały w ewidencji gruntów numerami 922, 924, 945, 946, 947 obręb Kotki, gmina Busko-Zdrój.

Sandomierz, dn. 16.03.2022 r. 

KR.ZUZ.4.4210.335.2021.AW

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuję, że zostało wszczęte na wniosek Pana Grzegorza Marzec postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – stawu wraz z ogroblowaniem o łącznej powierzchni 0,42 ha (powierzchnia lustra wody 0,4 ha) służącego do niskoekstensywnej hodowli ryb karpiowatych, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, tj. rurociągiem zasilającym i mnichem spustowym; na działkach nr ew. 138, 137 i 66 obręb 0001 Baranów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie;
 2. wykonanie przebudowy rowu od Kolonki polegającej na wykonaniu zastawki służącej do zatrzymywania wody w rowie i ujęcia wody w postaci wlotu rurociągu zasilającego na działce nr ew. 66 obręb 0001 Baranów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie; oraz wylotu leżaka mnicha spustowego na działce nr ew. 138 obręb 0001 Baranów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie;
 3. szczególne korzystanie z wód obejmujące:
  a) użytkowanie wody znajdującej się w rowie (rów od Kolonki mającego ujście do rzeki Rząska) na działce nr ew. ew. 66 obręb 0001 Baranów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie, dla potrzeb projektowanego stawu rybnego, obejmujące zatrzymywanie wody w rowie za pomocą projektowanej zastawki w celu skierowania jej na ujęcie doprowadzalnika zasilającego dla potrzeb napełniania i utrzymywania zwierciadła wody w stawie na rzędnej 226,3 m n.p.m.
  b) użytkowanie wody znajdującej się w stawie o powierzchni 0,4 ha dla potrzeb niskoekstensywnej hodowli ryb karpiowatych w ilości ok. 400 kg w jednym roku danego cyklu oraz odprowadzanie wód zrzutowych ze stawu (okresowo przed wykonaniem konserwacji stawu lub w przypadku odłowów) z powrotem do rowu od Kolonki poprzez wylot leżaka mnicha spustowego na działce nr ew. 138 obręb 0001 Baranów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.
  Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 66, 137 i 138 obręb 0001 Baranów, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Sandomierz, 15.03.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm. ) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko Zdrój z siedzibą przy Al. Mickiewicza 10 28 – 100 Busko Zdrój; za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Bzducha, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu, w celu przeprowadzania czystej wody ze źródła do cieku „Dopływ spod Widuchowej”.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

 • 1210, 1134/3, 638, 1434, 1431, 1436 i 1437 obręb 0005 Widuchowa, msc. Widuchowa, jednostka ewidencyjna: 260101_5 Busko – Zdrój – obszar wiejski, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.