Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko Zdrój, 09.04.2019 r.

Znak: GKNR.6830.4.2.2019

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miasta Busko-Zdrój obręb 0007 oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 10/1 z działką nr 10/2 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko Zdrój, 09.04.2019 r.

Znak: GKNR.6830.5.2.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Żerniki Górne obręb 0046 gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 442 z działką nr 441 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko-Zdrój, 5 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 162/49, 162/13, 162/52, 188, 210/1, 211/1 położonych w m. Nowy Folwark oraz działce 525 położonej w m. Mikułowice.

Busko-Zdrój, 05 kwietnia 2019 r.

Znak:BUŚ.6733.13.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ul. Łagiewnicka nr 25, 28-100 Busko-Zdrój, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Konrad Rachuna ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce, w dniu 29.03.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ewid. gr.:

  • 580, 785, 784, 757 dr, 994, 1021, 754 dr, 765 dr, 564, 563, 644/6, 644/7, 643 dr, 565/1, 565/2, 987, 734, 756 dr, 566/1, 566/2, 567, 927, 922/1, 919/1, 920/1, 921, 741 położonych w Szczaworyżu obręb 39;
  • 53 dr, 56 dr, 57/1, 57/2, 87, 90 dr, 93 dr położonych w Skotnikach Małych obręb 35;
  • 141, 147, 549 dr położonych w Pęczelicach obręb 28, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 5 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 162/49, 162/13, 162/52, 188, 210/1, 211/1 położonych w m. Nowy Folwark oraz działce 525 położonej w m. Mikułowice.

Busko- Zdrój, dnia 01.04.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.5.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Janina gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 522/2, 801, 803, 808, 810, 813, 814, 818, 821, 824, 825, 827, 830, 832, 835, 836, 839, 840, 847, 848, 849, 853, 854, 855, 856, 865, 871, 872, 875, 878, 879, 881, 883, 884, 886, 888, 908, 940, 944, 952, 966, 967 o łącznej powierzchni 9.45 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Janina oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Busko-Zdrój, 2019.04.04

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 4 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działce ozn. nr ewid. 337 położonej w m. Chotelek gm. Busko-Zdrój.

Tuczępy, 2019-03-08

Znak:BGK-l.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 10 § 1 i art. 40 § 5 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm. zawiadamia się o wszczęciu na wniosek z dnia 21.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna działającej poprzez pełnomocnika Panią Agatę Woźniak.

postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, słupowej stacji transformatorowej „ w miejscowościach:

Zaborze, gm. Stopnica, na działkach o nr ewid.:
226, 227, 175, 283, 317, 315, 228/2, 331, 357/6, 358, 371, 374/1, 374/2, 372, 373, 369, 390/2, 390/3, 368, 390/1, 386, 370, 383, 379, 382, 381, 391, 375,
Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój, na działkach o nr ewid.:
2207, 2197, 2208, 2294, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216/1, 2216/2, 2217, 2293, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2231,
Kargów, gm. Tuczępy, na działkach o nr ewid.:
343, 344, 334, 332, 333, 345, 350, 347, 287, 286, 242, 243, 244, 245, 246, 127, 236, 23 238, 239, 240, 211, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 285, 241, 420, 251, 171, 172 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 170, 132, 128, 26, 117,

Busko-Zdrój, 2019.04.01

Znak:BUŚ.6220.7.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 01.04.2019 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.7.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa szczegółowego urządzenia melioracji wodnych w postaci stawu ziemnego kopanego do niskoemisyjnej hodowli ryb wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem”, realizowanego przez Grzegorza Marca; Owczary ul. Długa 31; 28-100 Busko-Zdrój.