Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Formularze, wnioski

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój , polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 200 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 12 marca 2018 r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 lipca 2018 r.

Formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Załączniki:
1. Uchwała nr XXXVIII/525/2018 [ pdf ].
2. Druk wniosku o udzielenie dotacji [ pdf ].
3. Druk zgody współwłaściciela [ pdf ].
4. Druk wniosku o refundację [ pdf ].

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. - w 2018 roku opłata od posiadania psa wynosi 36zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminyw Busko-Zdrój
w poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 tel. (41-370 52 00)

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr. 3):
Druk Nr 1 – Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów.
Druk Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów.

Termin płatności opłaty:
Opłatę uiszcza się bez wezwania do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w kasie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 1A
Nr : 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nieopłacenia należności w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nami na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodawych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności.
  2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
    2a. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepsów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
  3. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa.
  4. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie wiącej niż dwóch psów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia  wychowawczego na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 1i 4 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a

Do pobrania wniosek wraz z załącznikami:

tel. 41 370 51 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Opłaty skarbowe:  
  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł.
  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego 17,00 zł.
  poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00 zł.
  pełny odpis przetwarzanych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17,00 zł.
  wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia,koncesje) lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia,koncesje) 24,00 zł.
  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107,00zł.
  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56,00 zł.
  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł.
  wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28,00zł.
  odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22,00zł.
  odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00zł.
  sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł.
  decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00zł.
  spisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50,00zł.
  pozostałe zaświadczenia 17,00zł.
2. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. 31,00zł.
3. Opłata od posiadania psa. 36,00zł. na rok
4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość :  
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 7,00zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości 6,00zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi nieselektywnie 12,00zł.

Pok. 42 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej [ pdf ]. 
Oświadczenie o niekaralności [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ pdf ].

Pok. 36, 38 

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie drogi (ulicy) gminnej [ pdf ].

Pok. 17, 18

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ docx ].

Wniosek - zalesienie [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ][ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ pdf ] [ docx ].

Referat do spraw podatków i opłat

Pok. 12

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].
Wniosek o przeksięgowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].

Pok. 31

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1A [ pdf ].

Pok. 30

Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z załącznikami [ pdf ].
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku rolnego(osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ].
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (komunalnego) z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o nadanie numeru porządkowego [ pdf ].

Wniosek o sprzedaż zajmowanego mieszkania [ pdf ].

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

WNIOSEK o przyznanie tytułu „Buskowianin Roku” [ pdf ] [ doc ].

Informacja dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska Busko-Zdrój cz.1 [ pdf ] [ doc ].
Informacja dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska Busko-Zdrój cz.2 [ pdf ] [ doc ].

Wniosek w sprawie zwolnienia z wnoszenia opłaty za korzystanie z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej [ pdf ].
Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w [ pdf ] [ doc ].

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ].  
Wniosek przystąpienia do programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Oświadczenie o rezygnacji z programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ] [ xlsx ].
Załąćznik nr 1 Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ doc ].
Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [ doc ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ doc ].
Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ doc ].
Załącznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia [ doc ].

Pok. 2

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców [ pdf ].
Poświadczenie zameldowania [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania i nadania numeru pesel [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych z: rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru pesel [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych [ pdf ].
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].

Pok. 5

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 [ pdf ].
Formularz CEIDG-1 [ pdf ].
Załącznik CEIDG-MW [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RD [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RB [ pdf ].
Załącznik CEIDG-SC [ pdf ].
Załącznik CEIDG-PN [ pdf ].
Załącznik CEIDG-POPR [ pdf ].

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Zgłoszenie do ewidencji "obiektów innych" obiekty świadczące usługi hotelarskie [ pdf ].
Pełnomocnictwo [ pdf ].

Pok. 21 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / * aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu /* [ pdf ].