Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. - w 2019 roku opłata od posiadania psa wynosi 36zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminyw Busko-Zdrój
w poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 tel. (41-370 52 00)

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr. 3):
Druk Nr 1 – Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów.
Druk Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów.

Termin płatności opłaty:
Opłatę uiszcza się bez wezwania do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w kasie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 1A
Nr : 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nieopłacenia należności w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nami na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodawych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności.
  2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
    2a. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepsów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
  3. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa.
  4. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie wiącej niż dwóch psów.