Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

baner

Rewitalizacja Etap II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Rewitalizacja Etap II

Tytuł inwestycji:

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój – etap I

Cel realizacji inwestycji:

Miasto Busko-Zdrój jest jednym z głównych uzdrowisk polskich, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego. Jest również siedzibą powiatu buskiego, pretendując do miana subregionalnego ośrodka wzrostu gospodarczego.
Wiodącą funkcją miasta jest funkcja uzdrowiskowa, dlatego też z punktu widzenia dalszego rozwoju i gwarancji zatrudnienia jego mieszkańców, sprawą priorytetową jest stałe podnoszenie standardu usług uzdrowiskowych i okołouzdrowiskowych.
Busko-Zdrój w sposób szczególny powinno dbać o swój wizerunek, jako jeden z elementów przyciągających osoby przyjezdne – kuracjuszy i turystów. Tymczasem zdegradowana tkanka miejska, szczególnie na terenie układu urbanistycznego centrum i ul. Mickiewicza, objętego ochroną konserwatorską, utrwala negatywny wizerunek miasta. Dlatego też niezbędnym stało się podjęcie przez władze miasta kroków zmierzających do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej ul Mickiewicza, Placu Zwycięstwa i pozostałych ulic w ścisłym centrum miasta.

Zakres robót:

Przedsięwzięcie jest inwestycją budowlaną polegającą na modernizacji i przebudowie ul. Mickiewicza i Placu Zwycięstwa oraz ul. Poprzecznej, ul. Pocztowej, ul. Kilińskiego i fragmentów ulic: Bohaterów Warszawy, Partyzantów, Kopernika i Kościuszki w Busku-Zdroju, w następującym zakresie:

  • przebudowa ul. Mickiewicza z podziałem na strefy zielone, strefy alei i place poprzez zmianę sposobu zagospodarowania i wprowadzenie obiektów małej architektury,
    Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój
  • przebudowa Placu Zwycięstwa,
  • przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) na terenie objętym inwestycją,
  • przebudowa nawierzchni drogowych i ciągów pieszych na obszarze objętym inwestycją, wraz z przebudową oświetlenia ulicznego,
  • zmiana organizacji ruchu w centrum miasta wraz z niezbędnymi pracami drogowymi, w tym przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej,(pobierz PDF),
    Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta wraz z niezbędnymi pracami drogowymi, w tym przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej
  • uporządkowanie zieleni urządzonej zlokalizowanej w rejonie inwestycji.

Ogółem rewitalizacją zostanie objęty obszar o powierzchni 5,2 ha.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 35 mln zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – działanie 6.1. Poziom dofinansowania, zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umową, wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych.

Termin realizacji

Termin realizacji rzeczowej inwestycji przewidziano na lata 2010 – 2013.
Wykonawcą zakresu robót budowlanych związanych z przebudową ul. Mickiewicza oraz ulic w centrum miasta jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma STRABAG z Pruszkowa, która przystąpiła do realizacji inwestycji w lutym 2011 r. Zgodnie z umową z wykonawcą roboty zostaną zakończone w listopadzie 2012 r.
Przetarg na rewitalizację Placu Zwycięstwa zostanie ogłoszony w 2012 roku, natomiast roboty budowlane zostaną zakończone w roku 2013.

Zaawansowanie inwestycji

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulic w centrum miasta wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i oświetlenia ulicznego. Wykonano również sygnalizację świetlną na trzech skrzyżowaniach i wdrożono nową organizację ruchu.
Obecnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni Alei Mickiewicza z kostki betonowej uszlachetnionej oraz kostki granitowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomnika Kościuszki. Na tym samym odcinku alei zakładane są zieleńce oraz montowane fundamenty pod latarnie. Na placu przy pomniku Kościuszki wykonywane są granitowe schody.

Aleja Mickiewicza Aleja Mickiewicza Aleja Mickiewicza

Trwają prace przy betonowaniu murów oporowych na Byczej Górze. Kontynuowane są również prace ziemne związane z układaniem kanalizacji teletechnicznej wzdłuż Alei Mickiewicza.

 

Wizualizacja

 

 

Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II
Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II
Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II
Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Etap I i II