Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Inwestycje gminne

baner

Rewitalizacja Etap II Rewitalizacja Miasta Busko-Zdrój Rewitalizacja Etap II

Tytuł inwestycji:

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój – etap I

Cel realizacji inwestycji:

Miasto Busko-Zdrój jest jednym z głównych uzdrowisk polskich, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego. Jest również siedzibą powiatu buskiego, pretendując do miana subregionalnego ośrodka wzrostu gospodarczego.
Wiodącą funkcją miasta jest funkcja uzdrowiskowa, dlatego też z punktu widzenia dalszego rozwoju i gwarancji zatrudnienia jego mieszkańców, sprawą priorytetową jest stałe podnoszenie standardu usług uzdrowiskowych i okołouzdrowiskowych.
Busko-Zdrój w sposób szczególny powinno dbać o swój wizerunek, jako jeden z elementów przyciągających osoby przyjezdne – kuracjuszy i turystów. Tymczasem zdegradowana tkanka miejska, szczególnie na terenie układu urbanistycznego centrum i ul. Mickiewicza, objętego ochroną konserwatorską, utrwala negatywny wizerunek miasta. Dlatego też niezbędnym stało się podjęcie przez władze miasta kroków zmierzających do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej ul Mickiewicza, Placu Zwycięstwa i pozostałych ulic w ścisłym centrum miasta.

Przebudowa miejskiego placu targowego przy ul. Targowej w Busku-Zdroju (Stan obecny)

Tytuł inwestycji:

Przebudowa miejskiego placu targowego przy ul. Targowej w Busku-Zdroju

Cel realizacji inwestycji:

W związku z planowanym wyłączeniem z ruchu kołowego Placu Zwycięstwa przy równoczesnej likwidacji zlokalizowanych tam obecnie parkingów, konieczne stało się zorganizowanie nowych miejsc parkingowych możliwie jak najbliżej rynku. Zdecydowano, że terenem, który zostanie na ten cel wykorzystany, będzie istniejący plac targowy zlokalizowany przy ul. Targowej. Jednocześnie założono, że nie zostanie zmieniona zasadnicza funkcja tego miejsca. Dzięki znacznej różnicy rzędnych terenu między północnym i południowym końcem placu możliwe będzie wykonanie parkingu jako płyty żelbetowej z najazdem od strony północnej placu. Płyta ta będzie jednocześnie stanowiła zadaszenie dla stanowisk handlowych placu targowego, zlokalizowanych na poziomie nawiązującym do rzędnych ul. Batorego.

Zakres robót:

Przebudowa placu targowego będzie polegała na zmianie sposobu zagospodarowania na łącznej powierzchni 5700 m2, polegającej na:

- budowie parkingu miejskiego do 70 stanowisk postojowych na samochody osobowe i dostawcze poprzez wykonanie płyty żelbetowej z najazdem od strony północnej placu;
- wykonaniu stanowisk handlowych o powierzchni sprzedaży do 500 m2 wraz z zapleczem sanitarnym i niezbędnymi przyłączami - pod płytą parkingową;
- remoncie nawierzchni placu oraz dróg i ciągów pieszych w jego obrębie;
- budowie oświetlenia terenu;
- wykonaniu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia placu;
- budowie zjazdu publicznego z ul. Batorego

Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju

Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju

Tytuł inwestycji:

Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku Zdroju

Zakres robót:

Powierzchnia działki, na której zostały zlokalizowane boiska sportowe wielofunkcyjne wynosi około 1 ha. Lokalizacja kompleksu usytuowana jest w centralnej części miasta, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3, Samorządowego Gimnazjum Nr 1, pływalni miejskiej oraz na pograniczu dwóch dużych osiedli mieszkaniowych Buska-Zdroju, os. Sikorskiego i os. Świerczewskiego. Tak umiejscowione boiska zapewniają bezpieczny i łatwy dostęp do obiektów oraz umożliwia korzystanie z nich przez cały dzień, również w okresie ferii i wakacji. Powstałe obiekty są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

W ramach inwestycji wybudowano:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m ogrodzone wraz z piłkochwytami o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wyposażone w bramki do piłki nożnej.
 • boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa o wymiarach 19,0 x 32,10m, z nawierzchnią poliuretanową. Wyposażone w kosze do piłki koszykowej oraz słupki do siatkówki.

Przebudowa drogi gminnej Wełecz – Nowy Folwark Przebudowa drogi gminnej Wełecz – Nowy Folwark Przebudowa drogi gminnej Wełecz – Nowy Folwark

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Wełecz - Nowy Folwark

Zakres robót:

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 2 610 m. Przebudowa obejmowała następujące prace:

 • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5 m do 5,0 m i łącznej powierzchni ok. 11 tys. m2;
 • wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego;
 • wykonanie odwodnienia drogi (rowy);
 • wykonanie przepustów i zjazdów;
 • oznakowanie drogi.

baner_zporr

Tytuł inwestycji:

 

Budowa ścieżki rowerowej Busko-Zdrój - Wełecz - Kameduły

 

Zakres robót:

 

Wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z asfaltobetonu na trasie Busko Zdrój - Wełecz - Kameduły. Łączna długość odcinków inwestycyjnych ścieżki wynosi ok. 13,25 km. Ponadto trasa ścieżki na odcinkach bezinwestycyjnych została oznakowana w pasach drogowych istniejących dróg asfaltowych na łącznej długości ok. 4,25 km.

 

Ścieżka rowerowa wytyczona została w oparciu o sieć istniejących ulic, dróg i traktów polnych, duktów leśnych.

 

Na trasie ścieżki wykonano cztery zadaszone miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów. Wyposażono je w ławki i stoliki do piknikowania , kosze na odpadki i stojaki na rowery.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 5,8 mln zł.

baner_zporr

Tytuł inwestycji:

Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku - Zdroju

Zakres robót:

Wykonano modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Sądowej w Busku Zdroju celem dostosowanie ośrodka zdrowia do aktualnie obowiązujących przepisów.

Przebudowa budynku objęła m.in.:

 • przebudowę pomieszczeń poradni specjalistycznych oraz poczekalni dla pacjentów,
 • przebudowę otworów drzwiowych oraz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych,
 • wymianę instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
 • wykonanie wentylacji oraz sieci teleinformatycznej,
 • odgrzybienie i wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic budynku,
 • wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem,
 • wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem.
 • wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,

Wybudowano również podjazd oraz rampy dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do ośrodka zdrowia oraz przebudowano zewnętrzne schody wejściowe.

Zmodernizowany budynek ośrodka zdrowia został wyposażony w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania meble socjalno-medyczne: krzesła dla pacjentów (do poczekalni i gabinetów), szafy kartoteczne, przewijaki dla niemowląt, leżankę EKG, parawany itp.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 2,5 mln. zł. Modernizację i wyposażenie ośrodka zdrowia dofinansowano w ramach działania 3.5.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania wyniósł 75% kosztów kwalifikowanych.

baner

Tytuł inwestycji:

Budowa obiektów sportowych przy Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach

Zakres robót:

 1. 1. Wykonanie hali sportowej połączonej bezpośrednio z istniejącym budynkiem szkoły, wraz z częścią sanitarno – socjalną.
  Głównym pomieszczeniem hali jest sala sportowa z boiskiem do piłki ręcznej o wymiarach 44,0 x 22,0 m oraz wyznaczonymi w obrębie płyty boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny.
  Ponadto w hali zlokalizowano sale do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i do zajęć rekreacyjno – sportowych. W ramach zadania nie tylko wykonane zostaną prace budowlano-montażowe ale również zakupione będzie wyposażenie i sprzęt sportowy, umożliwiający wykorzystanie obiektu w pełnym zakresie.
 2. Wykonanie zewnętrznego boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 16 x 28 m.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół wybudowanych obiektów.

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę pochylni i estakad dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych, wykonanie skarp i nasypów, ustawienie ławek, koszy na śmieci itp. Położono również ciąg chodników, powiązany z istniejącymi ciągami pieszymi oraz z halą sportową.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 5,8 mln zł.

Zadanie realizowane jest w oparciu o środki budżetowe Gminy.

Budowa nowego dworca autobusowego.

Budowa nowego dworca autobusowego.

Budowa nowego dworca autobusowego.

Tytuł inwestycji:

Budowa miejskiego dworca autobusowego

Zakres robót:

 1. Wykonanie budynku dworca wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek dworca zaprojektowany został jako wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Zaplanowane zostały pomieszczenia takie jak: kasy biletowe, pomieszczenie dyżurnego ruchu, holl dla oczekujących podróżnych, bufet, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, kotłownia, pomieszczenia do wynajęcia i inne.
  Ponadto w budynku zaprojektowano instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z piecem gazowym, gazowa, elektryczna oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
 2. Budowa wiaty peronowej - wolnostojąca konstrukcja o zadaszeniu z drewna klejonego przykryta płytami systemowymi o wymiarach 12 m na 66 m.
 3. Budowa chodników i peronu z kostki brukowej oraz wymiana części nawierzchni asfaltowej placu manewrowego na kostkę betonową.
 4. Zagospodarowanie terenu wokół wybudowanych obiektów.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie elementów małej architektury tj. montaż ławek, koszy na śmieci, gabloty informacyjnej, zegarów oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 909 200 zł.

Termin realizacji:

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji zakończono w lipcu 2010 r. Dworzec autobusowy został oddany do użytku 13 sierpnia 2010 r.

Budowa miejskiego dworca autobusowego Budowa miejskiego dworca autobusowego Budowa miejskiego dworca autobusowego

Prezentacja

PREZENTACJA ZADAN GMINY

Realizowane przez Gminę Busko-Zdrój zadania inwestycyjne wpisują się w cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zadania te - zarówno jednoroczne jak i wieloletnie - umieszczane są w budżecie Gminy, zatwierdzanym przez Radnych Rady Miejskiej.

Gmina Busko-Zdrój przeznacza rocznie na realizację zadań inwestycyjnych ok. 20% dochodów budżetowych. W przypadku dużych, kosztownych zamierzeń, Gmina stara się z powodzeniem pozyskać środki zewnętrzne na ich realizację.

Najważniejszym źródłem dotacji do inwestycji są środki Unii Europejskiej, pochodzące m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. To z EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Gmina Busko-Zdrój zrealizowała w latach 2005 - 2009 pięć projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 23,5 mln zł, pozyskując dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 15,1 mln zł.

Gmina Busko-Zdrój pozyskuje również środki krajowe, dostępne w ramach programów celowych, takich jak: „Moje boisko - Orlik 2012", „Blisko boisko" oraz „Krajowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych".