Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logotypy

zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego"

Projekt dotyczy rozwoju terenów zieleni w obszarze miasta Busko-Zdrój. Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim. Pod względem regionalizacji fizjograficznej miasto Busko-Zdrój położone jest w obrębie Niecki Miechowskiej (Nidziańskiej).

Przedsięwzięcie obejmuje tereny niezagospodarowane, znajduje się na obszarze Miasta Busko-Zdrój tj.:

 • tzw. park „Małpi Gaj"
 • park za sanatorium „Rafał"
 • reprezentacyjne skwery w różnych częściach miasta.

Obszary miasta zostaną zagospodarowane w taki sposób aby łączyć centrum miasta z częścią zdrojową.

W dniu 18.11.2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0005/16-00 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość projektu całkowita - 5 999 885,35zł
Wartość wydatków kwalifikowanych – 5 858 622,09zł
Wartość dofinansowania – 4 979 828,77zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dotacji – 4 979 828,77zł
Termin rozpoczęcia projektu – 12.05.2014r.
Termin zakończenia projektu – 31 12 2018r.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania o poniższych nazwach:

 1. Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)
 2. Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał" wraz z aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj

Cele projektu: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych na obszarze miasta Busko-Zdrój poprzez zagospodarowanie zielenią terenów zdegradowanych i zniszczonych działalnością człowieka. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji poszczególnych działań w ramach projektu, które oparte są na wyznaczonych celach szczegółowych: ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, tworzenie siedlisk dogodnych i atrakcyjnych dla owadów, ptaków oraz drobnych ssaków, opartych na wielogatunkowych i wielopiętrowych założeniach roślinności rodzimej, w tym traw oraz wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej świata flory i fauny, zapewnienie odporności na bieżącą i przyszłą zmienność klimatu, zapobieganie jej skutkom i wynikających z niej zagrożeń tj. powstawanie osuwisk, niedobory wody podczas susz oraz wystąpienie lokalnych podtopień podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych zwiększenie powierzchni terenów zielonych umożliwiających odpoczynek i rekreacje oraz stanowiących naturalną strefę przewietrzania miasta i tłumienia hałasu komunikacyjnego. Dzięki temu, że projekt zostanie zrealizowany poprawi się nie tylko atrakcyjność miasta i jakość życia mieszkańców, ale stworzone zostaną dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków i owadów.

Planowane efekty:

 1. Efekt rzeczowy: liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej – 1szt.
 2. Efekt ekologiczny:
  a) łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach projektu – 11,20ha
  b) Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów – 9,00ha

Harmonogram projektu:

Lp. Nazwa zadania Opis planowanych działań do realizacji Stan realizacji
1. Przygotowanie projektu 1. opracowanie dokumentacji technicznej dot. Zagospodarowania terenów zielonych na obszarze miasta dokumentacja techniczna została opracowana
2. opracowanie dokumentacji technicznej – dot. rewitalizacji parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał" wraz z aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania
3. opracowanie studium wykonalności i analiz kosztów i korzyści studium wykonalności dla zadania zostało opracowane
2. Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery) Roboty budowlane, w ramach których zostaną urządzone tereny zielone na obszarze miasta Busko-Zdrój (nasadzenia zieleni).
W ramach zadania zamontowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze, wykonane ciągi piesze oraz elementy graficzne).
W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
3. Roboty budowlane – Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał" wraz z aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj Roboty budowlane, w ramach których zostaną urządzone tereny zielone
o charakterze parkowym (nowe nasadzenia, budki dla ptaków). W ramach zadania zostaną wykonane alejki oraz zamontowane elementy małej architektury na terenie parków (ławki, kosze).
Dokumentacja przetargowa będzie przygotowywana po opracowaniu dokumentacji technicznej
4. Działania promocyjno-informacyjne Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 1. oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektu
2. założenie osobnej zakładki projektu na stronie internetowej Urzędu
3. na bieżąco informowanie
w lokalnej prasy
4. po rozpoczęciu robót budowlanych zostaną ustawione tablice informujące o dofinansowaniu projektu, a po zakończeniu robót zostaną umieszczone tablice pamiątkowe.