Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo gosopdarka nisko

W latach 2017 – 2018 Gmina Busko-Zdrój realizowała, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój”. Koszt całkowity zadania wynosił 49 984,85 zł, z czego kwota 39 642,98 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrowodzie powstały pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej, do których zakupiono nowe meble oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupione wyposażenie umożliwiło prowadzenie szeregu działań edukacyjnych, w tym działań skierowanych do uczniów szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zajęcia lekcyjne związane były bezpośrednio z realizacją treści o charakterze przyrodniczym i ekologicznym zawarte w Podstawie Programowej i obejmowały zagadnienia związane z ochroną powietrza, wód, gleby. Nowe pomoce dydaktyczne pozwoliły na przeprowadzenie w praktyce obserwacji, badań, eksperymentów i pomiarów przyrodniczych. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne na dalszych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu.

Organizowane wycieczki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, pogadanki nauczycieli, obejrzane filmy oraz pokazy uwrażliwiły respondentów na problemy i zagrożenia dla środowiska i człowieka wynikające z dynamicznie postępującego rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata, a co za tym idzie zmotywowały ich do zapobiegania zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza, celem poprawy warunków życia sobie i przyszłym pokoleniom.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Zajęcia pozalekcyjne skoncentrowane były przede wszystkim na blokach tematycznych obejmujących poznawanie środowiska, przyczyn jego degradacji i sposobów ochrony, wykorzystanie zasobów przyrody, uprawę roślin. Duży nacisk był położony na opanowanie umiejętności prowadzenia monitoringu i prac badawczych w najbliższej okolicy, a w oparciu o zdobyte wyniki stopniowe przeciwdziałanie degradacji środowiska. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno – przyrodniczej zorganizowano m.in. koła ekologiczne dla różnych klas. Zajęcia na kołach ekologicznych pozwoliły zapoznać uczniów z odnawialnymi źródłami energii, recyklingiem surowców wtórnych, skutkami powstawania dzikich wysypisk i ich wpływem na okoliczne środowisko. Przybliżyły ponadto uczniom skutki chemizacji rolnictwa oraz zalety – korzyści płynące z ekologicznych upraw. Uczniowie przeprowadzili badania smogu i kwaśnych deszczy oraz poznali sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Oprócz działań lekcyjnych i pozalekcyjnych podejmowano również w oparciu o utworzone pracownie, działania edukacyjne angażujące szkołę, urząd gminy, społeczność lokalną i inne jednostki. Były to np.: spotkania z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska UMiG w Busku – Zdroju, przedstawicielem Zespołu Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych czy przedstawicielem Nadleśnictwa w Staszowie na temat m.in.: zagrożeń ekologicznych naszego rejonu, działań podejmowanych w celu ich zmniejszenia, działań ekologicznych przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat, Szkolny Turniej Teatrzyków czy Szkolny Talent Show – imprezy o charakterze ekologiczno – przyrodniczym przygotowane przez dzieci i prezentowane nie tylko społeczności szkolnej ale także lokalnej, w tym rodziców.

Prowadzono również szereg innych przedsięwzięć edukacyjnych w postaci:

  • akcji i imprez ekologicznych, np.: Akcja „Sprzątania Gminy”, Zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek, Zbiórka karmy dla psów z przytuliska,
  • konkursów, np.: Konkurs na temat ochrony przyrody na Ponidziu, Konkurs plastyczny „Zdrowa gleba, woda i powietrze-zdrowy człowiek”, Konkurs fotograficzny „Przyroda mnie zachwyca”, Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową z materiałów ekologicznych,
  • wycieczek, np.: wycieczka do rezerwatu przyrody w Skorocicach, wycieczki do lasu, parku, na łąkę. Każda wycieczka była połączona z wykonywaniem przez uczniów określonych zadań tematycznych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Utworzenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wpłynęły na polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych a także na podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska. Dzięki programowi poszerzono kwalifikacje nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych, zintegrowano działania w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek oraz rozwinięto poczucie odpowiedzialności, wśród osób objętych edukacją ekologiczną, za stan środowiska. Uświadomiono, że codziennie czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów mają ogromne znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego.

Zamknij