Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Kielce, 8 maja 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.25.2019.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek przesłany pismem Dyrektora ZZ w Sandomierzu z dnia 17.01.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.12.2019.ES/571, złożony 14 stycznia 2019r. przez pełnomocnika Pana Kamila Rękasa i ostatecznie uzupełniony 7 maja 2019r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju", w zakresie wykonania:

  • przebudowy istniejącego rowu drogi wojewódzkiej polegającej na wydłużeniu istniejącego przepustu 050 cm od strony wlotu o długość 7,0 m i zabudowie na nim studni rewizyjnej 0120 cm oraz umocnieniu wlotu przepustu betonowymi płytami ażurowymi na długości 2,5 m na działce nr 238/2 obręb 11 m. Busko-Zdrój,
  • likwidacji istniejącego rowu trawiastego wraz z 3 przepustami, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej ul. Zielona w Busku - Zdroju strona prawa w km 0+081,60 / 0+164,60.

Busko-Zdrój, 16 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.20.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN oraz stanowisk słupowych SN, na działkach ozn. nr ewid. 702, 703, 691, 692, 686, 666, 485/6, 895, 483, 99/7, 924, 628, 626 położonych na terenie sołectwa Owczary (obr. 26) gm. Busko-Zdrój.

Busko Zdrój, 15.05.2019 r.

Znak: GKNR.6830.7.3.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miasta Busko-Zdrój obręb 0006 oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 372/3 z działką nr 370/2 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko-Zdrój, 16 maj 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.22.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 767, 778/2, 780, 779, 771 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko- Zdrój, dn. 09.05.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

DECYZJA

Na podstawie art.8 ust.l i ust.6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Bilczów, gmina Busko-Zdrój, oznaczone w ewi¬dencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej po-wierzchni 6.7487 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Busko Zdrój, 15.05.2019 r.

Znak: GKNR.6830.8.3.2019 

Z A P R O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Łagiewniki obręb 0020 gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 118/2 z działką nr 119/4 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

 Kielce, dnia 10 maja 2019 r.

WOO-I.420.91.2018.MW.17 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 października w 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Kopalni Gipsu „Leszcze” S. A.; Leszcze 15, 28-400 Pińczów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu gipsu ze złoża „Leszcze”, po złożeniu przez Inwestora przy piśmie z dnia 24.04.2019 r. znak: KK 204/16/19 raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia

postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r., znak: WOO-I.420.91.2018.MW.16 podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne.

Na w/w postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia. Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Kielce, 30 kwietnia 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony przez Dyrektora Zarządu IKM AGROPOM Sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2018 r. i skorygowany w dniu 19 marca 2019 r., została wydana decyzja znak: KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG z dnia 30 kwietnia 2019r., udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na okres 5 lat, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istniejącym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 10 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej - 2 szt., stacji transformatorowej słupowej - 1 szt., słupów SN - 3 szt. (bramki kablowe), elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 63, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 156, 256/1,256/2,257/1,297,298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337/1, 337/2, 340/2, 340/3, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353/1, 353/2, 354, 355, 357, 358, 359, 405, 407/1, 407/2, 408, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 460,487, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 555, 556, 557, 558, 562/1, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 569/1, 570, 571/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 653/2, 660/1, 660/3, 660/4, 660/5, 689, 691/1, 691/2, 692, 693, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 701, 704, 734, 737, 739, 743, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763/1, 766, 767, 768, 783, 784, 785, 786, 800, 801, 802, 805/1, 805/3, 805/5, 805/7, 805/8, 823, 871, 872, 873, 881, 882, 884, 885, 886, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 924/3, 924/4, 924/5, 925, 926/1, 926/2, 927, 966, 992, 994, 1014, 1021, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1039, 571/2, 569/2, 562/2, 514, 298/1, 735, 339, 356, 1027, 751, 717, 936 położonych w obrębie geodezyjnym 39 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 141, 147 położonych w obrębie geodezyjnym 28 Pęczelice gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 1, 772 położonych w obrębie geodezyjnym 16 Smogorzów gm. Stopnica.