Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Zbludowice , 18 lutego 2019 r.

PSPZ.22U.2019

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 2204 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Lp. Nr ewid. nieruch. Powierzchnia użytkowa Położenie Przeznaczenie
1  lokal w budynku szkoły
dz. 640/1 
K/l B/00072011/2
dz.640/5 K/1B/00039179/4
 15m2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach  pod działalność handlowo-usługową
2  korytarz szkolny
dz. 640/1 2 m2  
K/l B/00072011/2 
dz.640/5
K/l B/00039179/4
 2m2  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach pod działalność handlowo-usługową

Czynsz dzierżawy określa się w wysokości nie niższej niż:

2.1. lokal użytkowy o powierzchni 15 m2 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach - 332,00 zł +VAT miesięcznie.
2.2. część korytarza szkolnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach - 100,00 zł + VAT miesięcznie.

Sandomierz, dn. 18.02.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/1510

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Dotyczy postępowania prowadzonego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącej studni - gminnego ujęcia wody na działce nr ew. 80/1 w msc. Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/24/08 z dnia 21.08.2008r., z tytułu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek:

  • nr ew. 73; 75; 79/1; 80/2; 81; 83; 86; 87 i 88 obręb 0045 Zwierzyniec, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój-obszar wiejski; powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Busko- Zdrój dn.22.02.2019 r.

Znak: TZ.073.02.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do najmu:

lokal o powierzchni użytkowej 23,75 m2 położony w Busku-Zdroju przy ulicy Waryńskiego 29 ( na terenie budynku Miejskiego Dworca Autobusowego) obręb XII na nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów nr 256/1 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklep).

Czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż:
• 237,50 zł + VAT miesięcznie za lokal ( 10,00 zł + VAT za m2)

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności.

Dotyczy to zarówno nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi jak i budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów są zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przekształceniowej płatnej przez 20 lat.

Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie jest równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 roku. Opłaty te będą mogły być waloryzowane przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu bez konieczności składania wniosków w terminie do końca 2019 roku i zostaną doręczone użytkownikom wieczystym na adres ujawniony w ewidencji gruntów. Jednak osoba zainteresowana wcześniejszym uzyskaniem zaświadczenia może złożyć stosowny wniosek o przekształcenie jej nieruchomości uiszczając opłatę skarbową w wysokości 50 zł - wówczas termin wydania zaświadczenia wynosi 4 miesiące (wniosek o wydanie zaświadczenia) lub w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo przez właściciela gruntu uzasadnionego potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (wniosek o wydanie zaświadczenia w zwiazku z potrzebą dokonania czynnosci prawnej).

Busko-Zdrój, 21.02.2019r.

Znak:GKNR.6840.11.1.2019 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1 a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Słabkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 206 obręb 0036 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039603/6. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

Busko- Zdrój, dn. 20.02.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.5.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za-gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Janina gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów nu-merami 522/2, 801, 803, 808, 810, 813, 814, 818, 821, 824, 825, 827, 830, 832, 835, 836, 839, 840, 847, 848, 849, 853, 854, 855, 856, 865, 871, 872, 875, 878, 879, 881, 883, 884, 886, 888, 908, 940, 944, 952, 966, 967 o łącznej pow. 9.4500 ha, za mienie gromadzkie.

Busko-Zdrój 2019.02.21

Znak:GKNŚR.6845.55.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2019.02.21

Znak:GKNŚR.6845.54.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych numerami: 7, 11 i 14, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0m2 każde.

Minimalny czynsz najmu określa się w wysokości nie niższej niż 50,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Busko-Zdrój, 2019.02.21

Znak:GKNŚR.6845.55.2018 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 16 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 16 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 27 o powierzchni po 9,7m2 każdy, przeznaczone pod działalność handlowo-usługową.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Busko-Zdrój, 2019.02.21

Znak:GKNŚR.6845.53.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 5-6, 17-18 i 21-22, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 300,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 12 marca 2019 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".