Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 14 grudzień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.55.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) 

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 782, 784, 744, 788, 778/2 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2018.12.14

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 14.12.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.4.2018 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój, Wnioskodawcą jest firma: PL 2014 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.14

Znak: BUŚ.6733.59.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2018.11.13 Marcina Lizaka FHU Hydroland ul. Jagielońska nr 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera nr 2, 25-550 Kielce , zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 2, 5, 6/12, 1/5, 6/8, 6/11, 1/3, 699/4 i 699/5 położonych w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 14 grudnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.57.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 114/6, 113/2, 613/6, 789, 91, 90/2, 790/2 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2018.12.12

Znak:BUŚ.6220.12.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 11.12.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.12.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach, gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów”, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju; Wełecz 146; 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.12

Znak: BUŚ.6733.58.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2018.11.13 Marcina Lizaka FHU Hydroland ul. Jagielońska nr 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera nr 2, 25-550 Kielce , zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 166/8, 166/9, 166/10, 923/3. 923/4, 923/5, 923/6, 923/7 i 166/4 położonych w Owczarach gm. Busko-Zdrój.

Ogłoszenie

w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi” złożonej przez Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój”, z siedzibą: os. Gen. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 12 grudnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.56.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 605/3, 830/18, 830/19, 837, 830/20, 830/16, 830/17, 829/14, 829/15, 829/8, 829/16 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Znak: FB.3251.3.89.2018

Busko-Zdrój 05.12.2018

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 05 grudnia 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza, iż nie podejmuje inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do naliczenia stawki podatku leśnego na 2019 rok, a określonej na kwotę 191,98 zł za 1 m3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszonej w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 1005.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.10

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_Busko-Zdrój_ SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53.00m n.p.t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce nr ewid, 370 położonej w sołectwie Szaniec gm. Busko-Zdrój.