Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 2019.05.30 

Znak: BUŚ.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogami wewnętrznymi.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 obręb Dobrowoda gmina Busko-Zdrój.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, 29 maj 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.24.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 225/1, 226, 227/1, 227/2, 184, 230/1, 231, 232, 233/1, 234/1, 235, 236, 237, 238, 239, 240/4, 241,242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 254/1, 254/2, 256, 257, 258/2, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 264, 265, 266/5, 266/6, 267/1, 268, 269, 270/1, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279, 635/1, 140, 139, 138, 137, 136, 150, 59, 134, 133, 132, 131, 130/2, 130/1, 129/2, 129/4, 128, 127, 126/2, 126/1, 125, 620, 123, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/2, 104, 103, 102, 101, 100, 99 położonych w Wełczu gm. Busko-Zdrój obręb 40.

Busko-Zdrój, 27 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.13.2019.JD

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 27 maja 2019 roku wydana została Decyzja Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ewid. gr.:

  • 580, 785, 784, 757 dr, 994, 1021, 754 dr, 765 dr, 564, 563, 644/6, 644/7, 643 dr, 565/1, 565/2, 987, 734, 756 dr, 566/1, 566/2, 567, 927, 922/1, 919/1, 920/1, 921, 741 położonych w Szczaworyżu obręb 39;
  • 53 dr, 56 dr, 57/1, 57/2, 87, 90 dr, 91 dr, 93 dr położonych w Skotnikach Małych obręb 35;
  • 141, 147, 549 dr położonych w Pęczelicach obręb 28, gm. Busko-Zdrój.

alert rcb 500x500 sPrezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Instytucje publiczne, a co za tym również Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Busko-Zdrój, 2019.05.22

Znak:GKNR.6845.176.2019

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 5-6 i 33-34, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 300,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 07 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 22 maja 2019 r.

sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatu buskiego.

Na podstawie art.34 ust 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z2019r. poz. 511), art. 163 ust. I i6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. Z 2018r, poz. 2268 z późniejszymi zmianami ) oraz art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2018 r. poz, 1401 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w dniu wczorajszym wprowadzam z dniem 22 maja 2019r. od godz. 7:00 na terenie powiatu buskiego , aż do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe.

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 r. [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 21 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.18.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 

na budowie stacji transformatorowej kontenerowej (2 szt.) elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 46, 82, 83, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 592, 705, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114/1, 114/2, 119/1, 119/2, 125/1, 125/2, 128/1, 128/3, 128/4, 131/1, 132/1, 133/3, 133/5, 140/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 143/2, 149/2, 65/11, 65/14, 65/15, 65/18, 65/19, 65/26, 66/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 120, 122 położonych w obrębie geodezyjnym 32 Siesławice gm. Busko-Zdrój
  • ozn. nr ew. 198, 199, 207, 208, 210, 293, 301, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 448, 619, 206/1, 206/2, 300/2, 303/1, 303/2, 306/2, 315/2, 316/4, 316/6, 330/2, 332/2, 336/2, 349/4, 405/1, 405/2, 431/1, 300/1 położonych w obrębie geodezyjnym 40 Wełecz gm. Busko-Zdrój.