Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 2022.08.01

Znak: BUŚ.6733.16.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 )

zawiadamiam

strony postępowania, iż wydana została decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. gr. 620, 499/23, 499/21, 499/22, 499/20, 619/1, 498/16, 498/15, 497/28, 497/27, 497/26, 497/25, 496/4, 496/3, 495/2 i 495/1 położonych w sołectwie Zbludowice oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 723/56 i 723/57 położonych w sołectwie Owczary gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 01.08.2022 r.

Znak:GNWR.6845.369.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnych.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obr. 13 w Parku Zdrojowym przy kompleksie #Tężnia Busko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 123/5, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010136/2.

Dzierżawa dotyczy 14 części działki nr 123/5 o powierzchni 12,0 m2 każda - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktów promujących produkty regionalne, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem żółtym i numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Busko-Zdrój, 01.08.2022 r.

Znak:GNWR.6845.368.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 13 przy ul. Rokosza, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 207/2 oraz nr 123/5, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00010136/2.

Dzierżawa dotyczy 1 części działki nr 207/2 o powierzchni 20,0 m² oraz 4 części działki nr 123/5 o powierzchni 15,0 m2 każda - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem niebieskim i numerami 1, 2, 3, 4 lub 5.

Busko-Zdrój, dnia 28.07.2022 r.

Znak: GKN.683.50.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. uprzejmie zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 526/2, 644/1o łącznej pow. 0,0063 ha,położonej w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach.

Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, a w szczególności ze sporządzonym operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, w oparciu o które zostanie wydana decyzja.

Busko-Zdrój, dnia 28.07.2022 r.

Znak: GKN.683.42.2021

ZAWIADOMIENIE

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - zwanej dalej u.g.n., uprzejmie zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 540/4 o pow. 0,0311 ha,położonej w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach.

Busko-Zdrój, dnia 28.07.2022 r.

Znak: GKN.683.41.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. uprzejmie zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr nr 523/6, 539/1o łącznej pow. 0,0687 ha, położonej w obrębie 43 Zbludowice, gm. Busko-Zdrój, objętej decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach.

Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, a w szczególności ze sporządzonym operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, w oparciu o które zostanie wydana decyzja.

Busko-Zdrój, dn. 22.07.2022 r.

Znak: GKN.683.73.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

STAROSTA  BUSKI

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.683.73.2021 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 503/1 o powierzchni 120 m2, położonej w obrębie 43 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Busko-Zdrój, na podstawie decyzji Nr 2/2020 znak: AB.670.4.2.2020 z dnia 29.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Busko-Zdrój, dnia 27.07.2022r.

Znak: GKN.6620.2.127.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Kostki Duże, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 05.09.2022r. do dnia 23.09.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 18 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Kostki Duże do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Busko-Zdrój, dnia 27.07.2022r.

Znak: GKN.6620.2.125.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Bilczów, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 29.08.2022r. do dnia 16.09.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 18 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Bilczów do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Busko-Zdrój, dnia 27.07.2022r.

Znak: GKN.6620.2.124.2021

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Baranów, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, że w terminie od dnia 22.08.2022r. do dnia 09.09.2022r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 18 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Baranów do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.