Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko- Zdrój, dnia 26.02.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.3.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Busko-Zdrój obręb 01, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 7, 9, 13, 14, 20, 50, 64, 66, 73/1, 78, 79, 87, 93, 115, 116, 128, 138, 140, 142, 164, 165, 167, 231/2, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 1, 11, 24, 91, 92, 95, 99, 150, 153, 166, 193, 192 o łącznej powierzchni 15.1127 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Busko- Zdrój, dnia 26.02.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.2.2019 

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Chotelek gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 27, 28, 36, 49, 64, 65, 81, 85, 97, 140, 147, 148, 210, 211, 220, 284, 329, 331, 373, 428, 436, 437, 507/1, 554, 558, 597, 628, 634, 651, 652, 664, 665, 687, 736, 748, 759/1, 760 o łącznej powierzchni 9.4753 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję¬ty w sołectwie Chotelek oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Busko- Zdrój, dnia 26.02.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.1.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Kołaczkowice gm. Busko-Zdrój ozna-czone w ewidencji gruntów numerami 63, 98, 174, 270, 318, 339, 340, 361, 389, 398, 432, 441, 471, 582, 584, 585, 648, 683, 684, 783, 805, 806, 981, 1053, 1114, 1147, 1153, 1168, 1187,1269, 1291, 1309, 1323, 1351, 1358, 1359, 1392, 1463, 1504, 1564, 1594, 1595, 1634, 1666, 1705, 1713, 1746, 1759, 1776, 1801, 1839, 1868, 1966, 2002, 2098, 2156, 2185, 2191, 2196, 2218, 2239, 2245 o łącznej powierzchni 20.40 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję¬ty w sołectwie Kołaczkowice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Dnia 21 lutego 2019 roku

Sygn. akt VIII Ns 19/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 19/19, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.968,80 zł tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0032 Siesławice, gminy Busko Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 501/2 o powierzchni 0,0339 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości przysługujące na dzień 9 listopada 2018 roku - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko Zdrój, 27.02.2019 r.

Znak: GKNR.6830.3.2.2019 

 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Zbludowice obręb 0043 gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 16 z działką nr 17/1 - stanowiącymi własność osób fizycznych. 

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (do trzech miesięcy od daty podpisania umowy).

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Busko-Zdrój, dnia 27 lutego 2019r.

Znak: BUŚ.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 179/1, 179/2, 200/3, 180/7 (wydzielona z dz. 180/1), 180/8 (wydzielona z dz. 180/1), 180/9 (wydzielona z dz. 180/1) położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Bronina gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 906, 922, 1058, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 679/1, 680/2, 680/1, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/1, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 1005, 702, 703, 704, 705, 1003, 706, 707, 710/1, 711/1, 711/2, 712, 713, 714, 715, 716, 909, 162, 887, 982/2, 228/3, 228/4, 229, 234, 236, 237, 238/2, 239, 240/9, 240/6, 240/5, 241/1, 891, 241/2, 218, 219, 220/1, 222, 223, 224, 225, 226, 892/2, 555, 554, 206/2, 206/1, 207, 204/1, 890, 1045, 235, 553, 901, 443/1, 442, 174, 173/1, 173/4, 892/1, 262/2, 262/4, 259/2, 258/4, 172, 256/1, 256/4, 94, 886, 884, 148/1, 149, 1052, 147, 146, 973, 145, 144/3, 144/5, 144/4, 144/2, 1051, 1046, 143, 974, 142, 141, 140, 139, 138, 978, 156, 887, 163/1, 164/1, 165/3, 165/4, 165/2, 166/1, 166/2, 166/3, 167, 169, 262/3, 259/1, 260, 258/1, 258/3, 257/2, 257/1, 255, 893/3, 254, 253, 250/1, 249, 248, 247, 246, 243, 245, 244, 242, 98/1, 98/2, 90, 464, 1076/11, 1076/12, 883, 27, 893/1, 263, 1077, 265, 266, 267, 268, 955, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 284/1, 916/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784/2, 784/1, 784/3, 916/2, 895, 306, 304/1, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 325, 296, 295, 294, 293, 292, 956, 291, 289, 288, 287, 286/2, 286/1, 285/3, 285/2, 893/4, 285/1, 1076/1, 1076/7, 1076/13 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/14 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/15 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/16 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/8, 1076/9, 1076/10, 309/4, 309/3, 310/4, 310/7, 310/6, 311, 312, 313/2, 313/1, 316/3, 897, 898, 959, 960, 377, 378/1, 379, 378/2, 380, 382/1, 383, 384, 385, 899, 426, 427, 428/1, 429, 428/2, 430/1, 430/2, 431, 1070, 434, 435, 900, 985, 437 położonych w obrębie geodezyjnym 0046 Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 1007, 991, 714, 715, 716, 718, 767, 719, 720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 746, 729, 730, 731, 732, 16, 5, 106, 3/6, 3/7, 3/8, 3/1, 2, 1, 745, 728 położonych w obrębie geodezyjnym 0039 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój.

Busko - Zdrój , 18 lutego 2019 r.

PSP1.221.1.2019

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 2204 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Lp. Nr ewid. nieruch. Powierzchnia użytkowa Położenie Przeznaczenie
1. lokal w budynku szkoły
dz. 206/4
K/l B/00046699/7
12,04 m2

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Busku - Zdroju

pod działalność
 handlowo-usługowa

Czynsz dzierżawy określa się w wysokości nie niższej niż:

2.1. lokal użytkowy o powierzchni 12,04 m2 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju - 280,00 zł +VAT miesięcznie.

Busko-Zdrój, dnia 25 lutego 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 143/2, 141/5, 141/4, 141/6 położonych w sołectwie Siesławice (obr. 32) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 25 luty 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia, na działce ozn. nr ewid. 157 (obręb 5 ) położonej w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej.

Busko-Zdrój, 2019.02.19

Znak: BUŚ.6220.14.2016

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

po przedłożeniu przez Wnioskodawcę uzupełnienia do przedłożonej dokumentacji pismami z dnia: 10.04.2018 r, 10.05.2018 r., 07.08.2018 r., 27.12.2018 r. i 28.01.2019 r., tut. Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP.

Wszczęcie postępowania w w/w sprawie nastąpiło zawiadomieniem Wójta Gminy Wiślica z dnia 08.01.2015 r., znak:RS.III.6220.5.2014.2015.