Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 2 styczeń 2019 r

Znak: BUŚ.6733.66.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam strony, że w dniu 2 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 61,95 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), systemem antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt. i anteny radiolinii 4 szt. U podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ewid. gr. 339 położonej w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Kielce, 17 grudnia 2018 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.: 49, 85, 89, 90 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w związku z prowadzonym na wniosek złożony 12 grudnia 2018 r., przez Dyrektora Zarządu IKM AGROPOM Sp. z o.o., postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na okres 20 lat, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego -rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

 1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,5320 ha, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,3615 ha, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
 3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,2798 ha, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3, terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, o łącznej powierzchni 0,8822 ha, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, 27 grudzień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.67.2018 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko - Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 184, 225/1, 249 położonych w m. Wełecz .

Busko-Zdrój, dn. 19.12.2018r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.674.4.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11 f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.12.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.674.4.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 • przebudowie i budowie drogi gminnej,
 • budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, linii kablowej oświetlenia ulicznego,
 • przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej i napowietrznej teletechnicznej w Busku-Zdroju,

w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej":

Busko-Zdrój, 24.12.2018r.

GKNŚR.6840.30.3.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Informację

o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości komunalnych, które odbyły się w dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, sala 25.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 18 położonej w Elżbiecinie gm. Busko-Zdrój o powierzchni 0,36 ha, posiadającej księgę wieczystą KI1B/00068945/7.
Cena wywoławcza nieruchomości – 103 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 104 030,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 osoba
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pan Konrad Zych

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerze ewidencyjnym 67/5 i powierzchni 0,0995 ha, 67/6 i powierzchni 0,0040 ha, 67/7 i powierzchni 0,0162 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9 oraz z działki nr 72/1 i powierzchni 0,0347 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00007340/1 położona w Busku-Zdroju obr. 11 przy ul. Bohaterów Warszawy.
Cena wywoławcza nieruchomości – 226 000,00 zł (w tym 23% VAT)
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 659/1 położonej w Szańcu gm. Busko-Zdrój o powierzchni 0,14 ha, posiadającej księgę wieczystą KI1B/00039218/0.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto –27 000,00 zł (w tym 23% VAT)
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 27 270,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –1 osoba
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – firma Janusz Waga ,,BLS’’

4. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 659/4 położonej w Szańcu gm. Busko-Zdrój o powierzchni 0,2164 ha, posiadającej księgę wieczystą KI1B/00039218/0.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 46 000,00 zł (w tym 23% VAT)
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 46 460,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 osoba
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – firma Janusz Waga ,,BLS’’

5. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/1 położonej w miejscowości Ruczynów gm. Busko-Zdrój o powierzchni 0,49 ha posiadającej księgę wieczystą KI1B/00026883/3.
cena wywoławcza nieruchomości brutto - 40 000,00 zł (zwolniona z VAT)
najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.20

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1845 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096 ),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2018.12.20 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_Busko-Zdrój_ SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53.00m n.p.t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce nr ewid, 370 położonej w sołectwie Szaniec gm. Busko-Zdrój.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Stanowisko: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: 1/4 etatu (zadaniowy czas pracy)

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 19 grudnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.60.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. nr ew. 143/2, 141/5, 140/1, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6 położonych w sołectwie Siesławice (obr. 32) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 17 grudzień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.52.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

że w dniu 12 grudnia 2018 r. wpłynęły odwołania od decyzji z dnia 3 grudnia 2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 52/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4460B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości do 62,00 m n. p. t. (wraz z instalacją odgromową), system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, anteny sektorowe 9 szt w skład których wchodzi:

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2018 r. Dyrektora Zarządu IKM AGROPOM Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na okres 20 lat, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istniejącym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

 1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
 3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.