Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/234/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2011 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia przez gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider" [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie wystąpienia ze spółki: Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu i zbycia jej akcji [ pdf ].

W sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie prywatyzacji spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" SA. [ pdf ].

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej [ pdf ].

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko-Zdrój [pdf]

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji  przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego [pdf]

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  półrocze roku budżetowego [pdf]

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [pdf]

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [pdf]

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze Gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [pdf]

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku  sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miny Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej  Busku-Zdroju" [pdf]

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz kreślenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [pdf]

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/416/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju. [pdf]

w sprawie targowisk miejskich [pdf]

w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ieczystego w prawo własności nieruchomości. [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ieczystego w prawo własności nieruchomości. [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Leszka Czarnego. [pdf]

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a 2012 rok. [pdf]

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej Busku-Zdroju [pdf]

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. [pdf]

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. [pdf]

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2014 i po 2014 roku [pdf]

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg [pdf]

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym est Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad orzystania z tych obiektów [pdf]

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2012 rok'' [pdf]

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług komunalnych w Busku-Zdroju [pdf]

 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta Gminy Busko-Zdrój [pdf]

 

W sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych  placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie akceptacji Planu Odnowy Miejscowości Młyny przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Młyny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku [ pdf ].

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z usług i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Buski Ośrodek Sportu  Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach [ pdf ].

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].

W sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej [ pdf ].

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/293/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Zakład Usług Komunalnych w Busku -Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku -Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ]. 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ]. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko - Zdrój na lata 2011-2020" [ pdf ].