Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia rodzaju, liczbowego składu i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [pdf].

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/450/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siesławice na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biniątki na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2015 [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2013 [ pdf ].

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Busku - Zdroju imienia „Krzysztofa Pendereckiego" [ pdf ].

W sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego - niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasi [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5" [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przejęcia od Powiatu Buskiego zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/433/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [ pdf ].

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2014 rok [ pdf ].