Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2015 rok (druk nr XIX/250/16).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr XIX/251/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 - 2032 (druk nr XIX/252/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XIX/253/16).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik (druk nr XIX/254/16).

W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XIX/255/16).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XIX/256/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XVIII/241/16)

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XVIII/242/16)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XVIII/243/16)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XVIII/244/16)

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu (druk nr XVIII/245/16)

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji i likwidacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVIII/246/16)

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XVIII/247/16)

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XVIII/248/16)

W sprawie przystąpienia do projektu pn. " Moje kompetencje kluczem do sukcesu" (druk nr XVIII/249/16)

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości komunalnej.

W sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

W sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój do roku 2021

W sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XVI/214/16)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny (druk nr XVI/215/16)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (druk nr XVI/216/16)

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XVI/217/16)

W sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XVI/218/16)

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr XVI/219/16)

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVI/220/16)

W sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok’’ (druk nr XVI/221/16)

W sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Owczary" (druk nr XVI/222/16)

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XVI/223/16)

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XVI/224/16)

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr XVI/225/16)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XV/200/16)

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XV/201/16),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (druk nr XV/202/16),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XV/203/16),

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr XV/204/16),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XV/205/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XV/206/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XV/207/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XV/208/16),

W sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XV/209/16),

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie’’ w Busku-Zdroju  (druk nr XV/210/16),

W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wyrażenia zgody do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn:,,Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój’’ ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (druk nr XV/211/16),

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (druk nr XV/212/16),

W sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (druk nr XV/213/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 – 2030.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok.

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne, ulic położonych na terenie miasta Busko-Zdrój.

W sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkól

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.