Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2014- 2018 oraz sposobów ich realizacji [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5" [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.Batorego w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad soleckich [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 – 2030 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 [ pdf ].

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w 2015 roku [ pdf ].

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej [ pdf ].

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „PONIDZIE" w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji obelisku usytuowanego przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr 1/11/2014 Rady Miejskiej w Buskii-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta [ pdf ].

W sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 29 października 2014 roku na działalność organu spółki komunalnej [ pdf ].W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie doprecyzowania skargi z dnia 29 października 2014 roku [ pdf ].

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia rodzaju, liczbowego składu i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [pdf].

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/450/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siesławice na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biniątki na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2015 [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2013 [ pdf ].

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Busku - Zdroju imienia „Krzysztofa Pendereckiego" [ pdf ].

W sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego - niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasi [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5" [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przejęcia od Powiatu Buskiego zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/433/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [ pdf ].

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].