Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2013 rok" [ pdf ].

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ].

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów [ pdf ].

W sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku–Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku–Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku – Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

W sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/247/2012 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Buskiego do wykonania w latach 2012-2020 projektu pn. ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego’’ [pdf]

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku [pdf]

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku–Zdroju [pdf]

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pdf]

W sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen [pdf]

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012 -2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.[pdf]

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].

W sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie opłaty od posiadania psów [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/234/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2011 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia przez gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider" [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie wystąpienia ze spółki: Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu i zbycia jej akcji [ pdf ].

W sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu [ pdf ].

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie prywatyzacji spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" SA. [ pdf ].

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej [ pdf ].