Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/450/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siesławice na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biniątki na lata 2014-2022" [ pdf ].

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2015 [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2013 [ pdf ].

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Busku - Zdroju imienia „Krzysztofa Pendereckiego" [ pdf ].

W sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego - niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasi [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5" [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przejęcia od Powiatu Buskiego zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/433/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [ pdf ].

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju z późniejszymi zmianami [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2016 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność radnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

Zamknij