Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2016 rok (druk nr XXX/420/17).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr XXX/421/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXX/422/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXX/423/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXX/424/17).

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXX/425/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXX/426/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/427/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/428/17).

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju (druk nr XXX/429/17).

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabkowice na lata 2017-2023 (druk nr XXX/430/17).

W sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032" (druk nr XXX/431/17).

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (druk nr XXX/432/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach (druk nr XXX/433/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie (druk nr XXX/434/17).

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XXX/435/17).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2016 (druk nr XXX/436/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXIX/400/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXIX/401/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/402/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/403/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/404/17).

W sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego (druk nr XXIX/405/17).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/406/17).

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju obowiązujących na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/407/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVIII/389/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz „Klasyka w Kurorcie" (druk nr XXVIII/390/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider" (druk nr XXVIII/391/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich (druk nr XXVIII/392/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XXVIII/393/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXVIII/394/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXVIII/395/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/396/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/397/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/398/17).

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/399/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXVII/378/17),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVII/379/17),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXVII/380/17),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXVII/381/17),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr XXVII/382/17),

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2017 rok” (druk nr XXVII/383/17),

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania (druk nr XXVII/384/17),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (druk nr XXVII/385/17),

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr XXVII/386/17),

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (druk nr XXVII/387/17),

W sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (druk nr XXVII/388/17),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVI/356/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXVI/357/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXVI/358/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XXVI/359/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XXVI/360/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (druk nr XXVI/361/17),

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr XXVI/362/17),

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr XXVI/363/17),

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nrXXVI/364/17),

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nrXXVI/365/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/366/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/367/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/368/17),

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2021 (druk nr XXVI/369/17),

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/370/17),

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005 r. W sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (druk nr XXVI/371/17),

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o. w Busku-Zdroju na lata 2017-2021 (druk nr XXVI/372/17),

W sprawie przyjęcia Planu Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/373/17),

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XXVI/374/17),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 (druk nr XXVI/375/17).

Przyjmująca stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju do sieci szpitali (druk nr XXVI/376/17)

W sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców dotyczącego budowy stacji telefonii komórkowej ,,55516_BuskoZdrój'' na działce nr 31 w obrębie 08 miasta Busko-Zdrój (druk nr XXVI/377/17)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok  (druk nr XXIV/337/16),

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2034  (druk nr XXIV/338/16),

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok  (druk nr XXIV/339/16),

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/340/16),

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/341/16),

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/342/16),

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIV/343/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/344/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/345/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/346/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/347/16),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat (druk nr XXIV/348/16),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służów na lata 2016-2023 (druk nr XXIV/349/16),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostki Małe na lata 2016-2023 (druk nr XXIV/350/16),

W sprawie przyjęcia programu Buska Karta Seniora (druk nr XXIV/351/16),

W sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIV/352/16),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXIV/353/16),

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr XXIV/354/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 -2032 (druk nr XXIII/322/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXIII/323/16).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XXIII/324/16).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXIII/325/16).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXIII/326/16).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok (druk nr XXIII/327/16).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XXIII/328/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIII/329/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIII/330/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIII/331/16).

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/332/16).

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/333/16).

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/334/16).

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/335/16).

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIII/336/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXII/303/16).

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr XXII/304/16).

W sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr XXII/305/16).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (druk nr XXII/306/16).

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXII/307/16).

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXII/308/16).

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie (druk nr XXII/309/16).

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach (druk nr XXII/310/16).

W sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko – Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXII/311/16).

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko – Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXII/312/16).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/313/16).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXII/314/16).

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok" (druk nr XXII/315/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXII/316/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXII/317/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/318/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/319/16).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat (druk nr XXII/320/16).

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (druk nr XXII/321/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXI/283/16).

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego (druk nr XXI/284/16).

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego (druk nr XXI/285/16).

W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr XXI/286/16).

W sprawie przyjęcia dofinansowania dla zadania pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (druk nr XXI/287/16).

W sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr XXI/288/16).

W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/289/16).

W sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego części nieruchomości położonej w Busku Zdroju obręb 09, oznaczonej nr 22/3 o powierzchni około 0,0180 ha (druk nr XXI/290/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/291/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXI/292/16).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/293/16).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/294/16).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek (druk nr XXI/295/16).

W sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr XXI/296/16).

W sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój" (druk nr XXI/297/16).

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr XXI/298/16).

W sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko–Zdrój do roku 2021 (druk nr XXI/299/16).

W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXI/300/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032 (druk nr XXI/301/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXI/302/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 -2032 (druk nr XX/275/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XX/276/16).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XX/277/16).

W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" (druk nr XX/278/16).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Buskiego oraz z Powiatem Buskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego (druk nr XX/279/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/264/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach (druk nr XX/280/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/265/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie (druk nr XX/281/16).

W sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zbadania wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XX/282/16).