Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 – 2030.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok.

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne, ulic położonych na terenie miasta Busko-Zdrój.

W sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkól

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadania.

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedulach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Slabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 -2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 20l2r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedułach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2015 rok" [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].