Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014-2020 [ pdf ].

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014 - 2030 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju z późniejszymi zmianami [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2016 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność radnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [pdf].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2012 rok [ pdf ]
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok [ pdf ]
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko–Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ]
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2013 rok [ pdf ]
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ]
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/276/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ]
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ]
w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [ pdf ]
w sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia [ pdf ]
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ]
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny [ pdf ]
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczącej zatwierdzenia do realizacji projektu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój” w ramach programu priorytetowego pn. „System Zielonych Inwestycji (GIS-część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” [ pdf ]
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Busko-Zdrój [ pdf ]
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok [ pdf ]
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ] (71 MB).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju za 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu w Szańcu wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia „Jana Olrycha Szanieckiego" [ pdf ].

W sprawie nadania Szkole Podstawowej w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia „Jana Olrycha Szanieckiego" [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].