Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadania.

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedulach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Slabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 -2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 20l2r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedułach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2015 rok" [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2014- 2018 oraz sposobów ich realizacji [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5" [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.Batorego w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad soleckich [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 – 2030 [ pdf ].

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 [ pdf ].

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w 2015 roku [ pdf ].

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej [ pdf ].

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „PONIDZIE" w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji obelisku usytuowanego przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr 1/11/2014 Rady Miejskiej w Buskii-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta [ pdf ].

W sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 29 października 2014 roku na działalność organu spółki komunalnej [ pdf ].W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok [ pdf ].

W sprawie doprecyzowania skargi z dnia 29 października 2014 roku [ pdf ].

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia rodzaju, liczbowego składu i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych [ pdf ].

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [pdf].

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju [ pdf ].