Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [pdf].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2012 rok [ pdf ]
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok [ pdf ]
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko–Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ]
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2013 rok [ pdf ]
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ]
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/276/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ]
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ]
w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [ pdf ]
w sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia [ pdf ]
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ]
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny [ pdf ]
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczącej zatwierdzenia do realizacji projektu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój” w ramach programu priorytetowego pn. „System Zielonych Inwestycji (GIS-część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” [ pdf ]
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Busko-Zdrój [ pdf ]
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok [ pdf ]
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ] (71 MB).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju za 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu w Szańcu wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia „Jana Olrycha Szanieckiego" [ pdf ].

W sprawie nadania Szkole Podstawowej w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia „Jana Olrycha Szanieckiego" [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko - Zdrój na lata 2013 - 2030 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2013 rok" [ pdf ].

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ].

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów [ pdf ].

W sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku–Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku–Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku – Zdroju na 2013 rok [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

W sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/247/2012 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Buskiego do wykonania w latach 2012-2020 projektu pn. ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego’’ [pdf]

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku [pdf]

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku–Zdroju [pdf]

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pdf]

W sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen [pdf]

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012 -2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.[pdf]

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].

W sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie opłaty od posiadania psów [ pdf ].

Zamknij