Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko-Zdrój [pdf]

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji  przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego [pdf]

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  półrocze roku budżetowego [pdf]

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [pdf]

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [pdf]

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [pdf]

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze Gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój [pdf]

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku  sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miny Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej  Busku-Zdroju" [pdf]

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz kreślenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów [pdf]

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/416/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju. [pdf]

w sprawie targowisk miejskich [pdf]

w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ieczystego w prawo własności nieruchomości. [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ieczystego w prawo własności nieruchomości. [pdf]

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Leszka Czarnego. [pdf]

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a 2012 rok. [pdf]

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej Busku-Zdroju [pdf]

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. [pdf]

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. [pdf]

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2014 i po 2014 roku [pdf]

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg [pdf]

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym est Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad orzystania z tych obiektów [pdf]

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2012 rok'' [pdf]

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług komunalnych w Busku-Zdroju [pdf]

 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta Gminy Busko-Zdrój [pdf]

 

W sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych  placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie akceptacji Planu Odnowy Miejscowości Młyny przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Młyny [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku [ pdf ].

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z usług i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Buski Ośrodek Sportu  Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach [ pdf ].

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach [ pdf ].

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości [ pdf ].

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pdf ].

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania [ pdf ].

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].

W sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej [ pdf ].

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/293/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą : Zakład Usług Komunalnych w Busku -Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku -Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ]. 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ]. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko - Zdrój na lata 2011-2020" [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie dekapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie restrukturyzacji, zmiany nazwy oraz statutu zakładu budżetowego pod nazwą: Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy Busko - Zdrój pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej oraz w sprawie restrukturyzacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie określenia dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [ pdf ].

W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzeniu punktów sprzedaży w strefie „A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2016 [ pdf ].

W sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem dr Szymona Starkiewicza" [ pdf ].

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/318/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko - Zdrój  [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości [ pdf ].

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. [ pdf ].

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/353/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" [ pdf ].

 

W sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

W sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [ pdf ].

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

 

W sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [ pdf ].

 

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider" [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, zmienionej Uchwalą Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku [ pdf ].

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko - Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych [ pdf ].

 

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju", zmienionej Uchwałą Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 roku [ pdf ].

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego [ pdf ].

W sprawie utworzenia obwodów glosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania [ pdf ].

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników [ pdf ].

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu [ pdf ].

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2010 rok [ pdf ].

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z wykonania budżetu za 2010 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2011 - 2025 [ pdf ].

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [ pdf ].

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju" [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego [ pdf ].

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego [ pdf ].

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach [ pdf ].

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju [ pdf ].

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju [ pdf ].

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej [ pdf ].

W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru rezerwatu przyrody „Owczary" [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju [ pdf ].

W sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2032 [ pdf ].

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych [ pdf ].

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska [ pdf ].

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A. [ pdf ].