Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXV/302/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXV/303/2020).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXV/304/2020).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/272/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXV/305/2020).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXV/306/2020).

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039” (druk nr XXV/307/2020).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr XXIV/294/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIV/295/2020).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXIV/296/2020).

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywizacja osób niesamodzielnych i opieka dzienna w środowiskowym domu samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr XXIV/297/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/298/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/299/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/300/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/289/2020).

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr XXIII/290/2020).

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 488/6 położonej w obrębie 6 przy ul. Stefana Batorego w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/291/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXIII/292/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznejw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/293/2020).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XXII/263/2020).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok (druk nr XXII/264/2020).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr XXII/265/2020).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXII/266/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXII/267/2020).

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XXII/268/2020).

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XXII/269/2020).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXI/243/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Wełczu (druk nr XXI/244/2020).

W sprawie zamiany nieruchomości (druk nr XXI/245/2020).

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXI/246/2020).

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych (druk nr XXI/247/2020).

Sprawozdanie Burmistrza MiG za okres pomiędzy sesjami [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XX/235/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XX/236/2020).

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/586/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XX/237/2020).

W sprawie zmiany Uchwały NR XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok (druk nr XX/238/2020).

W sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XX/239/2020).

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr XX/240/2020).

W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (druk nr XX/241/2020).

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr XX/242/2020).

Sprawozdanie Burmistrza MiG za okres pomiędzy sesjami [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XIX/221/2020),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XIX/222/2020),

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr XIX/223/2020),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XIX/224/2020),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XIX/225/2020),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego w Busku-Zdroju (druk nr XIX/226/2020),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Małych (druk nr XIX/227/2020),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVIII/211/2020).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XVIII/212/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Zbludowicach (druk nr XVIII/213/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Busku -Zdroju obr.12 (druk nr XVIII/214/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XVIII/215/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (druk nr XVII/188/2019).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XVII/189/2019).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVII/190/2019).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/191/2019).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/192/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040 (nr XVI/171/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XVI/172/2019).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (nr XVI/173/2019).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok (nr XVI/174/2019).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (nr XVI/175/2019).

W sprawie utraty mocy uchwały nr IX/118/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 roku o wystąpieniu Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w Busku-Zdroju (nr XVI/176/2019).