Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dn. 08.01.2019r.

Znak: RSID.7011.1.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowych architektonicznych, budowlano-wykonawczych i kosztorysowych dotyczących zadań pn.: Termomodernizacja Budynku świetlicy wiejskiej w Kamedułach, Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju, Termomodernizacja budynku świetlicy w Broninie, Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Szczaworyżu w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym” w oparciu o założenia zawarte w audytach energetycznych opracowanych przez Biuro Realizacji Budownictwa i Audytingu Energetycznego Marek Cibor z Warszawy.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Uzyskanie na własny koszt map do celów projektowych, jeżeli takie są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju;
1.2.Opracowanie dokumentacji projektowych architektonicznych, budowlano-wykonawczych i kosztorysowych dla następujących obiektów:

  1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kamedułach (Kameduły 34)
  2. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju (ul. Kościuszki 46, Busko-Zdrój) – obiekt objęty ochroną w ramach zabytkowego układu urbanistycznego miasta Busko-Zdrój
  3. Termomodernizacja budynku świetlicy w Broninie (Bronina 81A)
  4. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Szczaworyżu (Szczaworyż 53)

1.3 Sporządzenie inwentaryzacji powyższych obiektów;
1.4. Dokumentacje techniczne dotyczące termomodernizacji powyższych obiektów powinny zawierać wszystkie roboty przedstawione w załączonych audytach energetycznych.
1.5. Dokonanie weryfikacji przekazanych Audytów energetycznych ze względu na istniejący stan, który mógł się zmienić od czasu opracowania audytów oraz ze względu na rzeczywiste wymogi budynków pod względem energetycznym, po wcześniejszej konsultacji z użytkownikiem oraz zleceniodawcą tj. Gminą Busko-Zdrój. W przypadku stwierdzenia, że Audyt nie odpowiada stanowi faktycznemu lub zawiera błędy, Projektant opracuje nowy Audyt energetyczny, wskazujący na konieczne do wykonania roboty termomodernizacyjne w obrębie danego obiektu.
1.6. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – odrębnie dla w/w zadań,
1.7. Opracowanie specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót – odrębnie dla w/w zadań.
1.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.
1.9. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ]. 
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ]. 
Załącznik nr 3 - oswiadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załączniki [ zip ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2019.01.28)

Zamknij