Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 03.06.2020 

Znak:GKNR.6845.88.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- dzierżawa części działki o nr 564/4 o powierzchni 30,0m² przy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na dzierżawę części działki w Busku-Zdroju przy ul. Spacerowa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 564/4 - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Minimalny czynsz dzierżawny za część działki określa się w wysokości 760,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: do 8 czerwca 2020 roku do godziny 9:30.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę części działki nr 564/4 w Busku-Zdroju" - pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31 października 2020r.
 2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę jego firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 4. Rodzaj oferowanej usługi gastronomicznej.
 5. Oferowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 roku w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz. 1000. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty:
  - 80% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego
  - 20% rodzaj oferowanej usługi gastronomicznej.

Inne informacje

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 3. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. nr 41 370-52-48.

Niniejsze zaproszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].