Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2003-08-01   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/23/03
 Przedmiot zamówienia
 dobudowa 3 – ech kamer monitoringu wizyjnego , 3 - ech nadajników i odbiorników telemetrycznych, oraz 2-ch słupów specjalnych do zamontowania kamer wraz z dobudową przewodów zasilających do kamer
Numer sprawy : RS – 341/23/03
2003-08-01
Przetarg nieograniczony


Burmistrz
Miasta i Gminy
Busko Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 24 55, fax. 041 378 34 39


ogłasza przetarg nieograniczony na dobudowę 3 - ch kamer monitoringu wizyjnego w Busku Zdroju.
Przedmiot zamówienia: dobudowa 3 - ech kamer monitoringu wizyjnego , 3 - ech nadajników i odbiorników telemetrycznych, oraz 2-ch słupów specjalnych do zamontowania kamer wraz z dobudową przewodów zasilających do kamer.
Miejsce realizacji: Miasto Busko Zdrój.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji (wymagany) - 31/09/2003
Wadium - 1 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym. .
Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż. Wiktor Kwas, tel. 41 378 2455 wew. 210, lok. 36, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej pok. nr. 3.
Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2003 o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna pok. nr. 25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.