Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

2004-02-17   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/8/04
 Przedmiot zamówienia
 zakup kruszywa, które będzie wykorzystywane do remontu dróg położonych na terenie gminy Busko Zdrój.

Numer sprawy : RS – 341/8/04
2004-02-17

Przetarg nieograniczony

 o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
al. Mickiewicza 10, 28 – 100 Busko – Zdrój
tel. (0 41) 378-24-55, fax (0 41) 378-34-39

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup kruszywa, które będzie wykorzystywane do remontu dróg położonych na terenie gminy Busko Zdrój.
Miejsce realizacji: Gmina Busko Zdrój.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji (wymagany) – 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Warunki przystąpienia do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr inż. Maria Leśniewska, tel. 41 378 2455 wew. 232, lok. 36, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej pok. nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2004r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2004. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna pok. nr 25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe tj. określone w warunkach przystąpienia do przetargu.