Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXXV/483/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXV/484/17).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr XXXV/485/17).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXV/486/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko – Zdrój (druk nr XXXV/487/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/488/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/489/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/490/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/491/17).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXXV/492/17).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (druk nr XXXV/493/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/494/17).

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/495/17).

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/496/17).

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXIV/457/17)

b) w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Busko-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr XXXIV/458/17)

c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr XXXIV/459/17)

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/460/17)

e) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/461/17)

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXXIV/462/17)

g) w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki (druk nr XXXIV/463/17)

h) w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/464/17)

i) w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/465/17)

j) w sprawie nadania nazwy ulicy w Zbludowicach (druk nr XXXIV/466/17)

k) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/467/17)

l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych (druk nr XXXIV/468/17)

m) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXII/440/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXIV/469/17)

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju z klasami integracyjnymi (druk nr XXXIV/470/17)

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zbludowicach (druk nr XXXIV/471/17)

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/472/17)

r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/473/17)

s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach (druk nr XXXIV/474/17)

t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrowodzie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie (druk nr XXXIV/475/17)

u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach (druk nr XXXIV/476/17)

w) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu (druk nr XXXIV/477/17)

y) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/478/17)

z) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XXXIV/479/17)

a`) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIV/480/17)

b`) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego Jerzego Szydłowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/481/17)

c`) w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/482/17)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIII/454/17).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIII/455/17).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIII/456/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXXII/440/17)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXII/441/17)

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/417/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowejprowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowegodochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXXII/442/17)

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/304/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016 roku w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXXII/443/17)

W sprawie ustalenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/444/17)

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/445 /17)

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skarg na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXII/446/17)

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr XXXII/447/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/448/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/449/17)

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/450/17)

W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/451/17)

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby lub rodziny bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr XXXII/452/17)

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr XXXII/453/17)

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXI/438/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXI/439/17).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2016 rok (druk nr XXX/420/17).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr XXX/421/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXX/422/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXX/423/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXX/424/17).

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXX/425/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXX/426/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/427/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXX/428/17).

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju (druk nr XXX/429/17).

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabkowice na lata 2017-2023 (druk nr XXX/430/17).

W sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032" (druk nr XXX/431/17).

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (druk nr XXX/432/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach (druk nr XXX/433/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie (druk nr XXX/434/17).

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XXX/435/17).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2016 (druk nr XXX/436/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXIX/400/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXIX/401/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/402/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/403/17).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju (druk nr XXIX/404/17).

W sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego (druk nr XXIX/405/17).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/406/17).

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju obowiązujących na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/407/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVIII/389/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz „Klasyka w Kurorcie" (druk nr XXVIII/390/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider" (druk nr XXVIII/391/17).

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich (druk nr XXVIII/392/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XXVIII/393/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXVIII/394/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXVIII/395/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/396/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/397/17).

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/398/17).

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVIII/399/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXVII/378/17),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVII/379/17),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXVII/380/17),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXVII/381/17),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr XXVII/382/17),

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2017 rok” (druk nr XXVII/383/17),

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania (druk nr XXVII/384/17),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (druk nr XXVII/385/17),

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr XXVII/386/17),

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (druk nr XXVII/387/17),

W sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (druk nr XXVII/388/17),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXVI/356/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXVI/357/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXVI/358/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XXVI/359/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XXVI/360/17),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (druk nr XXVI/361/17),

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr XXVI/362/17),

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr XXVI/363/17),

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nrXXVI/364/17),

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nrXXVI/365/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/366/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/367/17),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/368/17),

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2021 (druk nr XXVI/369/17),

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/370/17),

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005 r. W sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (druk nr XXVI/371/17),

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o. w Busku-Zdroju na lata 2017-2021 (druk nr XXVI/372/17),

W sprawie przyjęcia Planu Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXVI/373/17),

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XXVI/374/17),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 (druk nr XXVI/375/17).

Przyjmująca stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju do sieci szpitali (druk nr XXVI/376/17)

W sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców dotyczącego budowy stacji telefonii komórkowej ,,55516_BuskoZdrój'' na działce nr 31 w obrębie 08 miasta Busko-Zdrój (druk nr XXVI/377/17)