Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok  (druk nr XXIV/337/16),

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2034  (druk nr XXIV/338/16),

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok  (druk nr XXIV/339/16),

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/340/16),

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/341/16),

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok (druk nr XXIV/342/16),

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIV/343/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/344/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/345/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/346/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIV/347/16),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat (druk nr XXIV/348/16),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służów na lata 2016-2023 (druk nr XXIV/349/16),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostki Małe na lata 2016-2023 (druk nr XXIV/350/16),

W sprawie przyjęcia programu Buska Karta Seniora (druk nr XXIV/351/16),

W sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIV/352/16),

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXIV/353/16),

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr XXIV/354/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 -2032 (druk nr XXIII/322/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXIII/323/16).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XXIII/324/16).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXIII/325/16).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXIII/326/16).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok (druk nr XXIII/327/16).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XXIII/328/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIII/329/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXIII/330/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIII/331/16).

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/332/16).

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/333/16).

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/334/16).

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/335/16).

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIII/336/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXII/303/16).

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr XXII/304/16).

W sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr XXII/305/16).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (druk nr XXII/306/16).

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXII/307/16).

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXII/308/16).

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie (druk nr XXII/309/16).

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach (druk nr XXII/310/16).

W sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko – Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXII/311/16).

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko – Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXII/312/16).

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/313/16).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXII/314/16).

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok" (druk nr XXII/315/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXII/316/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXII/317/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/318/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXII/319/16).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat (druk nr XXII/320/16).

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (druk nr XXII/321/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXI/283/16).

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego (druk nr XXI/284/16).

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego (druk nr XXI/285/16).

W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr XXI/286/16).

W sprawie przyjęcia dofinansowania dla zadania pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (druk nr XXI/287/16).

W sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr XXI/288/16).

W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/289/16).

W sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego części nieruchomości położonej w Busku Zdroju obręb 09, oznaczonej nr 22/3 o powierzchni około 0,0180 ha (druk nr XXI/290/16).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/291/16).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XXI/292/16).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/293/16).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/294/16).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek (druk nr XXI/295/16).

W sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr XXI/296/16).

W sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój" (druk nr XXI/297/16).

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr XXI/298/16).

W sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko–Zdrój do roku 2021 (druk nr XXI/299/16).

W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXI/300/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032 (druk nr XXI/301/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XXI/302/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 -2032 (druk nr XX/275/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XX/276/16).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (druk nr XX/277/16).

W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" (druk nr XX/278/16).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Buskiego oraz z Powiatem Buskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego (druk nr XX/279/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/264/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach (druk nr XX/280/16).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/265/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie (druk nr XX/281/16).

W sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zbadania wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XX/282/16).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2015 rok (druk nr XIX/250/16).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr XIX/251/16).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2016 - 2032 (druk nr XIX/252/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XIX/253/16).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik (druk nr XIX/254/16).

W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XIX/255/16).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XIX/256/16).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XVIII/241/16)

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XVIII/242/16)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XVIII/243/16)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XVIII/244/16)

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu (druk nr XVIII/245/16)

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji i likwidacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVIII/246/16)

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XVIII/247/16)

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XVIII/248/16)

W sprawie przystąpienia do projektu pn. " Moje kompetencje kluczem do sukcesu" (druk nr XVIII/249/16)

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie nadania nazwy ronda

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości komunalnej.

W sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

W sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój do roku 2021

W sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XVI/214/16)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny (druk nr XVI/215/16)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (druk nr XVI/216/16)

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XVI/217/16)

W sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XVI/218/16)

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr XVI/219/16)

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVI/220/16)

W sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok’’ (druk nr XVI/221/16)

W sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Owczary" (druk nr XVI/222/16)

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XVI/223/16)

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XVI/224/16)

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr XVI/225/16)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (druk nr XV/200/16)

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XV/201/16),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (druk nr XV/202/16),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XV/203/16),

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr XV/204/16),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XV/205/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XV/206/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XV/207/16),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr XV/208/16),

W sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XV/209/16),

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie’’ w Busku-Zdroju  (druk nr XV/210/16),

W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz wyrażenia zgody do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn:,,Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój’’ ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (druk nr XV/211/16),

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (druk nr XV/212/16),

W sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (druk nr XV/213/16).