Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2018 -2040 (Nr XL/541/2018).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr XL/542/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat (Nr XL/543/2018).

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (Nr XL/544/2018).

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (Nr XL/545/2018).

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (Nr XL/546/2018).

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Nr XL/547/2018).

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w związku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (Nr XL/548/2018).

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej w związku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (Nr XL/549/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej (Nr XL/550/2018).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2018 -2040 (Nr XXXIX/530/2018).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr XXXIX/531/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej (Nr XXXIX/532/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (Nr XXXIX/533/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (Nr XXXIX/534/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat (Nr XXXIX/535/2018).

W sprawie zmiany nazwy ulicy Ptasia na ulicę Konwaliową w sołectwie Łagiewniki (Nr XXXIX/536/2018).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok" (Nr XXXIX/537/2018).

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (Nr XXXIX/538/2018).

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Nr XXXIX/539/2018).

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok (Nr XXXIX/540/2018).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040 (Nr XXXVIII/514/2018),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr XXXVIII/515/2018),

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Nr XXXVIII/516/2018),

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (Nr XXXVIII/517/2018),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (Nr XXXVIII/518/2018),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (Nr XXXVIII/519/2018),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (Nr XXXVIII/520/2018),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat (Nr XXXVIII/521/2018),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (Nr XXXVIII/522/2018),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budzyń na lata 2018-2024 (Nr XXXVIII/523/2018),

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Elżbiecin na lata 2018-2024 (Nr XXXVIII/524/2018),

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (Nr XXXVIII/525/2018),

W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Busko-Zdój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” (Nr XXXVIII/526/2018),

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów (Nr XXXVIII/527/2018),

W sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok (Nr XXXVIII/528/2018),

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (Nr XXXVIII/529/2018),

W sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach skargi Pana Ireneusza Ś. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 9 stycznia 2018 r. (druk nr XXXVII/522/18).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXVI/497/17)

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040 (druk nr XXXVI/498/17)

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (druk nr XXXV/499/17)

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” (druk nr XXXVI/500/17)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny (druk nr XXXVI/501/17)

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (druk nr XXXVI/502/17)

W sprawie uchwalenia planu Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok (druk nr XXXVI/503/17)

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 (druk nr XXXVI/504/17)

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVI/505/17)

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXIV/455/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki (druk nr XXXVI/506/17)

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXXVI/507/17)

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXXVI/508/17)

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXXVI/509/17)

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXXVI/510/17)

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy (druk nr XXXVI/511/17)

W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (druk nr XXXVI/512/17)

W sprawie ustanowienia nagrody – tytułu „Buskowianin Roku” (druk nr XXXVI/513/17)

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (druk nr XXXVI/514/17)

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju (druk nr XXXVI/515/17)

W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVI/516/17)

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVI/517/17)

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr XXXVI/518/17)

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej (druk nr XXXVI/519/17)

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr XXXVI/520/17)

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (druk nr XXXVI/521/17)

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXXV/483/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXV/484/17).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr XXXV/485/17).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXV/486/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko – Zdrój (druk nr XXXV/487/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/488/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/489/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/490/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/491/17).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXXV/492/17).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (druk nr XXXV/493/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/494/17).

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/495/17).

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/496/17).

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXIV/457/17)

b) w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Busko-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr XXXIV/458/17)

c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr XXXIV/459/17)

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/460/17)

e) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/461/17)

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXXIV/462/17)

g) w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki (druk nr XXXIV/463/17)

h) w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/464/17)

i) w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/465/17)

j) w sprawie nadania nazwy ulicy w Zbludowicach (druk nr XXXIV/466/17)

k) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/467/17)

l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych (druk nr XXXIV/468/17)

m) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXII/440/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXIV/469/17)

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju z klasami integracyjnymi (druk nr XXXIV/470/17)

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zbludowicach (druk nr XXXIV/471/17)

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/472/17)

r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/473/17)

s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach (druk nr XXXIV/474/17)

t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrowodzie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie (druk nr XXXIV/475/17)

u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach (druk nr XXXIV/476/17)

w) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu (druk nr XXXIV/477/17)

y) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/478/17)

z) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu (druk nr XXXIV/479/17)

a`) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIV/480/17)

b`) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego Jerzego Szydłowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/481/17)

c`) w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/482/17)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIII/454/17).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIII/455/17).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXIII/456/17).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXXII/440/17)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXII/441/17)

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/417/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowejprowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowegodochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXXII/442/17)

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/304/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016 roku w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia (druk nr XXXII/443/17)

W sprawie ustalenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/444/17)

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/445 /17)

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skarg na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr XXXII/446/17)

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr XXXII/447/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/448/17)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/449/17)

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXII/450/17)

W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości komunalnej (druk nr XXXII/451/17)

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby lub rodziny bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr XXXII/452/17)

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr XXXII/453/17)

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXI/438/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXI/439/17).

Zamknij